Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính chống lật cho tường rào

Được đăng lên bởi trieuthanhvilo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH LẬT
HÀNG RÀO CHÂU THÀNH
1. Thông số đầu vào
Bề rộng móng băng
Cao độ đáy móng
Cao độ mặt đất tự nhiên
Cao độ san nền
Cao độ đỉnh tường

b=
EL1
EL2
EL3
EL4

Cường độ gió theo QCVN 02-2009 (An Giang - Châu Thành)
Góc ma sát đất đắp
Lực dính đất đắp
Trọng lượng riêng đất đắp

W0=
φ=
c=
γd =

Trọng lượng riêng bê tông
Trọng lượng riêng tường 100
Trọng lượng riêng tường 200

γc =
γ100 =
γ200 =

2.5 tf/m3
0.18 tf/m2
0.36 tf/m2

Hệ số khi động mặt đón gió
Hệ số khi động mặt khuất gió

c=
c=

0.8
-0.6

2. Tính ổn định (tính cho 1 khoang 4m)
2.1 Moment gây lật:
2.1.1 Do gió
Diện tích mặt chắn gió phía đón gió
Lực gió tính toán (có kể hệ số khí động)
Cánh tay đòn moment quay
Moment quay

L=

A1 =
F1 =
L1 =
Mq1 =

10
0.44
3.3
1.452

m2
tf
m
tf.m

Diện tích mặt chắn gió phía khuất gió
Lực gió tính toán (có kể hệ số khí động)
Cánh tay đòn moment quay
Moment quay

A2 =
F2 =
L2 =
Mq2 =

15.6
-0.5148
2.6
1.33848

m2
tf
m
tf.m

2.1.2 Do áp lực đất chủ động
Hệ số áp lực đất chủ động
Áp lực thẳng đứng tại đáy móng
Áp lực nằm ngang tại đáy móng
Độ lớn lực nằm ngang
Cánh tay đòn moment quay
Moment quay

Ka =
pv =
ph =
F3 =
L3 =
Mq3 =

0.704088
3.28
2.309409
9.468578
0.683333
6.470195

Tổng các moment gây lật

Mq =

9.26067 tf.m

2.2 Moment giữ:
2.2.1 Do trọng lượng đà giằng, đà kiềng, tường xây
Trọng lượng đà giăng 100x200
Trọng lượng đà kiềng 200x300
Tường xây 100:
Diện tích
Trọng lượng
Tường xây 200:

=
=
=
=

Q1 =
Q2 =
A3 =
Q3 =

1.5
-1.55
-0.9
0.5
3

m
m
m
m
m

0.055
10
0.2
1.6

tf/m²
deg
tf/m2
tf/m3

4 m

tf/m2
tf/m2
tf
m
tf.m

0.2 tf
0.6 tf
8.74 m2
1.5732 tf

0.174533

Diện tích
Trọng lượng
Trọng lượng cột 200x200
Thể tích
Trọng lượng

A4 =
Q4 =

6.27 m2
2.2572 tf

V5 =
Q5 =

0.178 m3
0.445 tf

Tổng trọng lượng
Cánh tay đòn moment giữ
Moment giữ

Q=
L=
Mg1 =

2.2.2 Do trọng lượng bản đáy móng
Thể tích bản đáy móng
Trọng lượng
Cánh tay đòn moment giữ
Moment giữ

V6 =
Q6 =
L6 =
Mg2 =

0.6
1.5
0.75
1.125

m3
tf
m
tf.m

2.2.3 Do trọng lượng khối đất đắp
Thể tích khối đất đắp
Trọng lượng
Cánh tay đòn moment giữ
Moment giữ

V7 =
Q6 =
L6 =
Mg2 =

10.14
16.224
0.85
13.7904

m3
tf
m
tf.m

2.2.4 Do áp lực đất bị động
Hệ số áp lực đất bị động
Áp lực thẳng đứng tại đáy móng
Áp lực nằm ngang tại đáy móng
Độ lớn lực nằm ngang
Cánh tay đòn moment quay
Moment quay

Kp =
pv =
ph =
F3 =
L3 =
Mg3 =

1.420277
1.04
1.477088
1.920214
0.216667
0.416046

Tổng các moment giữ

Mg =

Hệ số ổn định lật

5.0754 tf
0.1 m
0.50754 tf.m

tf/m2
tf/m2
tf
m
tf.m

15.839 tf.m

K = Mg/Mq =...
TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH LẬT
HÀNG RÀO CHÂU THÀNH
1. Thông số đầu vào
Bề rộng móng băng b = 1.5 m
Cao độ đáy móng EL1 = -1.55 m
Cao độ mặt đất tự nhiên EL2 = -0.9 m
Cao độ san nền EL3 = 0.5 m
Cao độ đỉnh tường EL4 = 3 m
Cường độ gió theo QCVN 02-2009 (An Giang - Châu Thành) W0= 0.055 tf/m²
Góc ma sát đất đắp φ = 10 deg 0.174533
Lực dính đất đắp c = 0.2 tf/m2
Trọng lượng riêng đất đắp γd = 1.6 tf/m3
Trọng lượng riêng bê tông γc = 2.5 tf/m3
Trọng lượng riêng tường 100 γ100 = 0.18 tf/m2
Trọng lượng riêng tường 200 γ200 = 0.36 tf/m2
Hệ số khi động mặt đón gió c = 0.8
Hệ số khi động mặt khuất gió c = -0.6
2. Tính ổn định (tính cho 1 khoang 4m) L = 4 m
2.1 Moment gây lật:
2.1.1 Do gió
Diện tích mặt chắn gió phía đón gió A1 = 10 m2
Lực gió tính toán (có kể hệ số khí động) F1 = 0.44 tf
Cánh tay đòn moment quay L1 = 3.3 m
Moment quay Mq1 = 1.452 tf.m
Diện tích mặt chắn gió phía khuất gió A2 = 15.6 m2
Lực gió tính toán (có kể hệ số khí động) F2 = -0.5148 tf
Cánh tay đòn moment quay L2 = 2.6 m
Moment quay Mq2 = 1.33848 tf.m
2.1.2 Do áp lực đất chủ động
Hệ số áp lực đất chủ động Ka = 0.704088
Áp lực thẳng đứng tại đáy móng pv = 3.28 tf/m2
Áp lực nằm ngang tại đáy móng ph = 2.309409 tf/m2
Độ lớn lực nằm ngang F3 = 9.468578 tf
Cánh tay đòn moment quay L3 = 0.683333 m
Moment quay Mq3 = 6.470195 tf.m
Tổng các moment gây lật Mq = 9.26067 tf.m
2.2 Moment giữ:
2.2.1 Do trọng lượng đà giằng, đà kiềng, tường xây
Trọng lượng đà giăng 100x200 Q1 = 0.2 tf
Trọng lượng đà kiềng 200x300 Q2 = 0.6 tf
Tường xây 100:
Diện tích A3 = 8.74 m2
Trọng lượng Q3 = 1.5732 tf
Tường xây 200:
Bảng tính chống lật cho tường rào - Trang 2
Bảng tính chống lật cho tường rào - Người đăng: trieuthanhvilo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng tính chống lật cho tường rào 9 10 96