Ktl-icon-tai-lieu

Bản vẽ

Được đăng lên bởi nguyenhieuck1011
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

3

4

5

6

7

CHỈNH SỬA
Sửa đổi

A

Miêu tả

8

DUNG SAI KÍCH THƯỚC
Khu vực

Thời gian

Kích thước x

../../201..

DUNG SAI HÌNH HỌC

A

B

C



1

-

0.5 < x ≤ 3

±0.05

±0.1

±0.2

2

-

3<x≤6

±0.05

±0.1

±0.3

120' 0.04

3

-

6 < x ≤ 30

±0.1

±0.2

±0.5

30'

0.07

4

-

84.50

A
0.3

±0.15

±0.3

±0.8

20'

0.15

120 < x ≤ 400

±0.2

±0.5

±0.12

10'

0.3

0.5

400 < x ≤ 1000

±0.3

±0.8

±2

5'

0.5

0.8

1000 < x ≤ 2000

±0.5

±1.2

±3

5'

0.8

1.0

±2

±4

30 < x ≤ 120

2000 < x ≤ 4000

-

Chuẩn



1.0

0.2

Rz20

ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

B

124

129.50

B

C

D

D

316

293.50

C

E

E

F

Nhiệm vụ

Họ và tên

Duyệt

Lê Văn Trường

Kiểm tra

Đỗ Đức Anh

Bản vẽ 2D

N.C.Hồng Phong

Thiết kế

N.C.Hồng Phong

TÊN DỰ ÁN

Thời BẢN VẼ
Ký duyệt gian

RECTIFIER p/a 1

RECTIFIER PW48-2900
H. chiếu

Ký hiệu:
Vật liệu:

1:2.5

2

3

4

5

6

Đơn vị

Trang

mm

1

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI F

S.lg:

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ
PHÁT TRIỂN VIETTEL

File:
1

Tỷ lệ

7

8

1

2

3

4

5

6

7

CHỈNH SỬA
Sửa đổi

A

Miêu tả

8

DUNG SAI KÍCH THƯỚC
Khu vực

1

-

2

-

3

-

4

-

Thời gian

Kích thước x

2

../../201..

3

4

5

DUNG SAI HÌNH HỌC


B

C

0.5 < x ≤ 3

±0.05

±0.1

±0.2

3<x≤6

±0.05

±0.1

±0.3

120' 0.04

6 < x ≤ 30

±0.1

±0.2

±0.5

30'

0.07

A
0.3

±0.15

±0.3

±0.8

20'

0.15

120 < x ≤ 400

±0.2

±0.5

±0.12

10'

0.3

0.5

400 < x ≤ 1000

±0.3

±0.8

±2

5'

0.5

0.8

1000 < x ≤ 2000

±0.5

±1.2

±3

5'

0.8

1.0

±2

±4

30 < x ≤ 120

2000 < x ≤ 4000

-

Chuẩn



A

1.0

0.2

Rz20

ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

B

B

C

C

6
D

1

7

8

8

Quạt làm mát

1

E

7

Nửa vỏ phải khối REC

1

6

Bulong M3 x 8 đầu cầu

2

5

Bulong M3 x 5 đầu cầu

8

4

Mạch REC

1

Tên gọi

Số
lg

F

TT
1

Ký hiệu
2

3

3

Bulong M3 x 8 đầu bằng

15

2

Nửa vỏ trái khối REC

1

1

Mặt trước khối REC

1

Tên gọi

Số
lg

TT

Vật
liệu
4

Ghi chú

Ký hiệu

Nhiệm vụ

Họ và tên

Duyệt

Lê Văn Trường

Kiểm tra

Đỗ Đức Anh

Bản vẽ 2D

N.C.Hồng Phong

Thiết kế

N.C.Hồng Phong

Tách bộ REC

H. chiếu

Ký hiệu:

6

Ghi chú

RECTIFIER PW48-2900
Tỷ lệ

Đơn vị

Trang

1:2

mm

2

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI F

S.lg:

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ
PHÁT TRIỂN VIETTEL

File:
5

E

Vật
liệu

TÊN DỰ ÁN

Thời BẢN VẼ
Ký duyệt gian

Vật liệu:

D

7

8

1

2

3

4

5

6

7

CHỈNH SỬA
Sửa đổi

A

Miêu tả

8

DUNG SAI KÍCH THƯỚC
Khu vực

Thời gian

Kích thước x

../../201..

