Ktl-icon-tai-lieu

bài thực hành tín hiệu và hệ thống đhbk hn

Được đăng lên bởi caoquyen164-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN

CÁC BÀI THỰC HÀNH
MÔN HỌC

TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG
( 6 bài)
Họ và tên sinh viên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã lớp thí nghiệm: . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . .
(Sinh viên phải nộp lại vào buổi bảo vệ tuần cuối cùng để chấm điểm)

HÀ NỘI - 2010

1-1

BÀI 1
Tính toán và vẽ đồ thị với MATLAB
I. Mục đích
•
•
•

Làm quen công cụ phần mềm MATLAB.
Sử dụng MATLAB để thực hiện một số tính toán thông dụng với vector, ma trận và số phức
Sử dụng MATLAB để biểu diễn và vẽ đồ thị của một số tín hiệu.

II. Yêu cầu đối với sinh viên
•
•
•

Cài đặt phần mềm MATLAB, thực hiện trước bài 1.1 ở nhà.
Đọc tài liệu hướng dẫn và trả lời được các câu hỏi của CBHD trước khi làm thực hành
Hoàn thành nội dung bài thực hành (kể cả các bài về nhà) trước khi tham dự buổi tiếp theo

III. Nội dung
3.1 Làm quen với cửa sổ lệnh và soạn thảo chương trình m file trong MATLAB
Mục này do CBHD hướng dẫn cho SV (khoảng 10ph).

3.2 Tính toán với MATLAB
Bài 1.1 (tự chuẩn bị và làm ở nhà): Phép nhân, chia và luỹ thừa với vector và ma trận
MATLAB là một công cụ phần mềm tính toán rất mạnh, đặc biệt thích hợp cho các lĩnh vực khoa
học và kỹ thuật. Một đặc điểm hết sức quan trọng là mọi tính toán trong MATLAB đều được dựa
trên cơ sở các phép toán cơ bản với vector và ma trận của số phức.
MATLAB phân biệt hai cách thực hiện phép nhân, chia và lũy thừa. Đó là nhân, chia, lũy thừa kiểu
ma trận, và nhân, chia, lũy thừa kiểu từng phần tử. Chúng được định nghĩa như sau:
1. Phép nhân ma trận (nhân vector hàng với vector cột)
Đặt
A = [ a1 a2 a3 … an ]
và
B = [b1 b2 b3 … bn ]′
là hai vector. Để ý rằng A được định nghĩa là vector hàng trong khi B được định nghĩa là vector cột,
vì được chỉ thị bởi dấu chuyển vị (’). Ở đây, phép nhân giữa vector hàng A với vector cột B được
thực hiện bởi toán tử nhân ma trận (*). Do đó:
A*B = a1b1 + a2b2 + a3b3 + + an bn = một giá trị
Ví dụ, nếu A = [1 2 3 4 5] và B = [-2 6 -3 8 7]’ thì phép nhân ma trận A*B sẽ cho kết quả là
68, tức là
A*B = 1× (−2) + 2 × 6 + 3 × (−3) + 4 × 8 + 5 × 7 = 68
Điều này được kiểm chứng bởi đoạn lệnh MATLAB sau đây:
A=[1 2 3 4 5]; B=[ −2 6 −3 8 7]'; A*B % Observe transpose operator (‘) in B
ans =
68

Bây giờ, giả thiết A và B đều là vector hàng, chúng ta hãy thử thực hiện phép nhân ma trận với các
câu lệnh MATLAB sau:
A=[1 2 3 4 5]; B=[−2 6 −3 8 7]; A*B

% No transpose operator (‘) here

Khi các lệnh này được thực hiện, MATLAB sẽ hiển thị dòng ...
1-1
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
KHOA ĐIN
CÁC BÀI THC HÀNH
MÔN HC
TÍN HIU VÀ H THNG
( 6 bài)
H và tên sinh viên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lp thí nghim: . . . . . . . . . . Mã s sinh viên: . . . . . . . . . .
(Sinh viên phi np li vào bui bo v tun cui cùng để chm đim)
HÀ NI - 2010
bài thực hành tín hiệu và hệ thống đhbk hn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thực hành tín hiệu và hệ thống đhbk hn - Người đăng: caoquyen164-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bài thực hành tín hiệu và hệ thống đhbk hn 9 10 62