Ktl-icon-tai-lieu

Bảng mã G-Code

Được đăng lên bởi phaolobatto1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG MÃ G-CODE
Đây là bảng mã G-Code mình gửi lên để anh em tham khảo.
phôi (Positioning/RapidTraverse).
(Linear Interpolation/Feed).
(Cicular
Interpolation Clockwise).
(Cirular Interpolation Counter
Clockwise).
(Dwell).
Anh (inches), Inch Data Input.
(mm), Metric Data Input.
t

(Reference Point ReturmCheck).

(Reference Point Return).
(Return From Reference Point).
hai (Return to 2ndReference Point).
y (Skip Function).
(Tool Nose Radius Compensation Cancel).
dao (Tool Nose RadiusCompensation Left).
dao (Tool Nose RadiusCompensation Right).
Macro (Macro Call).
(Macro Modal Call).
(Macro Modal Call Cancel).
l n

n

iên

y i n
(offset value setting by program).
dao (Stored Stroke Check On).
dao (Stored Stroke Check Off).

y (Skip function).
ren (Thread Cutting).


1

(Variable Lead Thread Cutting).
dao theo

X (Automatic ToolCampensation X).

dao theo

Z (Automatic ToolCampensation Z).
(Work Co-ordinate system

change/Max.Spindle Speed Setting).
tinh (Finishing Cycle).
(Stock Removal in Turning).
(Stock Removal in Facing).
G73: Pattem Repeating.
G74: Kh

Z (Peck Drilling in Zaxis).
u (Grooving in X Axis)
ren (Thread Cutting Cycle).
(Cutting Cycle A).
ren (Thread Cutting Cycle).
(Cutting Cycle B)
(Constant SurfaceSpeed Control).
(Constant Surface Speed Control Cancel).
(Feed per Minute).
(Feed per Rotation).

-

l n
CNC – DENFORD.
(Program Stop).
(Optional Stop).
(Program Reset).
(Spindle Forward).
(Spindle Stop).
(Auto Tool Change).
B (Coolant B ON).
A (Coolant A ON).2

(Coolant OFF).
phay: WORK CLAMP OPEN).
phay: WORK CLAMP CLOSE).
M13: Q
ON).

(SpindleForword and Coolant
(SpindleReverse and Coolant

ON).
(Program Input using OMINPO (Special
Function)).
(Spindle Orientate).
DNC (Select ODNCOMode).
l

(Program Resetand Rewind).

M31: Increment Parts Counter.
(Door OPEN).
(Door CLOSE).
M48: Lock % Feed and % Speed at 100%.
(Cancel M48 (Default)).
(AUX.1 ON).
(AUX.2 ON).
(AUX.1 OFF).
(AUX.2 OFF).
1 (Wait for Input 1),
y i n
phay: M67.
X (Mirror in X ON).
(Wait for Input 1 to go low).
(Wait for Input 2 to go low).
X (Mirror in X OFF).
con (Sub program Call).
con (Sub program End).


3

...
http://codientuviet.com/ 1
BNG MÃ G-CODE
ng mã G-Code mình g anh em tham kho.
 phôi (Positioning/RapidTraverse).
          
(Linear Interpolation/Feed).
 (Cicular
Interpolation Clockwise).
           (Cirular Interpolation Counter
Clockwise).
 (Dwell).
 Anh (inches), Inch Data Input.
 (mm), Metric Data Input.
 t   (Reference Point ReturmCheck).
  (Reference Point Return).
 (Return From Reference Point).
 hai (Return to 2
nd
Reference Point).
y (Skip Function).
 (Tool Nose Radius Compensation Cancel).
  dao (Tool Nose RadiusCompensation Left).
  dao (Tool Nose RadiusCompensation Right).
 Macro (Macro Call).
 (Macro Modal Call).
 (Macro Modal Call Cancel).

 (offset value setting by program).
 dao (Stored Stroke Check On).
 dao (Stored Stroke Check Off).
y (Skip function).
 ren (Thread Cutting).
Bảng mã G-Code - Trang 2
Bảng mã G-Code - Người đăng: phaolobatto1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng mã G-Code 9 10 13