Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính Kết cấu áo đường

Được đăng lên bởi tienductran
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1691 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bảng tính KCAĐ theo 22TCN211-06

Du bao LL xe

BẢNG TÍNH KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM
(TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: 22TCN 211-06)
CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP MỞ RỘNG QUỐC LỘ 15ND
ĐỊA ĐIỂM: TP.BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
TÍNH KẾT CẤU PHẦN MỞ RỘNG
I. SỐ LIỆU ĐẦU VÀO
*/ Thông số chung
Đường đô thị: Đường cao tốc và trục chính;
Đồng bằng
7
2
làn
Không
Không
6.00%
15
năm
120
kN
36
cm
0.6
MPa
Cấp cao A1
1
MĐ chính
1
Bảng 1: Dự báo thành phần xe ở năm cuối thời hạn thiết kế
Trọng lượng trục Pi (kN) Số trục sau Số bánh xe của mỗi K/c giữa các LL xe 2 chiều
Loại xe
Trục trước Trục sau
(trục)
cụm bánh ở trục sau trục sau (m) ni (xe/n.đêm)
Xe con các loại:
1100
Xe buýt các loại:
+ Loại nhỏ
26.40
45.20
1
2
420
+ Loại lớn
56.00
95.80
1
2
131
Xe tải các loại:
+ Tải nhẹ
18.00
56.00
1
2
822
+ Tải vừa
25.80
69.60
1
2
478
48.20
100.00
2
2
272
+ Tải nặng 1
45.20
94.20
3
2
1.4
53
+ Tải nặng 2
Loại và Cấp đường t.kế:
Số làn xe thiết kế:
Dải phân cách giữa:
Dải phân cách bên:
Tỉ lệ tăng trưởng xe: q=
Năm cuối thời kì T.kế: t=
Tải trọng trục tiêu chuẩn:
Đường kính tấm ép D:
Á.lực tính toán t.chuẩn:p=
Loại tầng mặt:
Tính KCAĐ cho

Đường ô tô cao tốc và cấp I; 1
Đường ô tô cấp II;
2
Đường ô tô cấp III;
3
Đường ô tô cấp IV;
4
Đường ô tô cấp V;
5
Đường ô tô cấp VI;
6
Đường đô thị: Đường cao tốc7 và trục
Đường đô thị: Đường trục chính
8 khu
Đường đô thị: Đường phố; 9
Đường đô thị: Đường KCN 10
và kho tà
Đường đô thị: Đường xe đạp,
11 ngõ ph

1/ Số trục xe tính toán/làn xe sau khi qui đổi về trục tiêu chuẩn:
*Công thức:
k

P
N tk =∑ C1⋅C2⋅ni⋅ i
100
i=1

4,4

( )

Trong đó: C1: hệ số số trục xe:
C1 = 1+1,2*(m-1)

Với m: số trục xe của một cụm trục.
Bảng 2: Bảng tính số trục xe quy đổi về số trục xe tiêu chuẩn

Loại xe
Xe buýt
nhỏ
Xe buýt
lớn

Trục trước
Trục sau
Trục trước
Trục sau
Trục trước
Tải nhẹ
Trục sau
Trục trước
Tải vừa
Trục sau
Trục trước
Tải nặng 1
Trục sau
Trục trước
Tải nặng 2
Trục sau

Pi (kN)
0.00
0.00
0.00
0.00
15.10
27.50
34.10
21.40
3.10
81.50
86.20
86.20

Số bánh xe
K/c giữa các
của mỗi cụm Số trục (trục)
trục sau (m)
bánh xe

1
2
1
2
1
2
1
2
1
4
6
8

Copyright (C) 2007, by X.Quang

1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4

C1

C2

ni

C1.C2.ni.(Pi/100)4,4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.2
3.4
4.6

6.40
1.00
6.40
1.00
6.40
1.00
6.40
1.00
6.40
0.38
0.38
0.38

420
420
131
131
822
822
478
478
272
272
53
53

0
0
0
0
0
3
27
0
0
92
36
48

Bảng tính KCAĐ theo 22TCN211-06

Du bao LL xe

Ntk=

206
(trục/n.đêm.2chiều)

