Ktl-icon-tai-lieu

Bản đồ kanaugh

Được đăng lên bởi Ngọc Thắng Huỳnh
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN MẠCH SỐ
Chương 4
Bản Đồ Karnaugh
(Bìa Karnaugh, Bìa K)

Nội dung
1. Mạch logic số (Logic circuit)
2. Thiết kế một mạch số
3. Bản đồ Karnaugh
4. Multilevel optimization

5. Cổng XOR/XNOR ( XOR/XNOR gate)

Khoa KTMT

2

1. Mạch logic số (logic circuit)
• Dùng định lý Boolean để đơn giản hàm sau:
Dạng AND

Tên

Dạng OR

Định luật thống nhất

1A = A

0 +A=A

Định luật không

OA = O

1+ A = 1

Định luật Idempotent

AA = A

A+A=A

Định luật nghịch đảo

AA  0

A A 1

Định luật giao hoán

AB = BA

A+B=B+A

Định luật kết hợp

(AB)C = A(BC)

(A+B)+C = A + (B+C)

Định luật phân bố

A + BC = (A + B)(A + C)

A(B+C) = AB + AC

Định luật hấp thụ

A(A + B) = A

A + AB = A

Định luật De Morgan
Khoa KTMT

AB  A  B

A  B  AB
3

Dạng chính tắc và dạng chuẩn của
hàm Boolean
• Tích chuẩn (minterm): mi (0 ≤ i  2n-1) là các số hạng tích (AND) của n
biến mà hàm Boolean phụ thuộc vào quy ước biến đó có bù nếu nó là 0 và
không bù nếu là 1.
• Tổng chuẩn (Maxterm): Mi (0 ≤ i  2n-1) là các số hạng tổng (OR) của n
biến mà hàm Boolean phụ thuộc vào quy ước biến đó có bù nếu nó là 1 và
không bù nếu là 0

Khoa KTMT

4

Dạng chính tắc (Canonical Form)
• Dạng chính tắc 1: là dạng tổng của các tích chuẩn_1 (minterm_1 là minterm
mà tại tổ hợp đó hàm Boolean có giá trị 1).

Khoa KTMT

5

Dạng chính tắc (Canonical Form) (tt)
• Dạng chính tắc 2: là dạng tích của các tổng chuẩn_0 (Maxterm_0 là
Maxterm mà tại tổ hợp đó hàm Boolean có giá trị 0).

F ( x, y, z )  ( x  y  z )( x  y  z )( x  y  z )( x  y  z )( x  y  z )
 M 0M 2M 5M 6M 7
F ( x, y , z )  M 0 M 2 M 5 M 6 M 7
  (0, 2,5, 6, 7)

A B C
0
0
0
0
1
1
1
1

• Trường hợp tùy định (don’t care)
Hàm Boolean theo dạng chính tắc:
F (A, B, C) =  (2, 3, 5) + d(0, 7)
=  (1, 4, 6) . D(0, 7)
Khoa KTMT

6

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

F
X
0
1
1
0
1
0
X

Dạng chuẩn (Standard Form)
Dạng chuẩn 1: là dạng tổng các tích
(S.O.P – Sum of Product)
Vd:
F (x, y, z) = x y + z
Dạng chuẩn 2: là dạng tích các tổng
(P.O.S –Product of Sum)
Vd:
F (x, y, z) = (x + z ) y

Khoa KTMT

7

2. Thiết kế mạch logic số

Khoa KTMT

8

Ví dụ
• Thiết kế một mạch logic số với
– 3 đầu vào
– 1 đầu ra
– Kết quả là HIGH khi có từ 2 đầu vào trở lên có giá
trị HIGH

Khoa KTMT

9

Thủ tục (procedure) thiết kế mạch
logic số
• Bước 1: xây dựng bản chân trị

Khoa KTMT

10

Thủ tục (procedure) thiết kế mạch
logic số
• Bước 2: chuyển bảng chân trị sang biểu thức logic

Khoa KTMT

11

Thủ tục (procedure) thiết kế mạch
logic số
• Bước 3: đơn giản biểu t...
Chương 4
NHẬP MÔN MẠCH SỐ
Bản Đồ Karnaugh
(Bìa Karnaugh, Bìa K)
Bản đồ kanaugh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản đồ kanaugh - Người đăng: Ngọc Thắng Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Bản đồ kanaugh 9 10 14