Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính thủy lực

Được đăng lên bởi Khoa Den Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3171 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Copyright © 2009 by FileX

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tra_Bang(DTable As Range

Tên hàm:
Trong đó:

DTable As Range

Bảng cần tra

Dvalue As Single
DColS As Single
DcolD As Single

Giá trị cần tra
Cột nguồn
Cột đích cần lấy
''

VD:

F ( τc )

τc

τc

ϕ=0,90

0.151 #VALUE! #VALUE!

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Mới đầu khi mở file bạn sẽ thấy hộp t
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Table As Range, Dvalue As Single, DColS As Single, DcolD As Single)
Bảng 15_1
Phuluc15_1!B5:L102

Bảng 8_3
Phuluc8_3!B5:O94

Chọn ô đâu tiên của cột
Chọn ô đâu tiên của cột

Đơn giản bạn hãy chọn Enable Marcos
Không dùng chức năng quét Marco c
diệt virus, nếu không sẽ m

QUAN TRỌNG

hi mở file bạn sẽ thấy hộp thoại như thế này

hãy chọn Enable Marcos để có thể sử dụng hàm
ng chức năng quét Marco của các phần mềm
diệt virus, nếu không sẽ mất hàm

F ( τc )

τc

0.0044
0.0089
0.0133
0.0177
0.0221
0.0265
0.0309
0.0353
0.0397
0.0441
0.0550
0.0660
0.0768
0.0877
0.0985
0.1004
0.1021
0.1309
0.1523
0.1736
0.1948
0.2159
0.2369
0.2577
0.2584
0.2991
0.3196
0.3399
0.3602
0.3804
0.4004
0.4203
0.4597
0.4987
0.5371
0.5752
0.6127
0.6496
0.6861
0.7220
0.7575
0.7294
0.8268
0.8608
0.8941

0.0010
0.0020
0.0030
0.0040
0.0050
0.0060
0.0070
0.0080
0.0090
0.0100
0.0125
0.0150
0.0175
0.0200
0.0225
0.0250
0.0275
0.0350
0.0375
0.0400
0.0450
0.0500
0.0550
0.0600
0.0650
0.0700
0.0750
0.0800
0.0850
0.0900
0.0950
0.1000
0.1100
0.1200
0.1300
0.1400
0.1500
0.1600
0.1700
0.1800
0.1900
0.2000
0.2100
0.2200
0.2300

τ 'c'

ϕ=0,80 ϕ=0,85 ϕ=0,90 ϕ=0,95 ϕ=1,00
0.0501
0.0705
0.0861
0.0990
0.1104
0.1206
0.1299
0.1386
0.1467
0.1513
0.1716
0.1871
0.2012
0.2142
0.2263
0.2376
0.2483
0.2584
0.2771
0.2942
0.3100
0.3246
0.3383
0.3511
0.3633
0.3747
0.3856
0.3959
0.4057
0.4151
0.4240
0.4326
0.4486
0.4634
0.4770
0.4896
0.5012
0.5120
0.5220
0.5312
0.5398
0.5478
0.5551
0.5619
0.5681

0.0532
0.0740
0.0916
0.1053
0.1174
0.1283
0.1383
0.1475
0.1541
0.1642
0.1827
0.1933
0.2143
0.2282
0.2411
0.2532
0.2646
0.2754
0.2954
0.3137
0.3306
0.3464
0.3610
0.3748
0.3879
0.4002
0.4118
0.4229
0.4335
0.4436
0.4532
0.4625
0.4798
0.4957
0.5104
0.5240
0.5366
0.5484
0.5592
0.5693
0.5786
0.5873
0.5954
0.6028
0.6096

0.0564
0.0794
0.0971
0.1116
0.1245
0.1360
0.1466
0.1564
0.1636
0.1742
0.1938
0.2114
0.2274
0.2422
0.2559
0.2688
0.2809
0.2921
0.3138
0.3334
0.3513
0.3681
0.3338
0.3985
0.4124
0.4256
0.4381
0.4500
0.4613
0.4721
0.4824
0.4923
0.5109
0.5280
0.5438
0.5585
0.5721
0.5747
0.5965
0.6074
0.6175
0.6269
0.6356
0.6437
0.6512

0.0696
0.0839
0.1026
0.1179
0.1315
0.1438
0.1549
0.1653
0.1750...
Copyright © 2009 by FileX
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tên hàm:
Trong đó: DTable As Range Bảng cần tra
Dvalue As Single Giá trị cần tra
DColS As Single Cột nguồn
DcolD As Single Cột đích cần lấy
VD:
0.151 #VALUE! #VALUE!
Tra_Bang(DTable As Range
F
(
τ
c
)
τ
c
τ
c
' '
ϕ=0,90
Bảng tính thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính thủy lực - Người đăng: Khoa Den Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bảng tính thủy lực 9 10 311