Ktl-icon-tai-lieu

Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung

Được đăng lên bởi Hùng Ca Nguyễn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1834 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TABLE: Frame Section Properties 01 - General
SectionName

Text
200X300
200X400
200X500

Material

Text
CONC
CONC
CONC

Shape

Text
Rectangular
Rectangular
Rectangular

t3

t2

m

m
0.3
0.4
0.5

Area

0.2
0.2
0.2

TorsConst

I33

m2
m4
m4
0.06 4.70E-04 0.00045
0.08 7.32E-04 1.07E-03
0.1 9.98E-04 2.08E-03

I22

AS2

AS3

S33

S22

m4
m2
m2
m3
m3
0.0002
0.05
0.05
0.003
0.002
2.67E-04 6.67E-02 6.67E-02 5.33E-03 2.67E-03
3.33E-04 8.33E-02 8.33E-02 8.33E-03 3.33E-03

Z33

Z22

R33

m3
0.0045
0.008
0.0125

m3
m
0.003
8.66E-02
0.004 0.11547005
0.005 0.14433757

R22

m
5.77E-02
5.77E-02
5.77E-02

ConcCol ConcBeam

Yes/No
Yes/No
No
Yes
No
Yes
No
Yes

Color

Text
Magenta
Magenta
Magenta

TotalWt

TotalMass FromFile

KN
KN-s2/m Yes/No
23.5359605
0 No
9.8066502
0 No
14.7099753
0 No

AMod

Unitless
1
1
1

A2Mod

A3Mod

JMod

I2Mod

I3Mod

MMod

WMod

Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GUID

Text

Notes

Text

TABLE: Frame Section Assignments
Frame

SectionType AutoSelect AnalSect DesignSect

Text
1
2
3
4
5
6

Text
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular

Text
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Text
200X400
200X300
200X300
200X300
200X300
200X500

Text
200X400
200X300
200X300
200X300
200X300
200X500

MatProp

Text
Default
Default
Default
Default
Default
Default

TABLE: Element Forces - Frames
Frame

Station

Text

m
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

0
0.625
1.25
1.875
2.5
3.125
3.75
4.375
5
0
0.625
1.25
1.875
2.5
3.125
3.75
4.375
5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0

OutputCase CaseType StepType

Text
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao
BDBao

Text
Text
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMax
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMin
CombinationMax

P

V2

V3

KN

KN
-21.8999923
-14....
TABLE: Frame Section Properties 01 - General
SectionName Material Shape t3 t2 Area
TorsConst
I33
Text Text Text m m m2 m4 m4
200X300 CONC
Rectangular
0.3 0.2 0.06 4.70E-04 0.00045
200X400 CONC
Rectangular
0.4 0.2 0.08 7.32E-04 1.07E-03
200X500 CONC
Rectangular
0.5 0.2 0.1 9.98E-04 2.08E-03
Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung - Người đăng: Hùng Ca Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung 9 10 727