Ktl-icon-tai-lieu

Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung

Được đăng lên bởi Hùng Ca Nguyễn
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
địa hình A k
3
5
10
15
20
2
4
5.2
7

0.99
1.07
1.18
1.24
1.29
0.94
1.03
1.07
1.12

TÍNH TOÁN GIÓ TĨNH
1A

Vùng áp lực gió
Dạng địa hình 
W0 (daN/m2)
Cốt mặt đất
Bề rộng đón gió (m)
h tầng 
Sàn 
Cốt cao tính từ 
tầng
độ
mặt đất 
(m)

C
55
0
25

k

Áp lực gió tiêu chuẩn Tải gió tính toán quy
thành phần tĩnh
về tải phân bố cột
(daN/m2)
(daN/m)
Gió đẩy

Gió hút

Gió đẩy

Gió hút

645.80
784.13
878.40
0

484.35
588.09
658.80
0

1

3.5

3.5

0.489

21.53

16.14

2
3
3

7
10.5
0

7
10.5
0

0.594
0.665
0.000

26.14
29.28
0.0

19.60
21.96
0.0

5214.4

1546.1

###

0

###

#VALUE! #VALUE! ###

###

Chieu cao 
tang
3.80
3.80
3.50
0.0

Gió đẩy

Gió hút

2454.03
2862.06
1537.20
0.00

1840.53
2146.54
1152.90
0.00

H

H(m)
#VALUE!

Tổng tải gió
4294.56
5008.60
2690.09
0

Áp lực gió tiêu chuẩn quy về lực tập trung từng tầng

z(m)

116.244

452.059

0.000

3.5

141.143
158.112

1097.776
#VALUE!

4.000
4.000

10.5
21

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

X
Y

f2
f3
0
0
156.683633778 439.3216

e1
e2
e3
x1
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#VALUE!
0.0010932113 0.0001744297 6.221019E­005 #VALUE!

X

Y
X

k

y1

y2

y3

z

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

x2
#VALUE!
#VALUE!

x3
#VALUE!
#VALUE!

X

Y

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

STORY12

D1

0

0

0

12

7.5

STORY11
STORY10

D1
D1

0
0

0
0

0
0

12
12

7.5
7.5

...
địa hình A k
3 0.99
5 1.07
10 1.18
15 1.24
20 1.29
2 0.94
4 1.03
5.2 1.07
7 1.12
Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung - Người đăng: Hùng Ca Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung 9 10 574