Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính

Được đăng lên bởi tienductran
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2. Âàûc træng vë trê vaì kêch thæåïc coüc trong moïng - Nháûp theo nhoïm coüc:
Säú nhoïm coüc trong moïng :

Nhoïm
coüc

Säú coüc trong Âæåìng
nhoïm
kênh coüc
(coüc)

D (m)

3

3

●

NEN DA

NEN DAT

K/ caïch coüc so Âäü xiãn cuía C/Daìiì tæû do C/Daìiì toaìn
våïi tám âaìi
coüc
cuía coüc
coüc
X (m)

1:n

Lo (m)

Lcoüc (m)

1

2

1

2.5

0

0

10

2

1

1

0

0

0

10

3

2

1

-2.5

0

0

10

NEN DA

TIÃÚT DIÃÛN
COÜC
(V) or (T)
t
t
t

TÊNH TOAÏN MOÏNG COÜC - KIÃØM TOAÏN KHAÍ NÀNG CHËU LÆÛC THÁN COÜC:
Kiãøm toaïn æïng våïi täø håüp læûc âàûc biãût IA - Theo phæång ngang cáöu
Trë säú tênh toaïn :

N=

1469.20

(T)

H=

455.25

(T)

M=

684.92

(Tm)

1. Âàûc træng váût liãûu laìm coüc vaì âáút nãön coüc âi qua :
COÜC

ÂÁÚT NÃÖN

Ra

Ru

Rnp

E

m

Ch

(KG/cm2)

(KG/cm2)

(KG/cm2)

(T/m2)

(T/m4)

(T/m4)

3000

140

115

2520000

500

900

Ch , m : Trë säú âàûc træng cuía hãû säú nãön taûi muîi coüc vaì caïc låïp âáút coüc âi qua

2. Âàûc træng vë trê vaì kêch thæåïc coüc trong moïng (theo nhoïm coüc):
Nhoïm
coüc

Säú coüc
Âæåìng kênh K/ caïch coüc so Âäü xiãn âoïng
trong nhoïm
coüc
våïi tám âaìi
coüc

C/daìi tæû do
cuía coüc

Chiãöu daìi
toaìn coüc

(coüc)

D (m)

X (m)

1:n

Lo (m)

Lcoüc (m)

1

2.00

1.00

2.50

0.00

0.00

10.00

2

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

10.00

3

2.00

1.00

-2.50

0.00

0.00

10.00

T. cäüng

5.00
Trong âoï :

X:

Khoaíng caïch tæì tim coüc âãún troüng tám âaïy âaìi.

Lo : Chiãöu daìi tæû do cuía coüc ( tæì âaïy âaìi âãún cao trçnh xoïi ).
Lp : Khoaíng caïch giæîa 2 meïp trong cuía coüc ( Xmax ) theo phæång vuäng goïc
våïi phæång cuía näüi læûc.
n:

Âäü däúc âoïng coüc xiãn.

3. Caïc âàûc træng hçnh hoüc cuía tiãút diãûn coüc :
Nhoïm
coüc

Säú coüc Âæåìng kênh
tr nhoïm
coüc

D / têch tiãút
diãûn coüc

Momen quaïn
tênh

E.F

E.I

Kâ = D/5

(coüc)

D (m)

F (m2)

I (m4)

(T)

(T/m2)

(m)

1

2.00

1.00

0.785

0.049

1978200.00

123637.50

0.20

2

1.00

1.00

0.785

0.049

1978200.00

123637.50

0.20

3

2.00

1.00

0.785

0.049

1978200.00

123637.50

0.20

T.Cäüng

5.00

4. Xaïc âënh caïc chuyãøn vë âån vë cuía coüc taûi cao trçnh màût âáút vaì taûi âènh coüc (theo nhoïm co
4.1 Xaïc âënh caïc hãû säú cáön thiãút :

Nhoïm
coüc

Säú coüc Âæåìng kênh
tr nhoïm
coüc

Hãû säú K2
K2 = 1+(1/D)

Hãû säú K3

Bãö räüng tênh
toaïn Btt

α=

√
5

Hãû säú Kh

m . Btt
E. I

(coüc)

D (m)

1

2.00

1.00

2.000

1.000

1.800

0.3736

0.0010

2

1.00

1.00

2.000

1.000

1.800

0.3736

0.0010

3

2.00

1.00

2.000

1.000

1.800

0.3736

0.0010
...
2. Âàûc træng vë trê vaì kêch thæåïc coüc trong moïng - Nháûp theo nhoïm coüc:
Säú nhoïm coüc trong moïng :
3
(coüc) D (m) X (m) 1 : n Lo (m) Lcoüc (m)
1 2 1 2.5 0 0 10
2 1 1 0 0 0 10
3 2 1 -2.5 0 0 10
Nhoïm
coüc
Säú coüc trong
nhoïm
Âæåìng
kênh coüc
K/ caïch coüc so
våïi tám âaìi
Âäü xiãn cuía
coüc
C/Daìiì tæû do
cuía coüc
C/Daìiì toaìn
coüc
NEN DAT
NEN DA
3
Bảng tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính - Người đăng: tienductran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bảng tính 9 10 965