DUNG SAI HÌNH HỌC

A

B

C



1

-

0.5 < x ≤ 3

±0.05

±0.1

±0.2

2

-

3<x≤6

±0.05

±0.1

±0.3

120' 0.04

3

-

6 < x ≤ 30

±0.1

±0...
CB
4
F
E
D
C
123
764523 8
B
A
CHNH SA
Sa đổi
1
2
3
4
Miêu t Khu vcThi gian
-
-
-
-
../../201..
DUNG SAI KÍCH THƯỚC DUNG SAI HÌNH HCChun
Kích thước x
0.5 < x 3
3 < x 6
6 < x 30
30 < x 120
120 < x 400
400 < x 1000
1000 < x 2000
2000 < x 4000
ĐỘ NHÁM B MT

±
0.05
±
0.05
±
0.1
±
0.15
±
0.2
±
0.3
±
0.5
-
Rz20
±
0.1
±
0.1
±
0.2
±
0.3
±
0.5
±
0.8
±
1.2
±
2
±
0.2
±
0.3
±
0.5
±
0.8
±
0.12
±
2
±
3
±
4
120'
30'
20'
10'
5'
5'
0.04
0.07
0.15
0.3
0.5
0.8
0.3
0.5
0.8
1.0
1.0 0.2
1
A
B
mm
T lệĐơn v Trang
S.lg:
TÊN D ÁN
Duyt
Kim tra
Bn v 2D
Thiết kế
BN V
H và tên Ký duyt
Nhim v
Thi
gian
File:
Ký hiu:
Vt liu:
H. chiếu
F
TP ĐOÀN VIN THÔNG QUÂN ĐỘI
VIN NGHIÊN CU VÀ
PHÁT TRIN VIETTEL
5678
CB
4
F
E
D
C
123
764523 8
B
A
CHNH SA
Sa đổi
1
2
3
4
Miêu t Khu vcThi gian
-
-
-
-
../../201..
DUNG SAI KÍCH THƯỚC DUNG SAI HÌNH HCChun
Kích thước x
0.5 < x 3
3 < x 6
6 < x 30
30 < x 120
120 < x 400
400 < x 1000
1000 < x 2000
2000 < x 4000
ĐỘ NHÁM B MT

±
0.05
±
0.05
±
0.1
±
0.15
±
0.2
±
0.3
±
0.5
-
Rz20
±
0.1
±
0.1
±
0.2
±
0.3
±
0.5
±
0.8
±
1.2
±
2
±
0.2
±
0.3
±
0.5
±
0.8
±
0.12
±
2
±
3
±
4
120'
30'
20'
10'
5'
5'
0.04
0.07
0.15
0.3
0.5
0.8
0.3
0.5
0.8
1.0
1.0 0.2
1
A
B
mm
T lệĐơn v Trang
S.lg:
TÊN D ÁN
Duyt
Kim tra
Bn v 2D
Thiết kế
BN V
H và tên Ký duyt
Nhim v
Thi
gian
File:
Ký hiu:
Vt liu:
H. chiếu
F
TP ĐOÀN VIN THÔNG QUÂN ĐỘI
VIN NGHIÊN CU VÀ
PHÁT TRIN VIETTEL
5678
84.50
129.50
E
D
C
N.C.Hng Phong
Lê Văn Trường
RECTIFIER p/a 1
N.C.Hng Phong
Đỗ Đức Anh
11:2.5
A
RECTIFIER PW48-2900
124
293.50
316
Bản vẽ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản vẽ - Người đăng: nguyenhieuck1011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bản vẽ 9 10 682