Ktl-icon-tai-lieu

bảng tính móng đơn

Được đăng lên bởi phongnguyenvan2893
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lớp 1
Dung trọng tự nhiên
Dung trọng đẩy nổi
Lực dính đơn vị
Góc ma sát trong

g
g'
c=
j =

1.832 g/cm3
0.889 g/cm3
0.003 kg/cm2
24

1.832 T/m3
0.889 T/m3
0.03 T/m3

Lớp 2
Dung trọng tự nhiên
Dung trọng đẩy nổi
Lực dính đơn vị
Góc ma sát trong

g
g'
c=
j =

2.003 g/cm3
1.041 g/cm3
0.187 kg/cm2
15.2

2.003 T/m3
1.041 T/m3
1.87 T/m3

Tải trọng công trình
NTC
(T)
70
80

Cột
Cột 4-D
Cột 4-C

MTC
(KN.m)
3
3

HTC
(T)
1
1

A=
B=
D=

0.332
2.326
4.876

GIẢ THIẾT KHI TÍNH MÓNG:
1/ Móng thuyệt đối cứng.
2/ Chiều sâu chôn móng là Df=2m.
3/ Bề rộng móng b=1m.
4/ Chiều cao móng đơn hm=0,5m
I/ Xác định kích thước móng đơn:
- Móng nằm trong lớp đất số 2:
Ta có:
j =
15.2
c=
b=
hm=
Df=

=>

1.87
1
0.5
2

T/m2
m
m
m

- Sức chịu tải dưới đáy móng là:
Rtc=
15.4248 T/m3
- Áp lực dưới đáy móng đơn < Sức chịu tải dưới đáy móng
Ta có:
Ptc < Rtc
<=>

Asb=
axb

4.53814 m2
2.5

2

m2

- Tính lại sức chịu tải của đất nền.
Với b=
2
m
Rtc=

15.669489 T/m3

- Tính lại áp lực dưới đáy móng đơn
Ta có tải trọng dưới đáy móng:
N tc =Wqu  N 0tc
Ntc=

M
Mtc=
=>

Ptc=

KẾT LUẬN:

tc

92 (T)
= M 0tc  H hm
3.5 T.m
19.744 T/m2

KO THÕA

Cột
Cột 4-D
Cột 4-C

NTT
(T)
84
96

GT Đầu
Nhập jII
GT Sau

MTT
(KN.m)
3.6
3.6

HTT
(T)
1.2
1.2

Nội suy A B D
jII
A
B
D
14
0.29
2.17
4.69
15.2
0.332
2.326
4.876
16
0.36
2.43
5
Bảng xác định hệ số tính toán R
jII
A
B
D
0
0
1
3.14
2
0.03
1.12
3.32
4
0.06
1.25
3.51
6
0.1
1.39
3.71
8
0.14
1.55
3.93
10
0.18
1.73
4.17
12
0.23
1.94
4.42
14
0.29
2.17
4.69
16
0.36
2.43
5
18
0.43
2.72
5.31
20
0.51
3.06
5.66
22
0.61
3.44
6.04
24
0.72
3.87
6.45
26
0.84
4.37
6.9
28
0.98
4.93
7.4
30
1.15
5.59
7.95

32
34
36
38
40
42
44

1.34
1.55
1.81
2.11
2.46
2.87
3.37

6.35
7.21
8.25
9.44
10.84
12.5
14.48

8.55
9.21
9.98
10.8
11.73
12.77
13.96

45

3.66

15.64

14.64

Lớp 1
Dung trọng tự nhiên
Dung trọng đẩy nổi
Lực dính đơn vị
Góc ma sát trong

g
g'
c=
j =

1.832 g/cm3
0.889 g/cm3
0.003 kg/cm2
24

1.832 T/m3
0.889 T/m3
0.03 T/m3

Lớp 2
Dung trọng tự nhiên
Dung trọng đẩy nổi
Lực dính đơn vị
Góc ma sát trong

g
g'
c=
j =

2.003 g/cm3
1.041 g/cm3
0.187 kg/cm2
15.2

2.003 T/m3
1.041 T/m3
1.87 T/m3

Tải trọng công trình
NTC
(T)
70
80

Cột
Cột 4-D
Cột 4-C

MTC
(KN.m)
3
3

HTC
(T)
1
1

GIẢ THIẾT KHI TÍNH MÓNG:
1/ Móng thuyệt đối cứng.
2/ Chiều sâu chôn móng là Df=2m.
3/ Bề rộng móng b=1m.
4/ Chiều cao móng đơn hm=0,5m
I/ Xác định kích thước móng đơn:
- Móng nằm trong lớp đất số 2:
Ta có:
j =
15.2
g' =
c=
b=

A=
B=
D=

=>
T/m3
T/m3
m

1.87
1

- Sức chịu tải dưới đáy móng là:
Rtc=
15.4248 T/...
Lớp 1
Dung trọng tự nhiên
g
1.832 g/cm3 1.832 T/m3
Dung trọng đẩy nổi 0.889 g/cm3 0.889 T/m3
Lực dính đơn vị c= 0.003 kg/cm2 0.03 T/m3
Góc ma sát trong
j =
24
Lớp 2
Dung trọng tự nhiên
g
2.003 g/cm3 2.003 T/m3
Dung trọng đẩy nổi 1.041 g/cm3 1.041 T/m3
Lực dính đơn vị c= 0.187 kg/cm2 1.87 T/m3
Góc ma sát trong
j =
15.2
Tải trọng công trình
Cột
Cột 4-D 70 3 1
Cột 4-C 80 3 1
GIẢ THIẾT KHI TÍNH MÓNG:
1/ Móng thuyệt đối cứng.
2/ Chiều sâu chôn móng là Df=2m.
3/ Bề rộng móng b=1m.
4/ Chiều cao móng đơn hm=0,5m
I/ Xác định kích thước móng đơn:
- Móng nằm trong lớp đất số 2:
Ta có: A= 0.332
j =
15.2 => B= 2.326
D= 4.876
c= 1.87 T/m2
b= 1 m
hm= 0.5 m
Df= 2 m
- Sức chịu tải dưới đáy móng là:
Rtc= 15.4248 T/m3
- Áp lực dưới đáy móng đơn < Sức chịu tải dưới đáy móng
Ta có:
Ptc < Rtc
<=> Asb= 4.53814 m2
a x b 2.5 2 m2
g'
g'
N
TC
(T)
M
TC
(KN.m)
H
TC
(T)
bảng tính móng đơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảng tính móng đơn - Người đăng: phongnguyenvan2893
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
bảng tính móng đơn 9 10 114