Ktl-icon-tai-lieu

Bảng khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng RNI 2002

Được đăng lên bởi Nicky Athos
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2707 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Vitamin tan trong nước

400
450
500
400
600

tuổi1-3

Trẻ em
tuổi4-6

tuổi7-9

Nam thiếu niên
tuổi10-18

Nữ thiếu niên
tuổi10-18

15
15
5
5

600
600
800
850

tuổi> 65
Người cao tuổi
tuổi> 65

Phụ nữ có thai

Phụ nữ cho con bú

10

500

tuổi51-65

5

500

600
50)5 (19-

5

5

5

5

Người trưởng thành
tuổi19-50

tuổi19-65

5

400
5

5

375

tháng0-6
Trẻ em < 1 tuổi
tháng7-11

25

20

15

10

i

i

7,5

10

7,5

7,5

10

55

45

45

45

45

45

40

40

35

30

30

30

25

55 70 (e)

55

55

65

55

55

65

7,5 35-55

10 35-65

7 (k)

5 (k)

5 (k)

2,7 (i)

2,7 (i) 5 (m)

1,5

1,4

1,1

1,2

1,1

1,1

1,2

1,1

1,2

0,9

0,6

0,5

0,3

0,2

1,6

1,4

1,1

1,3

1,1

1,1

1,3

1,0

1,3

0,9

0,6

0,5

0,4

0,3

1

17

2

18 1,9

14 1,5

16 1,7

14 1,5

14 1,3

16
(19-1,3

16 1,2

16 1,3

12

8 0,6

6 0,5

4 0,3

2 (b) 0,1

7

6

5

5

5

5

5

5

5

4

3

2

1,8

1,7

35

30

30

30

30

30

30

25

25

20

12

8

6

5

600

500

400

400

400

400

400

400

400

300

200

160

80

80

2,8

2,6

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

1,8

1,2

0,9

0,5

0,4

(a) (mg
Lứa
(mg/ (mg a (mg/
(mg/
(mg/ Vit.
(mg/
Phân loại tuổi
(f) (g) Vit. A Vit. D (h) Vit. E (l) Vit. K(d) Vit. C Vit. B1 Vit. B2 Niacin
Pantothenate Biotin(c) Folate Vit. B12
ngày)TE/ngày)
ngày)
ngày)
ngày) B6
ngày)
(năm)

Vitamin tan trong dầu

08 ngày 23/8/2004 của Bộ Trưởng Bộ Y tế) Bảng khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng RNI-2002 (Recommende Nutrient Intakes) Phụ lục 1

Phụ lục 2
Bảng khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng RNI-2002
(Recommende Nutrient Intakes)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 ngày 23/8/2004 của Bộ Trưởng Bộ Y tế)
2. Nhóm muối khoáng:
Lứa
tuổi

0-6
tháng

Canxi

Phospho

Magiê

Sắt

Kẽm

(c)

Iod

Sêlen

(o)

(mg/ng
ày)

(mg/ngày)

(mg/ng
ày)

(mg/ngày)

(mg/ngà
y)

(mg/ngày)

(mg/ng
ày)

300 (a)

0-5 tháng:
300

26 (a)

(k)

1,1(e)6,6(g)

30(p)
mg/kg/ngày

6

400 (b)

36 (b)

15(p)
mg/kg/ngày
7-11
tháng

400

6-12 tháng:
500

53

9 (l)

0,8(e)8,3(h)

135

10

1-3 tuổi

500

800

60

6

2,4-8,4

75

17

4-6 tuổi

600

800

73

6

3,1-10,3

110

21

7-9 tuổi

700

7-10 tuổi:
800

100

9

3,3-11,3

100

21

10-18
tuổi
(nam)

1.300
(d)

11-24 nam:
1200

250

15 (10-14 tuổi)

5,7-19,2

135 (10-11
tuổi)

34

10-18
tuổi
(nữ)

1.300
(d)

19 (15-18 tuổi)

110 (12-18
tuổi)
11-24 nữ:
1.200

230

14 (10-14 tuổi)
(m)

4,6-15,5

33 (10-14 tuổi)

10 – 14

140 (10-11
tuổi)

26

100 (12-18
tuổi)

31 (15-18 tuổi)

15 – 18
19-65
tuổi
(nam)
19-65

1.000

25-51T: 800

260

25-51T:

220

14

4,2-14

3,0-9,8

130

34
...
Phụ lục 1Bảng khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng RNI-2002 (Recommende Nutrient Intakes)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 ngày 23/8/2004 của Bộ Trưởng Bộ Y tế)
Vitamin tan trong nước
Vit. B12
0,4
0,5
0,9
1,2
1,8
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,6
2,8
Folate
(c)
80
80
160
200
300
400
400
400
400
400
400
400
500
600
Biotin
(mg/
ngày)
5
6
8
12
20
25
25
30
30
30
30
30
30
35
Pantothenate
1,7
1,8
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
6
7
Vit.
B6
(mg/
ngày)
0,1
0,3
0,5
0,6
1
1,3
1,2
1,3(19-
1,3
1,5
1,7
1,5
1,9
2
Niacin
(a) (mg
2 (b)
4
6
8
12
16
16
16
14
14
16
14
18
17
Vit. B2
(mg/
ngày)
0,3
0,4
0,5
0,6
0,9
1,3
1,0
1,3
1,1
1,1
1,3
1,1
1,4
1,6
Vit. B1
(mg/
ngày)
0,2
0,3
0,5
0,6
0,9
1,2
1,1
1,2
1,1
1,1
1,2
1,1
1,4
1,5
Vit. C
(d)
25
30
30
30
35
40
40
45
45
45
45
45
55
70 (e)
Vitamin tan trong dầu
Vit. K
(l)
5 (m)
10
15
20
25
35-65
35-55
65
55
55
65
55
55
55
Vit. E(h)
(mg a -
TE/ngày)
2,7 (i)
2,7 (i)
5 (k)
5 (k)
7 (k)
10
7,5
10
7,5
7,5
10
7,5
i
i
Vit. D
(mg/
ngày)
5
5
5
5
5
5
5
5 (19-50)
5
10
15
15
5
5
Vit. A
(f) (g)
375
400
400
450
500
400
600
600
500
500
600
600
800
850
Lứa
tuổi
(năm)
0-6tháng
7-11tháng
1-3tuổi
4-6tuổi
7-9tuổi
10-18tuổi
10-18tuổi
19-65tuổi
19-50tuổi
51-65tuổi
> 65tuổi
> 65tuổi
Phân loại
Trẻ em < 1 tuổi
Trẻ em
Nam thiếu niên
Nữ thiếu niên
Người trưởng thành
Người cao tuổi
Phụ nữ có thai
Phụ nữ cho con bú
Bảng khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng RNI 2002 - Trang 2
Bảng khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng RNI 2002 - Người đăng: Nicky Athos
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng RNI 2002 9 10 730