Ktl-icon-tai-lieu

Baig tập

Được đăng lên bởi mr-leson88
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập
1. Công ty dệt D có công suất thiết kế là 25 triệu mét vải/năm. Định phí/năm: 150 tỷ
đồng, biến phí: 5.000 đồng/mét, giá bán: 20.000 đồng/mét.
a) Tính sản lượng hoà vốn, doanh thu hòa vốn và công suất hòa vốn của công ty.
Hiện nay mỗi năm công ty D chỉ bán ra thị trường được 9 triệu mét vải, vậy kết quả kinh
doanh cuối năm của công ty sẽ là bao nhiêu?
b) Để nâng cao công suất khai thác, cải thiện kết quả kinh doanh, công ty dự trù đầu
tư xây dựng nhà máy M sản xuất áo jacket xuất khẩu có công suất thiết kế là
5.000.000sp/năm. Nhà máy này sẽ sử dụng nguyên liệu do các nhà máy trong công ty D
cung cấp. Dự kiến số vải cần dùng là 1,5 mét vải/sp. Định phí mỗi năm của dự án là 60 tỷ
đồng. Ngoài số vải cung cấp bởi D, mỗi sản phẩm của nhà máy M còn cần thêm biến phí
là 5.000 đồng/sp. Giá bán dự kiến là 60.000 đồng/sp. Tính sản lượng hòa vốn, doanh thu
hòa vốn và công suất hòa vốn của dự án đầu tư nhà máy M, biết rằng giá nguyên liệu được
cung cấp bởi D được tính theo giá bán trên thị trường.
c) Nếu giá bán sản phẩm của M chỉ còn 40.000 đồng/sp với sản lượng tiêu thụ dự
kiến là 4.000.000sp/năm thì có nên thực hiện dự án không? Hãy phân tích kết quả của
toàn công ty để biện luận cho quyết định này.
2. Một xí nghiệp muốn tăng nguồn nước sử dụng đang lựa chọn hai phương án:
- Phương án 1: Thuê bao thủy lượng kế của công ty cấp nước.
- Phương án 2: khoan giếng nước ngầm.
Các số liệu về tài chính của 2 phương án cho bởi bảng sau:

- Đầu tư ban đầu
- Chi phí bảo hành hàng năm
- Chi phí sử dụng
- Giá trị còn lại
- Tuổi thọ kinh tế (năm)

Phương án 1
6
0
0
0
10

(ĐV: triệu đồng)
Phương án 2
200
25
32
40
10

Dự kiến hàng năm xí nghiệp cần dùng 40.000m 3 nước với giá là 3.000đ/m 3. Hỏi xí
nghiệp nên chọn phương án nào để có thể tiết kiệm chi phí nhiều nhất (biết rằng
r = 15%)? Dùng chỉ số B/C.
3. Một nhà máy rượu dự kiến xây dựng một phân xưởng làm vỏ chai. Ước lượng số
chai sẽ sử dụng hàng năm là 600.000 chai. Vốn đầu tư là 300 triệu đồng. Thời gian làm
việc dự tính là 5 năm. Chi phí hàng năm khoảng 100 triệu đồng. Hỏi nhà máy nên xây
dựng phân xưởng đó hay nên mua chai từ một công ty khác với giá
300 đồng/chai? Dùng chỉ số lợi ích - chi phí để so sánh, biết rằng r = 12%.
4. Người ta dự định xây cầu Mỹ Thuận bắc ngang sông Tiền với vốn đầu tư là
71,51triệu USD. Thời gian xây dựng là 3 năm. Sau khi xây dựng xong, ước tính mỗi ngày
sẽ có 10.000 lượt xe tiêu chuẩn qua cầu. Công trình được ngân hàng chấp nhận cho vay
với lãi suất 5%/năm.

1. Nếu kinh phí xây dựng mà ...
Bài tập
1. Công ty dệt D có công suất thiết kế là 25 triệu mét vải/năm. Định phí/năm: 150 tỷ
đồng, biến phí: 5.000 đồng/mét, giá bán: 20.000 đồng/mét.
a) Tính sản lượng hoà vốn, doanh thu hòa vốn công suất hòa vốn của công ty.
Hiện nay mỗi năm công ty D chỉ bán ra thị trường được 9 triệu mét vải, vậy kết quả kinh
doanh cuối năm của công ty sẽ là bao nhiêu?
b) Để nâng cao công suất khai thác, cải thiện kết quả kinh doanh, công ty dự trù đầu
xây dựng nhà máy M sản xuất áo jacket xuất khẩu công suất thiết kế
5.000.000sp/năm. Nhà máy này sẽ sử dụng nguyên liệu do các nhà máy trong công ty D
cung cấp. Dự kiến số vải cần dùng là 1,5 mét vải/sp. Định phí mỗi năm của dự án là 60 tỷ
đồng. Ngoài số vải cung cấp bởi D, mỗi sản phẩm của nhà máy M còn cần thêm biến phí
5.000 đồng/sp. Giá bán dự kiến 60.000 đồng/sp. Tính sản lượng hòa vốn, doanh thu
hòa vốn và công suất hòa vốn của dự án đầu nhà máy M, biết rng giá ngun liu được
cung cp bi D được tính theo giá bán trên thtrường.
c) Nếu giá bán sản phẩm của M chỉ còn 40.000 đồng/sp với sản lượng tiêu thụ dự
kiến 4.000.000sp/năm thì nên thực hiện dự án không? Hãy phân tích kết quả của
toàn công ty để biện luận cho quyết định này.
2. Một xí nghiệp muốn tăng nguồn nước sử dụng đang lựa chọn hai phương án:
- Phương án 1: Thuê bao thủy lượng kế của công ty cấp nước.
- Phương án 2: khoan giếng nước ngầm.
Các số liệu về tài chính của 2 phương án cho bởi bảng sau:
(ĐV: triệu đồng)
Phương án 1 Phương án 2
- Đầu tư ban đầu 6 200
- Chi phí bảo hành hàng năm 0 25
- Chi phí sử dụng 0 32
- Giá trị còn lại 0 40
- Tuổi thọ kinh tế (năm) 10 10
Dự kiến hàng m nghiệp cần dùng 40.000m
3
nước với giá 3.000đ/m
3
. Hỏi
nghiệp nên chọn phương án nào để thể tiết kiệm chi phí nhiều nhất (biết rằng
r = 15%)? Dùng chỉ số B/C.
3. Một nhà máy rượu dự kiến xây dựng một phân xưởng làm vỏ chai. Ước lượng số
chai sẽ sử dụng hàng năm 600.000 chai. Vốn đầu 300 triệu đồng. Thời gian làm
việc dự tính 5 năm. Chi phí hàng năm khoảng 100 triệu đồng. Hỏi nhà máy nên xây
dựng phân xưởng đó hay nên mua chai t một công ty khác với giá
300 đồng/chai? Dùng chỉ số lợi ích - chi phí để so sánh, biết rằng r = 12%.
4. Người ta d định xây cầu Mỹ Thuận bắc ngang sông Tiền với vốn đầu là
71,51triệu USD. Thời gian xây dựng là 3 năm. Sau khi xây dựng xong, ước tính mỗi ngày
sẽ 10.000 lượt xe tiêu chuẩn qua cầu. Công trình được ngân hàng chấp nhận cho vay
với lãi suất 5%/năm.
Baig tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Baig tập - Người đăng: mr-leson88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Baig tập 9 10 588