Ktl-icon-tai-lieu

bảng excel tính dâm DUL

Được đăng lên bởi Tung Tran
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIOITHIEU

COPYRIGHT(C) BY KS. NGUYEN DUNG
-TECCO 533-TEL: (0.511) 824266

Page 1

GIOITHIEU

NGUYEN DUNG
(0.511) 824266

Page 2

TÍNH TOAÙN DAÀM BTCT

SOÁ LIEÄU THIEÁT KEÁ
I.

MAËT CAÉT NGANG CAÀU:

STT

NOÄI DUNG

KYÙ HIEÄU

GIAÙ TRÒ

ÑÔN VÒ

1

Beà roäng maët caàu

B

700

cm

2

Beà roäng leà boä haønh

Bl

150

cm

3

Beà roäng caùnh haãng daàm bieân

dk

116.5

cm

4

Soá daàm chuû

n

4

Daàm

5

Chieàu daøi tính toùan

Ltt

32.4

m

6

Khoaûng caùch caùc daàm chuû

d

240

cm

7

Chieàu cao daàm chuû

170

cm

8

Chieàu roäng baûn caùnh

H
bc

240

cm

9

Chieàu cao baûn caùnh

hc

17

cm

10

Chieàu roäng vuùt caùnh

b1

30

cm

11

Chieàu cao vuùt caùnh

h1

10

cm

12

Chieàu roäng baàu daàm

bb

65

cm

13

Chieàu cao baàu daàm

hb

20

cm

14

Chieàu roäng vuùt baàu

b2

24

cm

15

Chieàu cao vuùt baàu

h2

16

cm

16

Chieàu daøy baûn buïng

17

cm

17

Chieàu roäng daàm ngang

b
bng

20

cm

18

Chieàu cao daàm ngang

hng

130

cm

19

Khoaûng caùch caùc daàm ngang

a

1080

cm

20

Tónh taûi tieu chuaân giai ñoan 2:

q2

0.648

T/m

II.

TAÛI TROÏNG THIEÁT KEÁ:
KYÙ HIEÄU

GIAÙ TRÒ

ÑÔN VÒ

Xe oâtoâ

H30

-

Xe naëng

XB80

-

Ngöôøi

300

kg/m2

KYÙ HIEÄU

GIAÙ TRÒ

ÑÔN VÒ

n
Fct

8

boù

55.328

cm2

-

S

-

M#

400

-

STT
25

NOÄI DUNG
Taûi troïng thieát keá:
(H10, H13, H30, X60, XB80)

III.

SOÁ LIEÄU COÁT THEÙP:

STT

NOÄI DUNG

35

Soá boù caùp chuû

21

Toång dieän tích coát theùp

23

Theùp thanh (T) hay theùp sôïi (S)

24

Maùc beâ toâng

IV. SOÁ LIEÄU COÁT THEÙP (DAØNH CHO TÍNH TOAÙN)

02/23/201617:50:55-(c) PHN.TECCO 5.3

TÍNH TOAÙN DAÀM BTCT

STT

NOÄI DUNG

KYÙ HIEÄU
RH

GIAÙ TRÒ

ÑÔN VÒ

18600

kg/cm2

26

Cöôøng ñoä chòu keùo cöïc haïn cuûa theùp

27

Cöôøng ñoä TT cuûa theùp khi cheá taïo

RH1

9800

kg/cm2

28

Cöôøng ñoä TT cuûa theùp khi söû duïng

RH2

10800

kg/cm2

29

Löïc keùo caêng cho moät boù coát theùp

NK

68600

kg

30

Moduyn ñaøn hoài cuûa theùp

Et

1.92E+06

kg/cm2

31

Dieän tích coát theùp doïc phuï

Ft

3.24

cm2

32

Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa noù

Rt

2400

kg/cm2

33

Toång dieän tích coát theùp ñai

Ftñ

3.45

cm2

34

Böôùc coát ñai

Utñ

20

cm

02/23/201617:50:55-(c) PHN.TECCO 5.3

TÍNH TOAÙN DAÀM BTCT

02/23/201617:50:55-(c) PHN.TECCO 5.3

TÍNH TOAÙN DAÀM BTCT

02/23/201617:50:55-(c) PHN.TECCO 5.3

TÍNH TOÙAN DAÀM BTCT

BAÛNG TÍNH TOÏA ÑOÄ ÑÖÔØNG CONG BOÙ CAÙP
1. Caùc yeáu toá ñöôøng cong
Chieàu daøi tính toùan: L=
BOÙ

L (cm)

H (cm)

32.8 cm
Lc (m)
R (m)

LT (m)

L (m)

sin a

a

cos a
...
GIOITHIEU
Page 1
COPYRIGHT(C) BY KS. NGUYEN DUNG
-TECCO 533-TEL: (0.511) 824266
bảng excel tính dâm DUL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảng excel tính dâm DUL - Người đăng: Tung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
bảng excel tính dâm DUL 9 10 677