Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính cốt thép cột khung không gian

Được đăng lên bởi Nguyễn Thịnh Toàn
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Story
B82TT0
B82TT0.6
B82TT1.2
B82HT0
B82HT0.6
B82HT1.2
B82GX0
B82GX0.6
B82GX1.2
B82GY0
B82GY0.6
B82GY1.2
B82GXX0
B82GXX0.6
B82GXX1.2
B82GYY0
B82GYY0.6
B82GYY1.2
B83TT0
B83TT2.2
B83TT2.2
B83TT2.75
B83TT5.5
B83HT0
B83HT2.2
B83HT2.2
B83HT2.75
B83HT5.5
B83GX0
B83GX2.2
B83GX2.2
B83GX2.75
B83GX5.5
B83GY0
B83GY2.2
B83GY2.2
B83GY2.75
B83GY5.5
B83GXX0
B83GXX2.2
B83GXX2.2
B83GXX2.75
B83GXX5.5
B83GYY0
B83GYY2.2
B83GYY2.2
B83GYY2.75

Beam

B82
B82
B82
B82
B82
B82
B82
B82
B82
B82
B82
B82
B82
B82
B82
B82
B82
B82
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83
B83

Load

TT
TT
TT
HT
HT
HT
GX
GX
GX
GY
GY
GY
GXX
GXX
GXX
GYY
GYY
GYY
TT
TT
TT
TT
TT
HT
HT
HT
HT
HT
GX
GX
GX
GX
GX
GY
GY
GY
GY
GY
GXX
GXX
GXX
GXX
GXX
GYY
GYY
GYY
GYY

Loc

V2

0
0.6
1.2
0
0.6
1.2
0
0.6
1.2
0
0.6
1.2
0
0.6
1.2
0
0.6
1.2
0
2.2
2.2
2.75
5.5
0
2.2
2.2
2.75
5.5
0
2.2
2.2
2.75
5.5
0
2.2
2.2
2.75
5.5
0
2.2
2.2
2.75
5.5
0
2.2
2.2
2.75

2091.24
2933.49
3775.74
219.35
219.35
219.35
-12.05
-12.05
-12.05
-107.27
-107.27
-107.27
12.04
12.04
12.04
107.27
107.27
107.27
-11856.38
-7978.88
4588.19
5557.56
10404.44
-757.43
-757.43
703.77
703.77
703.77
985.67
985.67
1200.55
1200.55
1200.55
94.40
94.40
-25.61
-25.61
-25.61
-985.50
-985.50
-1200.35
-1200.35
-1200.35
-94.40
-94.40
25.61
25.61

M3

517.66
-989.76
-3002.53
-23.86
-155.47
-287.08
-13.92
-6.69
0.54
-63.41
0.96
65.32
13.91
6.69
-0.54
63.41
-0.96
-65.32
-11257.20
10561.59
12704.91
9914.83
-12032.93
-876.86
789.49
1321.61
934.54
-1000.83
2997.31
828.84
960.55
300.25
-3001.28
116.42
-91.26
-33.28
-19.20
51.23
-2996.80
-828.70
-960.39
-300.19
3000.78
-116.42
91.26
33.28
19.20

B83GYY5.5
B84TT0
B84TT2.25
B84TT4.5
B84HT0
B84HT2.25
B84HT4.5
B84GX0
B84GX2.25
B84GX4.5
B84GY0
B84GY2.25
B84GY4.5
B84GXX0
B84GXX2.25
B84GXX4.5
B84GYY0
B84GYY2.25
B84GYY4.5
B85TT0
B85TT1.25
B85TT2.5
B85HT0
B85HT1.25
B85HT2.5
B85GX0
B85GX1.25
B85GX2.5
B85GY0
B85GY1.25
B85GY2.5
B85GXX0
B85GXX1.25
B85GXX2.5
B85GYY0
B85GYY1.25
B85GYY2.5
B87TT0
B87TT1.25
B87TT2.5
B87HT0
B87HT1.25
B87HT2.5
B87GX0
B87GX1.25
B87GX2.5

