Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG TÍNH REN HỆ MÉT

Được đăng lên bởi anhtuan.jsc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ThiÕt bÞ khÝ nÐn
B¶ng ren
M Ren hÖ mÐt
G (B.S.P) ren èng tiªu chuÈn Anh
§−êng kÝnh ngoµi
mm
3.8-3.9
4.0-4.2
4.6-4.8
4.8-4.9
5.7-5.9
7.7-7.9
7.7-7.9
7.7-7.9
Lín nhÊt 7.9
9.5-9.7
9.7-9.9
9.7-9.9
9.7-9.9
Lín nhÊt 10.3
10.9-11.1
11.7-11.9
11.7-11.9
11.6-11.9
12.5-12.7
12.9-13.2
Lín nhÊt 13.7
15.7-15.9
15.6-15.9
15.7-15.9
16.4-16.7
Lín nhÊt 17.1
18.8-19.1
19.7-19.9
19.7-19.9
19.6-19.9
20.7-20.9
Lín nhÊt 21.3
21.7-21.9
21.9-22.6
23.7-23.9
23.6-23.9
25.1-25.4
26.2-26.4
26.6-26.9
Lín nhÊt 26.7
28.3-28.6
29.7-29.9
31.5-31.7
32.9-33.2
Lín nhÊt 33.4
35.7-35.9
35.6-35.9
37.7-37.9
37.8-38.1
41.6-41.9
41.7-41.9
41.6-41.9
Lín nhÊt 42.2
44.7-44.9
47.4-47.8
47.6-47.9
Lín nhÊt 48.3
59.3-59.6
59.7-59.9
Lín nhÊt 60.3
79.7-79.9

§−êng kÝnh trong
mm
3.2-3.4
3.4-3.6
4.0-4.2
4.1-4.3
4.9-5.2
6.9-7.2
6.6-6.9
6.8-7.1
Nhá nhÊt 6
8.5-8.8
8.9-9.2
8.6-8.9
8.4-8.7
Nhá nhÊt 8.3
9.7-10.0
10.6-10.9
10.4-10.7
10.1-10.4
11.3-11.7
11.4-11.9
Nhá nhÊt 10.7
14.4-14.7
13.8-14.2
14.4-14.7
14.9-15.4
Nhá nhÊt 14.2
17.3-17.8
18.8-19.2
18.4-18.7
17.3-17.7
18.6-19.2
Nhá nhÊt 17.4
20.4-20.7
20.3-20.8
22.4-22.7
20.8-21.3
23.1-23.6
24.1-24.7
24.8-25.2
Nhá nhÊt 22.5
26.3-26.8
28.4-28.7
29.5-30.0
30.3-30.9
Nhá nhÊt 28.5
34.4-34.7
33.8-34.2
36.4-36.7
35.8-36.4
38.9-39.6
40.4-40.7
39.8-40.2
Nhá nhÊt 37.0
43.4-43.7
44.8-45.5
45.8-46.2
Nhá nhÊt 43.5
56.7-57.3
58.4-58.7
Nhá nhÊt 55.0
78.4-78.7

NPT
UNF

Ren èng quèc gia (sö dông chñ yÕu t¹i Mü)
Ren chÝnh x¸c (sö dông chñ yÕu ë c¸c n−íc Anglo Saxon)

Sè r¨ng/inch
Hay b−íc r¨ng (víi hÖ mÐt)
0.7
36
32
0.8
1.0
1.0
1.25
24
27
28
1.0
1.25
1.5
27
20
1.25
1.5
1.75
20
19
18
1.5
2.0
16
19
18
16
1.0
1.5
2.5
14
14
1.5
14
1.5
3.0
12
14
2.0
14
12
1.5
12
11
11 1/2
1.5
2.0
1.6
12
11
1.5
2.0
11 1/2
1.5
11
2.0
11 1/2
11
1.5
11 1/2
1.5

HÖ mÐt t−¬ng
®−¬ng
M4

G (B.S.P)

NPT

M5
M6
M8x1
M8
1/16
G1/8
M10x1
M10x1.25
M10
1/8
M12x1.25
M12x1.5
M12
G1/4
1/4
M16x1.5
M16
G3/8
3/8
M 20x1
M 20x1.5
M20
G1/2
1/2
M 22x1.5
M 24x1.5
M 24
G3/4
M 27x2
3/4
M 30x1.5
G1
1
M 36x1.5
M 36x2
M 38x1.5
G1 1/4
M 42x1.5
M 42x2
1 1/4
M 45x1.5
G1 1/2
M 48x2
1 1/2
G2
M 60x1.5
2
M 80x1.5

C«ng ty TNHH Nam ThÞnh Tel: 04 2671427 Lu«n phÊn ®Êu v× sù phån thÞnh cña kh¸ch hµng

