Ktl-icon-tai-lieu

BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY LINH KIỆN CƠ KHÍ HHP

Được đăng lên bởi danghoan-thanhhoa-gmail-com
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VERSION

20141220

PAGE No.

119 / 99

BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA Đ
Ộ TIN CẬY LINH KIỆN CƠ KHÍ
HHP
(협력사 배포용)

Rev. 20141220

Reliability G
  ▷ 본 문서의 내용은 "삼성전자"의 영업비밀에 해당하는 것으로, 그 권리는 삼성전자에 있으며, "삼성전자"의 사전 승인 없이
 본 문서 또는 그 내용을  무단전재, 재배포, 제3자에게 공개, 제공, 누설 등을 한 경우  관련 법령에 의거 제재를 받을 수 있습니다

20141220

VERSION

PAGE No.

2

/ 99

■ Hạng mục kiểm tra độ tin cậy linh kiện cơ khí

No

Hạng mục test (Hạng mục chi tiết)

No

Hạng mục test (Hạng mục chi tiết)

1

Kiểm tra ban đầu (9)

13

Test độ bền WINDOW (25)

2

Kiểm tra độ bền coating (15)

14

Kiểm tra tuổi thọ Window vật liệu nhỏ (10)

3

Kiểm tra nhiễm bẩn (12)

15

Test IML (13)

4

Test độ bền print (12)

16

Kiểm tra lực bám dính của 2 loại vật liệu (5)

5

Test độ bền metal coating ngoại quan (17)

17

Kiểm tra lực bám dính phun kép (4)

6

Test độ bền EMI bên trong (7)

18

Test độ bền Metal Logo (15)

7

Test độ bền Gasket (5)

19

Kiểm tra lực bám dính Battery plate (4)

8

Test độ bền Rubber (8)

20

Kiểm tra lực bám dính của vật liệu phụ (2)

9

Kiểm tra lực insert Boss thông thường (1)

21

Kiểm tra lực bám dính Window nhỏ (3)

10

Test Buckle (2)

22

Test độ cứng Metal Rear (9)

11

Test độ bền KEYPAD (15)

23

Test anthena tích hợp (9)

12

Test độ bền mạ (15)

-

-

  ▷ 본 문서의 내용은 "삼성전자"의 영업비밀에 해당하는 것으로, 그 권리는 삼성전자에 있으며, "삼성전자"의 사전 승인 없이
 본 문서 또는 그 내용을  무단전재, 재배포, 제3자에게 공개, 제공, 누설 등을 한 경우  관련 법령에 의거 제재를 받을 수 있습니다

20141220

VERSION

PAGE No.

3

/ 99

Tiêu chuẩn kiểm tra độ tin cậy linh kiện cơ dùng ban hành cho
vendor
■ Hạng mục chung (Vật chất nguy hại môi trường, kiểm tra ban đầu)
1. Vật chất độc hại với môi trường
Tiêu chuẩn test

Ghi chú

Vận hành test dựa trên quy tắc vận hành vật chất quản lý môi trường trong sản phẩm Samsung
điện tử (vendor 0QA-2049)

-

2. Kiểm tra ban đầu
No.

Hạng mục
test

1

Kiểm tra
ngoại quan

Điều kiện test và tiêu chu ẩn phán định
▶ Tuân thủ theo quy định kiểm tra đầu vào của cty điện tử không dây
▶ Tiêu chuẩn phán định

◎

1) Tuân thủ theo quy định kiểm tra đầu vào của cty điện tử không dây về lỗi ngoại quan và không có lỗi.

2

3

Đánh dấu
Lot

Kiểm tra
thông qua
dòng điện

▶ Đối tượng áp dụng : Linh kiện điện thoại
▶ Tiêu chuẩn áp dụng
1) Bước phát triển : Tổng có 5 loại Marking (D + tháng + ngày / ví dụ : D0401), sử dụng mực không xóa được (※
không thể áp dụng UV)
→ Trường hợp là linh kiện nhỏ thì Marking bằng Dot (Camera/Flash Window, Side Key, v...v.)
2) Bước sản xuất hàng loạt : Marking nơi sản xuất, ngày chế tạo (Tham khảo phương pháp marking Lot bước sản ...
󰄐 󰛼 󰚈 󰮡 󰍜
 

󰱔 󰐠
󱔭 󱍭󱥑󱾍 󰣩󱻞󱽵 󱣱󱥦󲀹󱿅󱾍 󱸶󱷺󱙹󱐵󱸅 󲶩󰬮󲶍󰫉 󰒸󱽱󱂑 󰘭 󰗁󱇡󰫉 󱣱󱥦󲀹󱿅󱸅 󱾽󱽱󱊥 󱣱󱥦󲀹󱿅󱾍 󱣡󲀹 󱫮󱾭 󱷻󱾩
󱔭 󱍭󱥑 󰹅󰫉 󰘭 󰣩󱻞󱽹 󱍩󰬝󲀹󱿡 󱿡󱑥󲰡 󲁑󱿅󱸅󰓁 󰔪󰑑 󲁑󰔪 󰨹󱥙󰴦󱽹 󲶑 󰓲󱻥 󰔵󱁝 󱓊󱁮󱸅 󱾍󰒥 󲁑󱿡󱆱 󱑐󱽹 󱩍 󱾽󱫪󰫽󰬙


   
BẢN
TIÊU CHU
ẨN
KI
ỂM
TRA
Đ
TIN
CẬY
LINH KI
ỆN
KH
Í
HHP
(협력 배포용)
Rev. 20141220
Reliability
G
BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY LINH KIỆN CƠ KHÍ HHP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY LINH KIỆN CƠ KHÍ HHP - Người đăng: danghoan-thanhhoa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY LINH KIỆN CƠ KHÍ HHP 9 10 161