Ktl-icon-tai-lieu

bài toán cốt thép

Được đăng lên bởi Vũ Việt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
55 cm
Dầ m

l =
b=

5.5 m
22 cm

h=
q=

55 cm
0.303 t/m

htêng =
q=

3.9 m
0.077 kg/m

htêng =
q=

3.9 m
1.544 t/m

Têng
h chọn =

4.30

Têng 110

Têng 220

Sàn
b=
2.5 m
dày d = 0.12 m
q=
0.75 t/m
Tæng t¶i träng lªn 1 m2 sµn :

Néi lùc

Tĩnh tải Q1 =
2.674 t/m
Hoạt tảiQh
sàn=
0.24 t/m
Q=
2.914 t/m
M =
8.01 Tm
Fa=
+
M =
5.51 Tm
Fa'=

5.50

Sè thanh

STT

TRA §¦êNG KÝNH CèT THÐP
f

2
0.57

3
0.85

4

5

6

1
0.283

6

7

8

9

10

KG/m
0.22

8

0.503

1.01

1.51

2.01

2.51

10

0.785

1.57

2.36

3.14

3.93

7.85

0.62

12

1.131

2.26

3.39

4.52

5.65

11.31

0.89

14

1.539

3.08

4.62

6.16

7.70

15.39

1.21

16

2.011

4.02

6.03

8.04

10.05

20.11

1.58

18

2.545

5.09

7.63

10.18

12.72

25.45

2.00

20

3.142

6.28

9.42

12.57

15.71

31.42

2.47

22

3.801

7.60

11.40

15.21

19.01

38.01

2.98

25

4.909

9.82

14.73

19.63

24.54

49.09

3.85

28

6.158

12.32

18.47

24.63

30.79

61.58

4.83

30

7.069

14.14

21.21

28.27

35.34

70.69

5.55

32

8.042

16.08

24.13

32.17

40.21

80.42

6.31

34

9.079

18.16

27.24

36.32

45.40

90.79

7.13

36

10.179

20.36

30.54

40.72

50.89

101.79

7.99

0.39

38

11.341

22.68

34.02

45.36

56.71

113.41

8.90

40

12.566

25.13

37.70

50.27

62.83

125.66

9.86

...
55 cm
D m l = 5.5 m
b = 22 cm
h = 55 cm
4.30
q = 0.303 t/m
3.9 m
q = 0.077 kg/m
3.9 m
q = 1.544 t/m
S n à
b = 2.5 m 5.50
d y d =à
0.12 m
q = 0.75 t/m
Tæng t¶i träng lªn 1 m2 sµn :
T nh t i ĩ
Q1 = 2.674 t/m
Ho t t i s n à
Qh = 0.24 t/m
Q = 2.914 t/m
Néi lùc
8.01 Tm Fa=
5.51 Tm Fa'=
T êng
h
ch n
=
T êng 110
h
t êng
=
T êng 220
h
t êng
=
M
-
=
M
+
=
bài toán cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài toán cốt thép - Người đăng: Vũ Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài toán cốt thép 9 10 933