Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình môn quản lý dự án phần mềm

Được đăng lên bởi Hoàn Lazy
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2808 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI THUYẾT TRÌNH
Môn : QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
PHẦN THUYẾT TRÌNH: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Giáo viên hướng dẫn : Thầy Nguyễn Đức Lưu
Nhóm thực hiện : + Nguyễn Đức Hòa

+ Lâm Quốc Việt

+ Nguyễn Anh Tuấn

+ Nguyễn Trung Đức

+ Chu Khải Hoàn

+ Nguyễn Trung Thành

+ Kiều Xuân Vân

+ Nguyễn Quang Tuấn

+ Nguyễn Việt Cường

+ Nguyễn Văn Lam

+ Nguyễn Văn Quyền

Lớp : Đ6LT-CNTT3

Hà Nội 4-2013

MỤC LỤC                                                          Trang
LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN…………………………………………………...3
Phần Trình Bày………………………………………………………………………………3
I.

Bảng Công Việc……………………………………………………………………...3

II. Ước Lượng…………………………………………………………………………...3
III. Kiểm Soát Rủi Ro……………………………………………………………………3

 Các Mục Tiêu Đối Với Phần Này…………………………………………………………...3
I.BẢNG CÔNG VIỆC……………………………………………………………………….3
    1. Định nghĩa………………………………………………………………………………3
    2. Vai trò Bảng Công Việc ( WBS )……………………………………………………....3
    3. Các tính chất của WBS…………………………………………………………………3
    4. Nguồn thông tin để xây dựng WBS ……………………………………………………4
    5. Cấu trúc của WBS………………………………………………………………………5
    6. Danh sách sản phẩm…………………………………………………………………….5
    7.  Danh sách công việc……………………………………………………………………6
    8. Xây dựng WBS…………………………………………………………………………7
    9. Kết hợp cả 2 danh sách…..……………………………………………………………...8
    10. Các cách dàn dựng khác nhau………………………………………………………….9
    11. Làm thế nào để đưa ra một bảng công việc……………………………………………
11
    12.  Các nội dung cần thiết cho mô tả công 
việc…………………………………………..11
    13. Các cách trình bày khác nhau đối với WBS…………………………………………...11
    14. Đạt tới sự đồng thuận (giảm thiểu sự chống đối) 
……………………………………..11
    15. Đánh giá mội WBS tốt………………………………………………………………...11
    16. Kiểm soát các phiên bản của 
WBS…………………………………………………....12
Nhóm 4: Lập Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Trang 3

II. ƯỚC 
LƯỢNG…………………………………………………………………………….12
1. Định nghĩa……………………………………………………………………………12
2. Trở ngại gặp phải khi ước 

lượng……………………………………………………..12
3. Những Lưu ý khi làm Ước 

lượng…………………………………………………….13
4. Các Kỹ Thuật Để Làm Ước Lượng………………………...

………………………...13
4.1 Ước lượng phi khoa 

học……………………………………………………...13
4.2 Ước lượng 

PERT……………………………………………………………..13
5. Năng Suất toàn cục (Global Effective Factor – GEF) 

……………………………….14

III.Kiểm soát rủi ro……………………………………………………………………….16
1. Tại sao lại cần quản lý rủi ro…………………………………………………………

16
2. Vai trò của quản lý rủi 

ro………………………...
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI THUYẾT TRÌNH
Môn : QU N LÝ D ÁN PH N M M
PH N THUY T TRÌNH: L P K HO CH TH C HI N D ÁN
Giáo viên hướng dẫn : Thầy Nguyễn Đức Lưu
Nhóm thực hiện : + Nguyễn Đức Hòa + Lâm Quốc Việt
+ Nguyễn Anh Tuấn + Nguyễn Trung Đức
+ Chu Khải Hoàn + Nguyễn Trung Thành
+ Kiều Xuân Vân + Nguyễn Quang Tuấn
+ Nguyễn Việt Cường + Nguyễn Văn Lam
Bài thuyết trình môn quản lý dự án phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình môn quản lý dự án phần mềm - Người đăng: Hoàn Lazy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bài thuyết trình môn quản lý dự án phần mềm 9 10 686