Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập word

Được đăng lên bởi quangdungchp
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1:
Tập hợp tất cả các quy tắc, quy ước để đảm bảo cho các máy tính trên
mạng có thể giao tiếp với nhau gọi là giao thức
Giao thức sử dụng phổ biến:
TCP/IP
SPX/IPX (Novell Netware)
Microsoft Network
Tên miền: Thực chất tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên
mạng Internet, nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các
máy chủ trên mạng Internet.
Bài 2:
Cụm từ Trường trung cấp cảnh sát vũ trang có khoảng 941000 kết quả tìm
kiếm
Năm sinh-năm mất ông nội Chủ tịch Hồ Chí Minh: 1841-1907
Năm sinh năm mất của ông ngoại Lê nin
Bài 3:
Điểm chuẩn Học viện Cảnh Sát:
1. Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát: Khối A: Nữ – 27,5 điểm, Khối A1: Nữ - 27,0
điểm
2. Đào tạo Luật tố tụng hình sự: Khối A: Nữ 27.5 điểm
Điểm chuẩn Đại Học Cảnh Sát:
1. Ngành điều tra trinh sát: Khối A: nữ 25.5 điểm, Khối A1: 25 điểm
Bài 4:
Bài 5:
Thứ 6: mưa rải rác, nhiệt độ TB 21oC
Thứ 7: mưa rải rác, nhiệt độ TB 21oC
Chủ Nhật: mưa rải rác, nhiệt độ TB 23oC
Thứ 2: : mưa vừa, nhiệt độ TB 23oC
Thứ 3: mưa vừa, nhiệt độ TB 22oC
Bài 6:
I love you = Bong Salang oun

...

 
!"#"$%&$"'("$)
*$)+,-."/%
01231
415231567&8((789$8:
;+<789=
 >? >(+?-!"&@A$B 
!"388#= >( A$!"( A$
A !"388.
C
0.DE""+&F$"#="GHIII=%J
=%
7K+LKM"B0A@NO0;PHLGIQ
7K+KA$M""!R 
S
TUN'&V04
1. Ngnh Nghip v Cnh st:WXY7Z[CQ\WXY7ZLCQI

2. Đo tạo Luật tố tng hình sự: WXY7ZCQ]\
TUT!N'04
]7">$+WXYZC\]\WXYC\
H
\
)^$VBC
0
)Q$VBC
0
0A7$VBCS
0
)C$&D$VBCS
0
)S$&D$VBCC
0
^
3(&8_"4$($"
Bài tập word - Người đăng: quangdungchp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập word 9 10 227