Ktl-icon-tai-lieu

Bảng theo dõi vật lấy mẫu thí nghiệm cho công trình

Được đăng lên bởi hoangle656013-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
b¶ng theo dâi vËt t lÊy mÉu thÝ nghiÖm cho c«ng tr×nh
stt

1

2

VËt liÖu

Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 1452-2004

Ngãi

tcvn 145o/1451-1998

G¹ch x©y

thÐp cèt

3

tcvn 1651-2008

¸p dông

Môc

C¸c lo¹i ngãi ®Êt sÐt nung kh«ng
phñ men lµm vËt liÖu lîp

5.2

G¹ch rçng, g¹ch ®Æc s¶n xuÊt tõ
kho¸ng sÐt ( cã thÓ cã phô gia)
b¨ng ph¬ng ph¸p nÐn dÎo vµ
®îc nung ë nhiÖt ®é thÝch hîp
ThÐp thanh trßn tr¬n vµ thÐp thanh
v»n dïng lµm cèt bª t«ng

5.1

bªt«ng

11.3.2/1651-1
12.3.2/1651-2

cèt liÖu

tcvn 7572-1 :2006

4

cèt liÖu nhá (c¸t tù nhiªn)
vµ cèt liÖu lín

3.2

bªt«ng

5

6

Bªt«ng

¸o ®êng

KiÓm tra chÊt lîng bªt«ng ®èi víi
c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng
c«t thÐp toµn khèi

7.1.7

CÊp phèi thiªn nhiªn bao gåm:
cÊp phèi sái ong, sái ®á, cÊp phèi sái
®åi, cÊp phèi sái cuéi, cèt liÖu th«
®îc nghiÒn tõ sái…trong x©y míi
vµ c¶i t¹o ®êng bé. KiÓm tra thµnh
phÇn h¹t vµ chØ tiªu kü thuËt.

4.2.1

tcvn 4453-1995

22 TCN 333-03

cÊp phèi
thiªn nhiªn

4.2.2

4.2.3

7

¸o ®êng
cÊp phèi
®¸ d¨m

22 TCN 333-06

CP§D lo¹i I vµ lo¹i II
KiÓm tra thµnh phÇn h¹t vµ chØ
tiªu c¬ lý.

4.2.1

4.2.2
4.3

4.4

KÝ duyÖt

Quy ®Þnh

MÉu ®îc lÊy ë c¸c chång, d·y kh¸c nhau, mÉu lÊy ra lµ ®¹i diÖn cho c¶ l«
s¶n phÈm.
Cì l« quy íc ®Ó lÊy mÉu lµ 10.000 viªn. Víi nh÷ng chång sè lîng nhá h¬n 10.000 viªn còng
®îc xem lµ mét l«. Tõ mét l« lÊy ra kho¶ng 40 viªn ®Ó thö.
Sè lîng cña mét sè g¹ch cÇn kiÓm tra kh«ng lín h¬n 100.000 viªn.
sè lîng nhá h¬n 100.000 viªn còng ®îc xem lµ mét l«
Mçi l« ph¶I lµ g¹ch cïng kiÓu, cïng m¸c
mçi l« lÊy kh«ng Ýt h¬n 50 viªn ®Ó kiÓm tra
Ph¶i ph©n chia l« hµng cung cÊp thµnh c¸c l« thö víi khèi lîng
kh«ng qu¸ 50 TÊn hoÆc mét phÇn cña l« hµng.
L©y tèi thiÓu 15 mÉu thö (nÕu thÝch hîp th× lÊy 60 mÉu thö) tõ c¸c thanh
kh¸c nhau
MÉu cèt liÖu ®îc lÊy theo l« s¶n phÈm
Khèi lîng l« cèt liÖu nhá trong kho kh«ng lín h¬n 500 T hoÆc kho¶ng 350 m3.
Khèi lîng l« cèt liÖu lín trong kho kh«ng lín h¬n 300 T hoÆc kho¶ng 200 m3
Mçi l« lÊy tõ 10 - 15 mÉu.
C¸c mÉu thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh cêng ®é bª t«ng ®îc lÊy theo tõng tæ, mçi tæ gåm
3 viªn mÉu ®îc lÊy cïng mét lóc vµ ë cïng mét chç.
-Víi bªt«ng khèi lín nÕu ph©n khu bªt«ng <1000m3 th× cø 250m3 lÊy 1 tæ mÉu,
nÕu ph©n khu BT >1000m3 th× cø 500m3 lÊy 1 tæ mÉu
-Víi c¸c mãng lín, cø 100m3 bª t«ng lÊy mét mÉu nhng kh«ng Ýt h¬n 1 mÉu
cho mét khèi
-Víi bª t«ng mãng bÖ m¸y cã khèi ®æ l¬n h¬n 50m3 th× cø 50 m3 lÊy mét tæ mÉu
nhng vÉn lÊy mét tæ mÉu khi khèi lîng Ýt h¬n 50m3
-Víi khung vµ c¸c kÕt cÊu máng (cét, dÇm, b¶n, vßm...) cø 20 m3 lÊy mét tæ mÉ...
stt
VËt liÖu Tiªu chuÈn viÖt nam ¸p dông Môc
1
Ngãi
tcvn 1452-2004
C¸c lo¹i ngãi ®Êt sÐt nung kh«ng 5.2
phñ men lµm vËt liÖu lîp
2
G¹ch x©y
tcvn 145o/1451-1998
G¹ch rçng, g¹ch ®Æc s¶n xuÊt tõ 5.1
kho¸ng sÐt ( cã thÓ cã phô gia)
3
thÐp cèt
tcvn 1651-2008
ThÐp thanh trßn tr¬n vµ thÐp thanh 11.3.2/1651-1
v»n dïng lµm cèt bª t«ng
bªt«ng
12.3.2/1651-2
4
cèt liÖu
tcvn 7572-1 :2006
cèt liÖu nhá (c¸t tù nhiªn)
3.2vµ cèt liÖu lín
bªt«ng
5
Bªt«ng
tcvn 4453-1995
7.1.7
c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng
c«t thÐp toµn khèi
6
22 TCN 333-03
CÊp phèi thiªn nhiªn bao gåm: 4.2.1
cÊp phèi
cÊp phèi sái ong, sái ®á, cÊp phèi sái
thiªn nhiªn
®åi, cÊp phèi sái cuéi, cèt liÖu th« 4.2.2
phÇn h¹t vµ chØ tiªu kü thuËt.
4.2.3
b¶ng theo dâi vËt t lÊy mÉu thÝ nghiÖm cho c«ng tr×nh
b¨ng ph ¬ng ph¸p nÐn dÎo vµ
® îc nung ë nhiÖt ®é thÝch hîp
KiÓm tra chÊt l îng bªt«ng ®èi víi
¸o ® êng
® îc nghiÒn tõ sái…trong x©y míi
vµ c¶i t¹o ® êng bé. KiÓm tra thµnh
Bảng theo dõi vật lấy mẫu thí nghiệm cho công trình - Trang 2
Bảng theo dõi vật lấy mẫu thí nghiệm cho công trình - Người đăng: hoangle656013-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bảng theo dõi vật lấy mẫu thí nghiệm cho công trình 9 10 811