...
ThiÕt bÞ khÝ nÐn
C«ng ty TNHH Nam ThÞnh
Nam ThÞnhNam ThÞnh
Nam ThÞnh Tel: 04 2671427 Lu«n phÊn ®Êu v× sù phån thÞnh cña kh¸ch ng
B¶ng ren
M Ren hÖ mÐt
G (B.S.P) ren èng tiªu chuÈn Anh
§−êng kÝnh ngoµi
mm
§−êng kÝnh trong
mm
Sè r¨ng/inch
Hay b−íc r¨ng (víi hÖ mÐt)
HÖ mÐt t−¬ng
®−¬ng
G (B.S.P) NPT
3.8-3.9 3.2-3.4 0.7 M4
4.0-4.2 3.4-3.6 36
4.6-4.8 4.0-4.2 32
4.8-4.9 4.1-4.3 0.8 M5
5.7-5.9 4.9-5.2 1.0 M6
7.7-7.9 6.9-7.2 1.0 M8x1
7.7-7.9 6.6-6.9 1.25 M8
7.7-7.9 6.8-7.1 24
Lín nhÊt 7.9 Nhá nhÊt 6 27 1/16
9.5-9.7 8.5-8.8 28 G1/8
9.7-9.9 8.9-9.2 1.0 M10x1
9.7-9.9 8.6-8.9 1.25 M10x1.25
9.7-9.9 8.4-8.7 1.5 M10
Lín nhÊt 10.3 Nhá nhÊt 8.3 27 1/8
10.9-11.1 9.7-10.0 20
11.7-11.9 10.6-10.9 1.25 M12x1.25
11.7-11.9 10.4-10.7 1.5 M12x1.5
11.6-11.9 10.1-10.4 1.75 M12
12.5-12.7 11.3-11.7 20
12.9-13.2 11.4-11.9 19 G1/4
Lín nhÊt 13.7 Nhá nhÊt 10.7 18 1/4
15.7-15.9 14.4-14.7 1.5 M16x1.5
15.6-15.9 13.8-14.2 2.0 M16
15.7-15.9 14.4-14.7 16
16.4
-
16.7
14.9
-
15.4
19
G3/8
Lín nhÊt 17.1 Nhá nhÊt 14.2 18 3/8
18.8-19.1 17.3-17.8 16
19.7-19.9 18.8-19.2 1.0 M 20x1
19.7-19.9 18.4-18.7 1.5 M 20x1.5
19.6-19.9 17.3-17.7 2.5 M20
20.7-20.9 18.6-19.2 14 G1/2
Lín nhÊt 21.3 Nhá nhÊt 17.4 14 1/2
21.7-21.9 20.4-20.7 1.5 M 22x1.5
21.9
-
22.6
20.3
-
20.8
14
23.7-23.9 22.4-22.7 1.5 M 24x1.5
23.6-23.9 20.8-21.3 3.0 M 24
25.1-25.4 23.1-23.6 12
26.2-26.4 24.1-24.7 14 G3/4
26.6-26.9 24.8-25.2 2.0 M 27x2
Lín nhÊt 26.7 Nhá nhÊt 22.5 14 3/4
28.3-28.6 26.3-26.8 12
29.7-29.9 28.4-28.7 1.5 M 30x1.5
31.5
-
31.7
29.5
-
30.0
12
32.9-33.2 30.3-30.9 11 G1
Lín nhÊt 33.4 Nhá nhÊt 28.5 11 1/2 1
35.7-35.9 34.4-34.7 1.5 M 36x1.5
35.6-35.9 33.8-34.2 2.0 M 36x2
37.7-37.9 36.4-36.7 1.6 M 38x1.5
37.8-38.1 35.8-36.4 12
41.6-41.9 38.9-39.6 11 G1 1/4
41.7-41.9 40.4-40.7 1.5 M 42x1.5
41.6
-
41.9
39.8
-
40.2
2.0
M 42x2
Lín nhÊt 42.2 Nhá nhÊt 37.0 11 1/2 1 1/4
44.7-44.9 43.4-43.7 1.5 M 45x1.5
47.4-47.8 44.8-45.5 11 G1 1/2
47.6-47.9 45.8-46.2 2.0 M 48x2
Lín nhÊt 48.3 Nhá nhÊt 43.5 11 1/2 1 1/2
59.3-59.6 56.7-57.3 11 G2
59.7-59.9 58.4-58.7 1.5 M 60x1.5
Lín nhÊt 60.3 Nhá nhÊt 55.0 11 1/2 2
79.7
-
79.9
78.4
-
78.7
1.5
NPT Ren èng quèc gia (sö dông chñ yÕu t¹i Mü)
UNF Ren chÝnh x¸c (sö dông chñ yÕu ë c¸c n−íc Anglo Saxon)
BẢNG TÍNH REN HỆ MÉT - Người đăng: anhtuan.jsc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢNG TÍNH REN HỆ MÉT 9 10 363