Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập xác suát thống kê

Được đăng lên bởi phucb1305735pk
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I -Giải tích tổ hợp
1) Từ địa điểm A đến địa điểm B có 4 đường đi;
từ địa điểm B đến địa điểm C có 5 đường đi.
Hỏi đi từ A đến B rồi về C có bao nhiêu cách
đi.
Hướng dẫn giải:
Đi từ A về C có hai công đoạn :
(a) Đi từ A đến B có : 4 cách đi
(b) Đi từ b đến C có : 5 cách đi
Theo Nguyên lý tích, đi từ A về C có :
4.5 = 20 cách đi

2) Có bao nhiêu số có 3 chữ số thiết lập từ
các số 0,1,2,…,9
Hướng dẫn giải:
a) Chọn chữ số hàng trăm : có 9 cách chọn
b) Chọn chữ số hàng chục: có 10 cách
chọn
c) Chọn chữ số hàng đơn vị: có 10 cách
chọn
Vậy có 9.10.10= 900 số có 3 chữ số

3) Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau
thiết lập từ các số 0,1,2,…,9
Hướng dẫn giải:
a) Chọn chữ số hàng trăm : có 9 cách chọn
b) Chọn chữ số hàng chục: 9 cách chọn
c) Chọn chữ số hàng đơn vị : có 8 cách
chọn
Vậy có 9.9.8= 648 số có 3 chữ số khác
nhau

4) Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau
thiết lập từ các số 0,1,2,…,9 số đó là số
chẵn.
Hướng dẫn giải:
a) Chọn chữ số hàng trăm : có 9 cách chọn
b) Chọn chữ số hàng chục: 9 cách chọn
c) Chọn chữ số hàng đơn vị : có 5 cách
chọn,
Vậy có 9.9.5= 401 số chẵn có 3 chữ số
khác nhau

5) Có 5 hành khách cần xếp lên 9 toa tàu khác nhau.
Hỏi có bao nhiêu cách xếp:
a) Sao cho mỗi một hành khách có thể xếp lên một
toa bất kỳ
b) Sao cho mỗi toa có tối đa một hành khách.
Hướng dẫn giải:
a) a,b,c,d,e. là hành khách; xếp cho hành khách (a) có
9 cách chọn; xếp chỗ cho người tiếp theo cũng có
9 cách chọn. Vậy số cách xếp là 9.9.9.9.9 = 95
b) Xếp chỗ cho hành khác (a) có 9 cách chọn; xếp chỗ
chọ hành khách (b) còn 8 cách chọn, xếp chỗ cho
hành khách ( c) còn 7 cách chọn,… Vậy số cách
chọn là 9.8.7.6.5 = 15.120 cách xếp.

6) Người ta phát hành bộ vé số có 5 chữ số. Hỏi có thể
phát hành bao nhiêu vé :
a) Vé có 5 chữ số lẻ không nhất thiết khác nhau?
b) Vé có số tận cùng là 25.
Hướng dẫn giải:
a) Mỗi dãy số trên một vé là một chỉnh hợp lặp chập 5
của 10 phần tử 0,1,…9; 105 = 100.000 vé
b) Mỗi dãy số trên vé có 5 chữ số lẻ không nhất thiết
khác nhau lấy từ tập gổm các chữ số 1,3,5,7,9. Vậy
số vé gồm 5 chữ số lẻ là số chỉnh hợp lặp chập 5
của 5 chữ số nói trên; 55 vé.
c)Một vé số có chữ số tận cùng 25 thì 3 chữ số trước là
một chỉnh hợp lặp của 10. Vậy có 103 vé có hai chữ
số cuối là 25

7) Lớp học có 30 sinh viên, cần cử ra ban cán sự
lớp gồm 1 lớp trưởng, hai lớp phó, 1 phụ
trách học tập, một phụ trách đời sống.Hỏi nếu
mọi người trong lớp đều có thể giữ một trong
các vai trò trên, có bao nhiêu cách lựa chọn.
Hướng dẫn giải:
Mỗi cách chọn gồm 3 người có phân bi...
I -Giải tích tổ hợp
1) Từ địa điểm A đến địa điểm B có 4 đường đi;
từ địa điểm B đến địa điểm C có 5 đường đi.
Hỏi đi từ A đến B rồi về C có bao nhiêu cách
đi.
Hướng dẫn giải:
Đi từ A về C có hai công đoạn :
(a) Đi từ A đến B có : 4 cách đi
(b) Đi từ b đến C có : 5 cách đi
Theo Nguyên lý tích, đi từ A về C có :
4.5 = 20 cách đi
Bài tập xác suát thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập xác suát thống kê - Người đăng: phucb1305735pk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Bài tập xác suát thống kê 9 10 163