Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận: Phân tích diễn biến quá trình cháy, các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp khắc phục các hiện tượng cháy không bình thường ở động cơ xăng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THAO
̉ LUÂN
̣

NGUYÊN LÝ ĐÔNG
̣
CƠ ĐÔT
́ TRONG

Nhom
́ thực hiên:
̣ Nhom
́ 3
CÂU HỎI THẢO LUẬN:
PHÂN TÍCH DIỂN BIẾN QUÁ TRÌNH CHÁY,CÁC YẾU
TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CÁC
HIỆN TƯỢNG CHÁY KHÔNG BÌNH THƯỜNG Ở ĐỘNG
CƠ XĂNG

CHƯƠNG TRINH
̀
THAO
̉ LUÂN
̣
1. Đăṭ vâń đề
2. Nôị dung thao
̉ luân
̣
3. Kêt́ luâṇ
4. Taì liêụ tham khaỏ

Back

Đặt vấn đề
- Nghanh
̀ công nghiêp
̣ Ô tô là nghanh
̀ phat́ triên
̉ manh
̣ mẽ từ
thế kỉ 19 dên
́ nay và đang ngay
̀ cang
̀ hoan
̀ thiên
̣ để đap
́ ứng nhu
câu
̀ tiêu dung
̀ cuả khach
́ hang
̀ và cać nhà chế tao
̣ luôn cố găng
́
lam
̀ ra những chiêć Ô tô phù hợp với nhu câu
̀ đo.́ Hiên
̣ nay hâu
̀
hêt́ cać loaị xe con, xe thể thao, … đêu
̀ dung
̀ đông
̣ cơ xăng để
đaṭ được công suât́ lớn, tôć độ cao, hoaṭ đông
̣ êm diu
̣ thoả mai,
́
tiên
̣ dung
̣ và hiêu
̣ quả kinh tế cao.
- Nhưng đông
̣ cơ xăng vân
̃ đang được nghiên cứu thêm để
lam
̀ sao cho công suât́ đaṭ hiêu
̣ quả cao nhât,
́ it́ tiêu hao nhiên
liêu
̣ và giam
̉ lượng khí thaỉ đôc̣ haị vao
̀ khí quyên.
̉
- Để nghiên cứu sâu và hiêu
̉ rõ hơn về quá trinh
̀ chay
́ ở đông
̣
cơ xăng diên
̃ ra như thế nao.
̀ Cać yêu
́ tố anh
̉ hưởng , cać hiên
̣
tượng chay
́ không binh
̀ thường và cać biên
̣ phap
́ khăć
phuc̣ chung
́ ta cung
̀ nhau nghiiên cứu cać vân
́ đề sau:
Back

Nôị dung thaỏ luâṇ
1. Diêñ biêń quá trinh
̀ chaý và cać thông
số đăc̣ trưng ở động cơ xăng.
2. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá
trình cháy ở động cơ xăng.
3. Những hiên
̣ tượng chay
́ không binh
̀
thường ở đông
̣ cơ xăng và biện
pháp khắc phục.
Back

1. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH CHÁY VÀ
CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG
Quá trình cháy ở động cơ xăng được
chia thành 3 giai đoạn chính :
I) Giai đoạn chậm cháy.
II) Giai đoạn cháy chính.
III) Giai đoạn cháy rớt .
Back

Back

BÀI THẢO LUẬN CỦA CHÚNG TÔI ĐẾN
ĐÂY LÀ HẾT.
CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT
GOOD LUCK TO YOU !!!
NHÓM III
THANKS VERY MUCH !!!!!!

...
THAO LUÂN ̉ ̣
THAO LUÂN ̉ ̣
NGUYÊN LY ĐÔNG C ĐÔT TRONǴ ̣ Ơ ́
NGUYÊN LY ĐÔNG C ĐÔT TRONǴ ̣ Ơ ́
CÂU H I TH O LU N:
PHÂN TÍCH DI N BI N QUÁ TRÌNH CHÁY,CÁC Y U
T NH H NG VÀ BI N PHÁP KH C PH C CÁC ƯỞ
HI N T NG CHÁY KHÔNG BÌNH TH NG Đ NG ƯỢ ƯỜ
C XĂNGƠ
Nhom th c hiên: Nhom 3́ ự ̣ ́
Bài thảo luận: Phân tích diễn biến quá trình cháy, các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp khắc phục các hiện tượng cháy không bình thường ở động cơ xăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thảo luận: Phân tích diễn biến quá trình cháy, các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp khắc phục các hiện tượng cháy không bình thường ở động cơ xăng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài thảo luận: Phân tích diễn biến quá trình cháy, các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp khắc phục các hiện tượng cháy không bình thường ở động cơ xăng 9 10 734