Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập xúc tác

Được đăng lên bởi Nguyễn Linh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2506 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Bài tập Kỹ thuật xúc tác

1

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

2

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

3

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

4

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

5

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

6

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

7

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

8

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

9

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

10

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

11

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

SÁCH BÀI TẬP HÓA LÝ – MAI HỮU KHIÊM (ĐH BÁCH KHOA TP.HCM)

12

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

13

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

14

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

Chương 2:
Bài 1: Phản ứng:

CO2  H 2 ƒ

H 2O  CO

có giai đoạn khống chế quá trình là phản ứng của CO 2 bị hấp phụ với H2 nằm trong pha khí. Sản phẩm
tạo thành là CO bị hấp phụ và H2O nằm trong pha khí.
Hãy dựa trên nguyên tắc viết phương trình hấp phụ và tốc độ phản ứng khi có mặt xúc tác rắn,
biểu diễn CO2 và r của p/ư trên.
Bài 2: Viết các phương trình hấp phụ các chất M2, A và viết phương trình tốc độ của p/ư: M 2 ƒ

A

a) Hấp phụ nhanh, phản ứng trên bề mặt chậm
b) Phản ứng trên bề mặt nhanh, hấp phụ chậm
Bài 2: Viết các phương trình hấp phụ các chất và viết phương trình tốc độ của p/ư: A ƒ

BC

a) Hấp phụ nhanh, phản ứng trên bề mặt chậm
b) Phản ứng trên bề mặt nhanh, hấp phụ chậm

Bài 3: Viết phương trình hấp phụ a, b, m, n và suy ra phương trình động học của phản ứng sau:

A2  B ƒ

M N

Biết tốc độ bị khống chế bởi sự hấp phụ chất A (A bị phân ly khi hấp phụ)
Bài 4: Phản ứng phân hủy Photphin (PH3) trên Vonfram là bậc 1 khi áp suất hơi của PH 3 thấp và là bậc
0 khi áp suất cao.
Hãy giải thích quy luật động học của phản ứng xúc tác trên
Bài 5: Hãy kiểm tra, chọn giai đoạn khống chế quá trình của phản ứng cracking cumen trong pha khí
trên xúc tác rắn X2 : C6 H 5CH  CH 3  2 ƒ C6 H 6  C3 H 6 . Biết cơ chế các giai đoạn có khả năng đã biết như sau:

15

Bài tập Kỹ thuật xúc tác

1. A    A

ro  aPo

2. A  R  S ro 
3. R  R  
4.A    A

aPo
1  bPo

ro  a
ro  a

5. A  R  S ro 

aPo

 1  bPo 

6. R  R  

ro  a

7. S  S  

ro  a

2

Dựa vào các số liệu thu được: tốc độ đầu r 0 và áp suất tổng cộng P 0 (bảng số liệu), hãy xác định các
hằng số trong phương trình động học theo cơ chế tìm được đó.
P0, atm

0,98

2,62

4,27

6.92

14,18

r0 , kmol/h.kg

4,30

6,20

6,67

6,52

5,75

Viết phương trình t

16

...
Bài tập Kỹ thuật xúc tác
1
Bài tập xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập xúc tác - Người đăng: Nguyễn Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập xúc tác 9 10 837