Ktl-icon-tai-lieu

BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH_BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 VÀ 1:10 000

Được đăng lên bởi mrchung6868
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1792 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

KÝ HIỆU
BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
TỶ LỆ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 VÀ 1:10 000

HÀ NỘI - 2009

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÝ HIỆU
BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
TỶ LỆ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 VÀ 1:10 000
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2009/QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2009
của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

HÀ NỘI - 2009

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2009/QĐ-BTNMT
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Ký hiệu bản đồ địa chính
tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 và 1:10 000
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Đất đai công bố ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài
nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ
Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ;
1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10 000” áp dụng thống nhất trong cả
nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ
ngày đăng Công báo.
Quyết định này thay thế Quyết định số 719/1999/QĐ-ĐC ngày 30 tháng 12
năm 1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính “Về việc ban hành Ký hiệu
bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000”.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ, Công báo;
- Lưu VT, TCQLĐĐ, các Vụ KHCN, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Văn Đức

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
KÝ HIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
TỶ LỆ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 VÀ 1:10 000
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2009/QĐ-BTNMT ngày tháng năm
2009 cua Bộ Tài nguyên và Môi trường )

I.QUY ĐỊNH CHUNG
1. Bộ ký hiệu này được thống nhất sử dụng chung cho tất cả các loại bản
đồ địa chính cơ sở, bản đồ địa chính và bản trích đo địa chính tỷ lệ: 1:200; 1:500;
1:1 000; 1:5 000; 1:10 000. Nh...
B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
KÝ HIU
BN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
T L 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 VÀ 1:10 000
HÀ NI - 2009
BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH_BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 VÀ 1:10 000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH_BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 VÀ 1:10 000 - Người đăng: mrchung6868
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH_BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 VÀ 1:10 000 9 10 760