2/ Số trục xe tính toán tiêu chuẩn/làn xe:
Ntt = Ntk.fl = 206x0.55
= 113
(trục/làn.ngđêm)
...
Bảng nh KCAĐ theo 22TCN211-06
Du bao LL xe
Copyright (C) 2007, by X.Quang
BẢNG TÍNH KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM
(TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: 22TCN 211-06)
CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP MỞ RỘNG QUỐC LỘ 15ND
ĐỊA ĐIỂM: TP.BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
TÍNH KẾT CẤU PHẦN MỞ RỘNG
I. SỐ LIỆU ĐẦU VÀO
*/ Thông số chung
Loại và Cấp đường t.kế:
Đường đô thị: Đường cao tốc và trục chính;
Đồng bằng
7
Đường ô tô cao tốc và cấp I;
1
Số làn xe thiết kế:
2 làn
Đường ô tô cấp II;
2
Dải phân cách giữa:
Không
Đường ô tô cấp III;
3
Dải phân cách bên:
Không
Đường ô tô cấp IV;
4
Tỉ lệ tăng trưởng xe: q=
6.00%
Đường ô tô cấp V;
5
Năm cuối thời kì T.kế: t=
15 năm
Đường ô tô cấp VI;
6
Tải trọng trục tiêu chuẩn:
120 kN
Đường đô thị: Đường cao tốc và trục chính;
7
Đường kính tm ép D:
36 cm
Đường đô thị: Đường trục chính khu vực;
8
Á.lực tính toán t.chuẩn:p=
0.6 MPa
Đường đô thị: Đường phố;
9
Loại tầng mặt:
Cấp cao A1
1
Đường đô thị: Đường KCN và kho tàng;
10
Tính KCAĐ cho
MĐ chính 1
Đường đô thị: Đường xe đạp, ngõ phố;
11
Bảng 1: Dự báo thành phần xe ở năm cuối thời hạn thiết kế
Loại xe
Số trục sau Số bánh xe của mỗi
K/c giữa các
LL xe 2 chiều
Trục trước Trục sau (trục) cụm bánh trục sau
trục sau (m)
Xe con các loại: 1100
Xe buýt các loại:
+ Loại nh 26.40 45.20 1 2 420
+ Loại lớn 56.00 95.80 1 2 131
Xe tải các loại:
+ Tải nhẹ 18.00 56.00 1 2 822
+ Tải vừa 25.80 69.60 1 2 478
+ Tải nặng 1
48.20 100.00 2 2 272
+ Tải nặng 2
45.20 94.20 3 2 1.4 53
1/ Số trục xe tính toán/làn xe sau khi qui đổi về trục tiêu chuẩn:
*Công thức:
Với m: số trục xe của một cụm trục.
Bảng 2: Bảng tính số trục xe quy đổi về số trục xe tiêu chuẩn
Loại xe
Số trục (trục)
Trục trước
0.00 1
1
0 1 6.40 420 0
Trục sau
0.00 2 1 0 1 1.00 420 0
Trục trước
0.00 1 1 0 1 6.40 131 0
Trục sau
0.00 2 1 0 1 1.00 131 0
Tải nhẹ
Trục trước
15.10 1 1 0 1 6.40 822 0
Trục sau
27.50 2 1 0 1 1.00 822 3
Tải vừa
Trục trước
34.10 1 1 0 1 6.40 478 27
Trục sau
21.40 2 1 0 1 1.00 478 0
Tải nặng 1
Trục trước
3.10 1 1 0 1 6.40 272 0
Trục sau
81.50 4 2 0 2.2 0.38 272 92
Tải nặng 2
Trục trước
86.20 6 3 0 3.4 0.38 53 36
Trục sau
86.20 8 4 1.4 4.6 0.38 53 48
Trọng lượng trục P
i
(kN)
n
i
(xe/n.đêm)
Trong đó: C
1
: hệ số số trục xe:
C
1
= 1+1,2*(m-1)
P
i
(kN)
Số bánh xe
của mỗi cụm
bánh xe
K/c giữa các
trục sau (m)
C
1
C
2
n
i
C
1
.C
2
.n
i
.(Pi/100)
4,4
Xe buýt
nhỏ
Xe buýt
lớn
N
tk
i1
k
C
1
C
2
n
i
P
i
100
4,4
Bảng tính Kết cấu áo đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính Kết cấu áo đường - Người đăng: tienductran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bảng tính Kết cấu áo đường 9 10 358