Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán người du lịch

Được đăng lên bởi Nguyễn Đăng Bắc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài toán người du lịch

Bài toán người du lịch
Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên

Bài toán
Một nguời du lịch muốn tham quan n thành phố T1,.., Tn . Xuất phát từ một thành phố
nào đó, người du lịch muốn đi qua tất cả các thành phố còn lại, mỗi thành phố đi qua
đúng 1 lần rối quay trở lại thành phố xuất phát.
Gọi Cij là chi phí đi từ thành phố Ti đến Tj . Hãy tìm một hành trình thỏa yêu
cầu bài toán sao cho chi phí là nhỏ nhất.

Phân tích, thiết kế thuật toán:
Đây là bài toán tìm chu trình có trọng số nhỏ nhất trong một đơn đồ thị có hướng có
trọng số. Thuật toán tham lam cho bài toán là chọn thành phố có chi phí nhỏ nhất tính
từ thành phố hiện thời đến các thành phố chưa qua
Input C= (Cij)
output TOUR // Hành trình tối ưu,
Mô tả :
COST;//Chi phí tương ứng
TOUR := 0; COST := 0; v := u; // Khởi tạo
Mọi k := 1 -> n ://Thăm tất cả các thành phố
// Chọn cạnh kề )
- Chọn <v, w> là đoạn nối 2 thành phố có chi phí nhỏ nhất tính từ thành phố v đến các
thành phố chưa qua.
- TOUR := TOUR + <v, w>; //Cập nhật lời giải
1/6

Bài toán người du lịch

- COST := COST + Cvw ; //Cập nhật chi phí
// Chuyến đi hoàn thành TOUR := TOUR + <v, u>; COST := COST + Cvw
Minh họa:

2/6

Bài toán người du lịch

3/6

Bài toán người du lịch

Độ phức tạp thuật toán
Thao tác chọn đỉnh thích hợp trong n đỉnh được tổ chức bằng một vòng lặp
để duyệt. Nên chi phí cho thuật toán xác định bởi 2 vòng lặp lồng nhau, nên
T(n) € O (n2).

Cài đặt thuật toán
int GTS (mat a, int n, int TOUR[max], int Ddau)
{
int v, //Dinh dang xet
4/6

Bài toán người du lịch

k, //Duyet qua n dinh de chon
w; //Dinh duoc chon trong moi buoc
int mini; //Chon min cac canh(cung) trong moi buoc int COST; //Trong so nho nhat cua
chu trinh
int daxet[max]; //Danh dau cac dinh da duoc su dung
for(k = 1; k <= n; k++)
daxet[k] = 0; //Chua dinh nao duoc xet
COST = 0; //Luc dau, gia tri COST == 0
int i; // Bien dem, dem tim du n dinh thi dung
v = Ddau; //Chon dinh xuat phat la 1
i = 1;
TOUR[i] = v; //Dua v vao chu trinh daxet[v] = 1; //Dinh v da duoc xet
while(i < n)
{
mini = VC;
for (k = 1; k <= n; k++)
if(!daxet[k])
if(mini > a[v][k])
{
mini = a[v][k];
w = k;
}
v = w;

5/6

Bài toán người du lịch

i++;
TOUR[i] = v;
daxet[v] = 1;
COST += mini;
}
COST += a[v][Ddau];
return COST;
}

6/6

...
Bài toán người du lịch
Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên
Bài toán
Một nguời du lịch muốn tham quan n thành phố T1,.., Tn . Xuất phát từ một thành phố
nào đó, người du lịch muốn đi qua tất cả các thành phố còn lại, mỗi thành phố đi qua
đúng 1 lần rối quay trở lại thành phố xuất phát.
Gọi Cij là chi phí đi từ thành phố Ti đến Tj . Hãy tìm một hành trình thỏa yêu
cầu bài toán sao cho chi phí là nhỏ nhất.
Phân tích, thiết kế thuật toán:
Đây bài toán tìm chu trình trọng số nhỏ nhất trong một đơn đồ thị hướng
trọng số. Thuật toán tham lam cho bài toán chọn thành phố chi phí nhỏ nhất tính
từ thành phố hiện thời đến các thành phố chưa qua
Input C= (Cij)
output TOUR // Hành trình tối ưu,
Mô tả :
COST;//Chi phí tương ứng
TOUR := 0; COST := 0; v := u; // Khởi tạo
Mọi k := 1 -> n ://Thăm tất cả các thành phố
// Chọn cạnh kề )
- Chọn <v, w> đoạn nối 2 thành phố chi phí nhỏ nhất tính từ thành phố v đến các
thành phố chưa qua.
- TOUR := TOUR + <v, w>; //Cập nhật lời giải
Bài toán người du lịch
1/6
Bài toán người du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán người du lịch - Người đăng: Nguyễn Đăng Bắc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài toán người du lịch 9 10 1