Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TIỂU LUẬN MÔN XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi kiemhieptinh
Số trang: 387 trang   |   Lượt xem: 1794 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - THỰC PHẨM

BÀI TIỂU LUẬN MÔN
XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM
NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GVHD: Nguyễn Bá Thanh
SVTH: Nguyễn Thành Duy
MSSV: 10041771
TPHCM, ngày 20 tháng 12 năm 2014

MỤC LỤC

NỘI DUNG
1.GIỚI THIỆU VỀ SỐ LIỆU VÀ ĐỊNH DẠNG CỦA SỐ LIỆU
( HEDOCHOC, SENSOCHOC, SENSOPANELS).
Mô tả
Các dữ liệu sử dụng ở đây đề cập đến sáu loại sôcôla được bán ở Pháp.
- Đối với các mô tả cảm giác: mỗi sô cô la đã được đánh giá hai lần bởi 29 chuyên
gia đã theo 14 mô tả cảm giác;
- Đối với các dữ liệu hưởng thụ: mỗi sô cô la đã được đánh giá trên thang điểm cấu
trúc 0-10, 222 người tiêu dùng, theo ý thích của họ (0) hoặc không thích (10);
- Đối với các tấm cảm giác mô tả: mỗi sô cô la được đánh giá bằng 7 tấm theo 14
mô tả cảm giác.
Dữ liệu (chocolate)
Định dạng
Có ba khung dữ liệu:
- Sensochoc: một khung dữ liệu với 348 hàng và 19 cột: 5 lượng biến (Tham luận
viên, kỳ họp, hình thức, hiệu, sản phẩm) và 14 mô tả cảm giác. Sensochoc biểu thị
múc độ hài lòng của hội đồng đánh giá đối với các thành phần có trong
chocolates(CocoaA, MilkA, CocoaF, MilkF, Caramel, Vanilla, Sweetness Acidity,
Bitterness, Astringency, Crunchy, Melting, Sticky, Granular)
- Hedochoc: một khung dữ liệu với 6 dòng và 222 cột: mỗi hàng tương ứng với sô
cô la và mỗi cột điểm hưởng thụ do một trong số 222 người tiêu dùng tham gia

trong nghiên cứu. Row.name là tên của từng loại chocolates. Ở đây có 6 loại tương
ứng.Số liệu của hedochoc biểu thị mức độ thị hiếu của người tham gia đánh giá đối
với 6 loại chocolates.các cột j1,j2……..j222 là mức độ thị hiếu của mỗi lần đánh
giá(222 lần đánh giá).
- Sensopanels: một khung dữ liệu với 6 hàng và 98 cột: mỗi hàng tương ứng với sô
cô la và mỗi cột để có nghĩa là trên các diễn giả của một bảng điều khiển được theo
một mô tả cảm giác.
hedochoc
j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j9 j10 j11 j12 j13 j14 j15 j16 j17 j18 j19 j20
choc1 5 3 4 6 3 3 2 2 2 5 6 7 4 2 1 5 1 3 3 1
choc2 8 6 6 6 2 7 5 6 4 3 6 4 4 3 4 3 7 2 6 3
choc3 4 5 8 2 7 6 5 7 4 4 3 4 6 5 3 6 2 6 5 6
choc4 3 6 5 1 5 8 4 5 7 1 4 8 2 3 2 4 5 5 2 4
choc5 3 7 6 5 7 7 3 5 7 7 2 8 4 1 4 7 6 7 6 4
choc6 8 7 6 4 2 8 3 6 7 2 4 2 4 4 2 7 9 5 4 2
j21 j22 j23 j24 j25 j26 j27 j28 j29 j30 j31 j32 j33 j34 j35 j36 j37 j38
choc1 1 2 2 2 8 8 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 6
choc2 2 4 8 6 7 8 9 6 7 8 5 6 8 5 6 9 6 8
choc3 8 6 8 3 8 9 9 9 9 7 4 6 6 9 8 7 6 7
choc4 2 4 4 4 9 4 6 7 5 7 6 8 5 6 5 6 8 7
choc5 1 5 3 3 8 7 6 7 10 6 6 5 6 7 8 9 8 5
choc6 4 7 7 5 6 7...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - THỰC PHẨM
BÀI TIỂU LUẬN MÔN
XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM
NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
GVHD: Nguyễn Bá Thanh
SVTH: Nguyễn Thành Duy
MSSV: 10041771
TPHCM, ngày 20 tháng 12 năm 2014
BÀI TIỂU LUẬN MÔN XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TIỂU LUẬN MÔN XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - Người đăng: kiemhieptinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
387 Vietnamese
BÀI TIỂU LUẬN MÔN XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 9 10 508