Ktl-icon-tai-lieu

Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung

Được đăng lên bởi Hùng Ca Nguyễn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TABLE: Frame Section Properties 01 - General
SectionName Material
Shape
t3
Text
Text
Text
m
200X200
CONC
Rectangular
0.2
200X300
CONC
Rectangular
0.3
200X400
CONC
Rectangular
0.4
200X500
CONC
Rectangular
0.5
400x500
CONC
Rectangular
0.5
500x600
CONC
Rectangular
0.6
900x1000
CONC
Rectangular
0.7
1000x1200
CONC
Rectangular
1.2

t2
m
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
0.5
0.6
1

Area
TorsConst
I33
m2
m4
m4
0.06 4.70E-04 0.00045
0.06 4.70E-04 0.00045
0.08 7.32E-04 1.07E-03
0.1 9.98E-04 2.08E-03
0.1 9.98E-04 2.08E-03
0.1 9.98E-04 2.08E-03
0.1 9.98E-04 2.08E-03
0.1 9.98E-04 2.08E-03

I22
m4
0.0002
0.0002
2.67E-04
3.33E-04
3.33E-04
3.33E-04
3.33E-04
3.33E-04

AS2
m2
0.05
0.05
6.67E-02
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02

AS3
m2
0.05
0.05
6.67E-02
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02

S33
m3
0.003
0.003
5.33E-03
8.33E-03
8.33E-03
8.33E-03
8.33E-03
8.33E-03

S22
m3
0.002
0.002
2.67E-03
3.33E-03
3.33E-03
3.33E-03
3.33E-03
3.33E-03

Z33
m3
0.0045
0.0045
0.008
0.0125
0.0125
0.0125
0.0125
0.0125

Z22
m3
0.003
0.003
0.004
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005

R33
m
8.66E-02
8.66E-02
0.115470054
0.144337567
0.144337567
0.144337567
0.144337567
0.144337567

R22
m
5.77E-02
5.77E-02
5.77E-02
5.77E-02
5.77E-02
5.77E-02
5.77E-02
5.77E-02

ConcCol
Yes/No
No
No
No
No
No
No
No
No

ConcBeam
Yes/No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Color
Text
Magenta
Magenta
Magenta
Magenta
Magenta
Magenta
Magenta
Magenta

TotalWt
TotalMass FromFile
KN
KN-s2/m
Yes/No
23.53596048
0 No
23.53596048
0 No
9.8066502
0 No
14.7099753
0 No
14.7099753
0 No
14.7099753
0 No
14.7099753
0 No
14.7099753
0 No

AMod
A2Mod
A3Mod
Unitless Unitless Unitless
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

JMod
I2Mod
I3Mod
MMod
WMod
Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GUID
Text

Notes
Text

TABLE: Frame Section Assignments
Frame SectionType AutoSelect AnalSect
Text
Text
Text
Text
1 Rectangular N.A.
900x1000
2 Rectangular N.A.
900x1000
3 Rectangular N.A.
900x1000
4 Rectangular N.A.
900x1000
5 Rectangular N.A.
900x1000
6 Rectangular N.A.
900x1000
7 Rectangular N.A.
900x1000
8 Rectangular N.A.
900x1000
9 Rectangular N.A.
900x1000
10 Rectangular N.A.
900x1000

DesignSect
Text
200X400
200X300
200X300
200X300
200X300
200X500
200X300
200X500
200X400
200X300

MatProp
Text
Default
Default
Default
Default
Default
Default
Default
Default
Default
Default

TABLE: Connectivity - Frame
Frame
JointI
JointJ
Text
Text
Text
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
...
TABLE: Frame Section Properties 01 - General
SectionName Material Shape t3 t2 Area TorsConst I33
Text Text Text m m m2 m4 m4
200X200 CONC Rectangular 0.2 0.2 0.06 4.70E-04 0.00045
200X300 CONC Rectangular 0.3 0.2 0.06 4.70E-04 0.00045
200X400 CONC Rectangular 0.4 0.2 0.08 7.32E-04 1.07E-03
200X500 CONC Rectangular 0.5 0.2 0.1 9.98E-04 2.08E-03
400x500 CONC Rectangular 0.5 0.4 0.1 9.98E-04 2.08E-03
500x600 CONC Rectangular 0.6 0.5 0.1 9.98E-04 2.08E-03
900x1000 CONC Rectangular 0.7 0.6 0.1 9.98E-04 2.08E-03
1000x1200 CONC Rectangular 1.2 1 0.1 9.98E-04 2.08E-03
Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung - Người đăng: Hùng Ca Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung 9 10 551