Ktl-icon-tai-lieu

BÀN THAO TÁC MDS3400

Được đăng lên bởi taiphu83
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀN THAO TÁC MDS3400
MDS 3400 CAO ZUO TAI
THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT
(LTD 28-8-2012)

LCD MENU
YE JING XIAN SHI DE CAI DAN
MENU TRÊN MÀN HÌNH LCD
1. CALL SETTING
2. AUDIO SETTING
3. IFO INQUERY
4. OTHER SETTING

hua wu she zhi
yin pin she zhi
xin xi cha xun
qi ta she zhi

1. CALL SETTING hua wu she zhi

cài đặt cuộc gọi
cài đặt âm tần
tra cứu thông tin
cài đặt khác
cài đặt cuộc gọi

*1.1 CHANNEL SWITCH tong lu qie huan chuyển đổi đường thông
-SINGLE CHANNEL FOR BU ji ben dan yuan dan tong dao đường thông đơn cho đơn nguyên cơ bản
-DUAL CHANNEL ji ben dan yuan shuang tong dao đường thông kép đơn nguyên cơ bản
*1.2 ANSWER WAY ying da fang shi phương thức trả lời
-AUTOMATIC RESPONSE I zi dong ying da I trả lời tự động I
-AUTOMATIC RESEPONCE II zi dong ying da II trả lời tự động II
-MANUAL RESPONSE shou dong ying da trả lời nhân công
*1.3 FOOT-KEY SETTING jiao jian she zhi
-OPEN kai mở
-CLOSE guan đóng

cài đặt nút ấn chân

*1.4 KEY ACCESS SETTING jian quan she zhi
-OPEN kai mở
-CLOSE guan đóng

cài đặt quyền sử dụng bàn phím

*1.5 GROUP ANSWER MODE qun da mo shi
kiểu trả lời nhóm
-GROUP CALL zu hu
gọi nhóm
-GENERAL BROADCAST zong tong bo
quảng bá
*1.6 MAIN SETTING zhu yong she zhi
-TRENCH I cao wei I
-TRENCH II cao wei II

cài đặt chính
rãnh I
rãnh II

*1.7 MEETING MODE hui yi she zhi cài đặt hội nghị
-GROUP CALL qun hu gọi nhóm
-GENERAL BROADCAST zong tong bo quảng bá chung
-BROADCAST tong bo quảng bá
*1.8 HANDSET ON-HOOK gua ji she zhi cài đặt gác máy
-DON’T FINISH CALL bu jie shu hu jiao không kết thúc cuộc gọi
-FINISH THE CALL
jie shu hu jiao
kết thúc cuộc gọi

*1.9 M-CHANNEL SETTING M-tong dao she zhi cài đặt đường thông M
-KEEP ON OPEN bao chi kai giữ nguyên trạng thái mở
-KEEP ON CLOSE bao chi guan giữ nguyên trạng thái đóng
2. AUDIO SETTING yin pin she zhi cài đặt âm tần
*2.1 PLAY-BACK VOLUME bo fang yin liang âm lượng khi phát lại
-HEAD-SET VOLUME er mai yin liang âm lượng tổ hợp đeo đầu
-HAND-SET VOLUME shou bing yin liang âm lượng tổ hợp cầm tay
-SPEAKER VOLUME yang sheng qi yin liang âm lượng loa
-RING-BACK VOLUME hui ling yin liang âm lượng hồi âm chuông
*2.2 RINGTONE SETTING ling yin she zhi cài đặt chuông
-COMMON RING TONE pu tong ling sheng chuông thường
RING chuông
VOLUME âm lượng
-EMERGENCY RING TONE jin ji ling sheng chuông khẩn cấp
RING chuông
VOLUME âm lượng
-CALL RING TONE tong hua ling sheng chuông cuộc gọi
RING chuông
VOLUME âm lượng
SETTING: she zhi cài đặt
OPEN RING TONE WHILE CALLING hu jao zhong zhen ling mở chuông khi đang gọi
CLO...
BÀN THAO TÁC MDS3400
MDS 3400 CAO ZUO TAI
THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT
(LTD 28-8-2012)
LCD MENU
YE JING XIAN SHI DE CAI DAN
MENU TRÊN MÀN HÌNH LCD
1. CALL SETTING hua wu she zhi cài đặt cuộc gọi
2. AUDIO SETTING yin pin she zhi cài đặt âm tần
3. IFO INQUERY xin xi cha xun tra cứu thông tin
4. OTHER SETTING qi ta she zhi cài đặt khác
1. CALL SETTING hua wu she zhi cài đặt cuộc gọi
*1.1 CHANNEL SWITCH tong lu qie huan chuyển đổi đường thông
-SINGLE CHANNEL FOR BU ji ben dan yuan dan tong dao đường thông đơn cho đơn nguyên cơ bản
-DUAL CHANNEL ji ben dan yuan shuang tong dao đường thông kép đơn nguyên cơ bản
*1.2 ANSWER WAY ying da fang shi phương thức trả lời
-AUTOMATIC RESPONSE I zi dong ying da I trả lời tự động I
-AUTOMATIC RESEPONCE II zi dong ying da II trả lời tự động II
-MANUAL RESPONSE shou dong ying da trả lời nhân công
*1.3 FOOT-KEY SETTING jiao jian she zhi cài đặt nút ấn chân
-OPEN kai mở
-CLOSE guan đóng
*1.4 KEY ACCESS SETTING jian quan she zhi cài đặt quyền sử dụng bàn phím
-OPEN kai mở
-CLOSE guan đóng
*1.5 GROUP ANSWER MODE qun da mo shi kiểu trả lời nhóm
-GROUP CALL zu hu gọi nhóm
-GENERAL BROADCAST zong tong bo quảng bá
*1.6 MAIN SETTING zhu yong she zhi cài đặt chính
-TRENCH I cao wei I rãnh I
-TRENCH II cao wei II rãnh II
*1.7 MEETING MODE hui yi she zhi cài đặt hội nghị
-GROUP CALL qun hu gọi nhóm
-GENERAL BROADCAST zong tong bo quảng bá chung
-BROADCAST tong bo quảng bá
*1.8 HANDSET ON-HOOK gua ji she zhi cài đặt gác máy
-DONT FINISH CALL bu jie shu hu jiao không kết thúc cuộc gọi
-FINISH THE CALL jie shu hu jiao kết thúc cuộc gọi
BÀN THAO TÁC MDS3400 - Trang 2
BÀN THAO TÁC MDS3400 - Người đăng: taiphu83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BÀN THAO TÁC MDS3400 9 10 83