Ktl-icon-tai-lieu

bản thuyết minh đồ án càng gạt gx21

Được đăng lên bởi Anh Biện Rạng
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÑAMH Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy

GVHD: Huyønh Ngoïc Hieäp

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy laø keát quaû sau cuøng cuûa nhieàu moân
hoïc nhö: Coâng ngheä cheá taïo maùy, Gia coâng kim loaïi, … .Qua ñoà aùn naøy giuùp cho sinh
vieân laøm quen vôùi nhöõng qui trình coâng ngheä thöïc teá tröôùc khi laøm luaän vaên toát nghieäp.
Nöôùc ta hieän nay ñang trong quaù trình phaùt trieån, nhu caàu veà saûn phaåm cô khí ø
raát lôùn. Nhöng vôùi tình traïng coâng ngheä laïc haäu daãn ñeán saûn xuaát khoâng ñuû, chaát
löôïng cheá taïo keùm, saûn xuaát khoâng coù hieäu quaû vì vaäy phaûi aùp duïng coâng ngheä môùi ñeå
taêng naêng suaát vaø chaát löôïng .
Choã yeáu cuûa quaù trình coâng ngheä hieän nay laø vieäc tính toaùn cuï theå cho töøng
nguyeân coâng chöa ñöôïc ñaày ñuû.Vì vaäy, Chuùng em seõ thöïc hieän vieäc thieát keá qui trình
coâng ngheä gia coâng cho moät saûn phaåm cô khí laø caøng gaït vôùi hy voïng seõ khaéc phuïc
ñöôïc nhöõng choã coøn thieáu soùt hieän nay.
Moät saûn phaåm coù theå coù nhieàu phöông aùn coâng ngheä khaùc nhau. Vieäc thieát laäp
quy trình coâng ngheä gia coâng coøn laø söï so saùnh löïa choïn ñeå tìm ra moät phöông aùn coâng
ngheä hôïp lyù nhaèm ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu veà: ñieàu kieän saûn xuaát, chaát löôïng, giaù
thaønh, thôøi gian gia coâng cho saûn phaåm … . Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi.
Maët duø raát coá gaéng, nhöng vì kieán thöùc, kinh nghieäm … cho neân trong quaù trình
tieán haønh laøm ñoà aùn chuùng em khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, sai phaïm. Chuùng
em kính mong Quyù Thaày Coâ chæ baûo theâm ñeå chuùng em coù theâm nhieàu kinh nghieäm vaø
kieán thöùc laøm haønh trang vaøo ñôøi.
Nhoùm sinh vieân thöïc hieän:
Nguyeãn Huøng Vyõ. 20002881
Leâ Anh Vuõ
. 20002835
Voõ Vaên Cöông . 20000278

SVTH: NHOÙM 2

Trang 1

GVHD: Huyønh Ngoïc Hieäp

ÑAMH Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy

Chöông I :

XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT

1.1. Saûn löôïng cheá taïo:
Saûn löôïng chi tieát caàn cheá taïo trong moät naêm cuûa nhaø maùy :
Theo [4, trang 23, coâng thöùc (2.1)] :
N = N0.m.(1 +



).(1 +
) , chieác/naêm .
100
100

Trong ñoù :
N0 =10000 : Soá saûn phaåm trong moät naêm theo keá hoaïch .
m =1 chieác : Soá löôïng chi tieát nhö nhau trong moät saûn phaåm .
 =15% :Soá phaàn traêm döï tröõ cho chi tieát maùy noùi treân daønh laøm phuï tuøng .
 = 4% : Soá phaàn traêm chi tieát pheá phaåm trong quaù trình cheá taïo.
 N = 10000.1.(1 +

15
4
).(1 +
) = 11960 (chieác/naêm).
100
100

1.2. Khoái löôïng chi tieá...
ÑAMH
Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy
Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy GVHD:
Huyønh Ngoïc Hieäp
Huyønh Ngoïc Hieäp
LÔØI NOÙI ÑAÀU
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ñoà aùn moân hc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy laø keát qu sau cuøng cuûa nhieàu moân
hoïc nhö: Coâng ngheä ch taïo maùy, Gia cng kim loaïi, .Qua ñoà aùn naøy giuùp cho sinh
vieân laøm quen vôùi nhöõng qui trình coâng ngheä thöïc teá tröôùc khi laøm luaän vaên toát nghieäp.
Nöôùc ta hieän nay ñang trong qu trình phaùt trieån, nhu caàu veà saûn phaåmkhí ø
raát lôùn. Nhöng ùi tình traïng coâng ngheä laïc haäu daãn ñeán saûn xuaát khoâng ñuû, chaát
löôïng cheá taïo keùm, saûn xuaát khoâng chieäu quaû vì vaäy phaûi aùp duïng coâng ngh môùi ñ
taêng naêng suaát vaø chaát löôïng .
Choã yeáu cuûa quaù trình coâng ngheä hieän nay laø vieäc tính toaùn cuï theå cho töøng
nguyeân coâng chöa ñöôïc ñaày ñuû.Vì vaäy, Chuùng em s thöïc hieän vieäc thieát k qui trình
coâng ngheä gia coâng cho moät saûn phaåm cô khí laø caøng gaït vôùi hy voïng seõ khaéc phuïc
ñöôïc nhöõng choã coøn thieáu soùt hieän nay.
Moät saûn phaåm coù theå coù nhieàu phöông aùn coâng ngheä khaùc nhau. Vieäc thieát laäp
quy trình coâng ngheä gia coâng coøn laø söï so saùnh löïa choïn ñeå tìm ra moät phöông aùn coâng
ngheä hôïp lyù nhaèm ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu veà: ñieàu kieän saûn xuaát, chaát löôïng, gi
thaønh, thôøi gian gia coâng cho saûn phaåm … . Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi.
Maët drt cgng, nhöng vì kieán thöùc, kinh nghieäm cho nn trong quaù trình
tieán haønh laøm ñoà aùn chuùng em khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, sai phaïm. Chuùng
emnh mong Quyù Thaày Ccbaûo theâm ñchuùng em ctheâm nhieàu kinh nghieäm v
kieán thöùc laøm haønh trang vaøo ñôøi.
Nhoùm sinh vieân thöïc hieän:
Nguyeãn Huøng Vyõ. 20002881
Leâ Anh Vuõ . 20002835
Voõ Vaên Cöông . 20000278
SVTH: NHOÙM 2 Trang 1
bản thuyết minh đồ án càng gạt gx21 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bản thuyết minh đồ án càng gạt gx21 - Người đăng: Anh Biện Rạng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
bản thuyết minh đồ án càng gạt gx21 9 10 468