B83
B84
B84
B84
B84
B84
B84
B84
B84
B84
B84
B84
B84
B84
B84
B84
B84
B84
B84
B85
B85
B85
B85
B85
B85
B85
B85
B85
B85
B85
B85
B85
B85
B85
B85
B85
B85
B87
B87
B87
B87
B87
B87
B87
B87
B87

GYY
TT
TT
TT
HT
HT
HT
GX
GX
GX
GY
GY
GY
GXX
GXX
GXX
GYY
GYY
GYY
TT
TT
TT
HT
HT
HT
GX
GX
GX
GY
GY
GY
GXX
GXX
GXX
GYY
GYY
GYY
TT
TT
TT
HT
HT
HT
GX
GX
GX

5.5
0
2.25
4.5
0
2.25
4.5
0
2.25
4.5
0
2.25
4.5
0
2.25
4.5
0
2.25
4.5
0
1.25
2.5
0
1....
Story
Beam Load Loc V2 M3
B82TT0
B82 TT 0 2091.24 517.66
B82TT0.6
B82 TT 0.6 2933.49 -989.76
B82TT1.2
B82 TT 1.2 3775.74 -3002.53
B82HT0
B82 HT 0 219.35 -23.86
B82HT0.6
B82 HT 0.6 219.35 -155.47
B82HT1.2
B82 HT 1.2 219.35 -287.08
B82GX0
B82 GX 0 -12.05 -13.92
B82GX0.6
B82 GX 0.6 -12.05 -6.69
B82GX1.2
B82 GX 1.2 -12.05 0.54
B82GY0
B82 GY 0 -107.27 -63.41
B82GY0.6
B82 GY 0.6 -107.27 0.96
B82GY1.2
B82 GY 1.2 -107.27 65.32
B82GXX0
B82 GXX 0 12.04 13.91
B82GXX0.6
B82 GXX 0.6 12.04 6.69
B82GXX1.2
B82 GXX 1.2 12.04 -0.54
B82GYY0
B82 GYY 0 107.27 63.41
B82GYY0.6
B82 GYY 0.6 107.27 -0.96
B82GYY1.2
B82 GYY 1.2 107.27 -65.32
B83TT0
B83 TT 0 -11856.38 -11257.20
B83TT2.2
B83 TT 2.2 -7978.88 10561.59
B83TT2.2
B83 TT 2.2 4588.19 12704.91
B83TT2.75
B83 TT 2.75 5557.56 9914.83
B83TT5.5
B83 TT 5.5 10404.44 -12032.93
B83HT0
B83 HT 0 -757.43 -876.86
B83HT2.2
B83 HT 2.2 -757.43 789.49
B83HT2.2
B83 HT 2.2 703.77 1321.61
B83HT2.75
B83 HT 2.75 703.77 934.54
B83HT5.5
B83 HT 5.5 703.77 -1000.83
B83GX0
B83 GX 0 985.67 2997.31
B83GX2.2
B83 GX 2.2 985.67 828.84
B83GX2.2
B83 GX 2.2 1200.55 960.55
B83GX2.75
B83 GX 2.75 1200.55 300.25
B83GX5.5
B83 GX 5.5 1200.55 -3001.28
B83GY0
B83 GY 0 94.40 116.42
B83GY2.2
B83 GY 2.2 94.40 -91.26
B83GY2.2
B83 GY 2.2 -25.61 -33.28
B83GY2.75
B83 GY 2.75 -25.61 -19.20
B83GY5.5
B83 GY 5.5 -25.61 51.23
B83GXX0
B83 GXX 0 -985.50 -2996.80
B83GXX2.2
B83 GXX 2.2 -985.50 -828.70
B83GXX2.2
B83 GXX 2.2 -1200.35 -960.39
B83GXX2.75
B83 GXX 2.75 -1200.35 -300.19
B83GXX5.5 B83 GXX 5.5 -1200.35 3000.78
B83GYY0
B83 GYY 0 -94.40 -116.42
B83GYY2.2
B83 GYY 2.2 -94.40 91.26
B83GYY2.2 B83 GYY 2.2 25.61 33.28
B83GYY2.75
B83 GYY 2.75 25.61 19.20
Bảng tính cốt thép cột khung không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính cốt thép cột khung không gian - Người đăng: Nguyễn Thịnh Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Bảng tính cốt thép cột khung không gian 9 10 161