Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tổng hợp dự toán nhà cấp 3

Được đăng lên bởi nhattin1990
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sheet1

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN
$#REF!.A2
$#REF!.A3
CHỦ ĐẦU TƯ:
SOÁ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TEÂN
LOAÏI VAÄT TÖ
+ Vaùn coâng nghieäp
+ Khung xöông
(nhoâm)
+ Coät choáng theùp oáng
+ Que haøn VN
+ Theùp Ñk 10 mm
+ Daây theùp
+ Theùp Ñk 20 mm
+ Theùp Ñk <=10 mm
+ Theùp Ñk <=18 mm
+ Xi maêng PC30
+ Caùt ñoå beâ toâng
+ Ñaù daêm 1 x 2
+ Goã vaùn caàu coâng
taùc
+ Ñinh caùc loaïi
+ Ñinh ñæa
+ Gaïch oáng 8x8x19
+ Caùt mòn, ML = 1,52
+ Xi maêng traéng
+ Gaïch laùt
250x250mm
+ Giaùo theùp
+ Xi maêng PC40
+ Ñaù daêm 4 x 6
+ Flinkote
+ Ñaù granít töï nhieân
+ Gaïch laùt
800x800mm
+ Gaïch laùt
400x400mm
+ Gaïch oáp chaân
töôøng 250x400mm
+ Vaùch taém ñöùng WC
+ Vaät tö ñieän nöôùc
+ Heä thoáng nöôùc
noùng naêng löôïng maët trôøi

ÑÔN
VÒ
M2
Kg
Kg
kg
kg
kg
Kg
kg
kg
kg
M3
M3
M3
kg
caùi
vieân
M3
kg

KHOÁI
LÖÔÏNG
Err:504

Giaù goác
39,000

Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
1.000
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504

10,000
10,000
6,500
7,300
8,500
7,450
7,300
7,500
802
86,000
120,000
2,400,000
8,500
800
370
72,000
1,610

16,000
16,000
20,000
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
1,750
230,000
240,000
3,500,000
20,000
20,000
1,100
140,000
2,500

M2

Err:504

105,800

300,000

kg
kg
M3
kg
M2

Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504

10,000
802
105,000
10,475
280,000

20,000
1,450
220,000
10,475
450,000

M2

Err:504

144,200

250,000

M2

Err:504

67,300

250,000

M2

Err:504

52,182

300,000

boä
m2

Err:504
Err:504

2,000,000
120,000

boä

Err:504

15,000,000

Page 1

ÑÔN GIAÙ
Thueá suaát

Giaù thöïc teá
50,000

Sheet1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

+ Lan can caàu thang
saét tay vòn goã
+ Khung saét Lavabo
+ Baøn
caàu+lavabo+phuï kieän
+ Keä kieán+göông
soi+giaù treo khaên...
+ Cöûa ñi chính
+ Cöûa saét+cöûa nhoâm
+ Cöûa cuoán+moto cöûa
cuoán
+ Traàn thaïch cao
khung nhoâm chìm
+ Vaùch kieán maët tieàn
+ Xaø goà+maùi toân
+ Maùi ngoùi
+ Chi phí nhaân coâng

m

Err:504

700,000

boä

Err:504

500,000

boä

Err:504

4,000,000

boä

Err:504

1,500,000

m2
m2

Err:504
Err:504

900,000
900,000

m2

Err:504

500,000

m2

Err:504

120,000

m2
m2
m2

Err:504
Err:504
Err:504

1,150,000
400,000
200,000

Toång coäng

1

1.00

Người Lập

Page 2

Sheet1

OÁN

THAØNH TIEÀN
CHEÂNH LEÄCH
Giaù goác
Giaù thöïc teá
GIAÙ
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:...
Sheet1
Page 1
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN
$#REF!.A2
$#REF!.A3
CHỦ ĐẦU TƯ:
SOÁ TEÂN ÑÔN KHOÁI ÑÔN GIAÙ
TT LOAÏI VAÄT TÖ LÖÔÏNG Giaù goác Thueá suaát Giaù thöïc teá
1
+ Vaùn coâng nghieäp M2
Err:504 39,000 50,000
2
Kg Err:504 10,000 16,000
3
+ Coät choáng theùp oáng Kg Err:504 10,000 16,000
4
+ Que haøn VN kg Err:504 6,500 20,000
5
+ Theùp Ñk 10 mm kg Err:504 7,300 16,500
6
+ Daây theùp kg Err:504 8,500 16,500
7
+ Theùp Ñk 20 mm Kg Err:504 7,450 16,500
8
+ Theùp Ñk <=10 mm kg Err:504 7,300 16,500
9
+ Theùp Ñk <=18 mm kg Err:504 7,500 16,500
10
+ Xi maêng PC30 kg Err:504 802 1,750
11
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 Err:504 86,000 230,000
12
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 Err:504 120,000 240,000
13
M3 Err:504 2,400,000 3,500,000
14
+ Ñinh caùc loaïi kg 1.000 8,500 20,000
15
+ Ñinh ñæa caùi Err:504 800 20,000
16
+ Gaïch oáng 8x8x19 vieân Err:504 370 1,100
17
M3 Err:504 72,000 140,000
18
+ Xi maêng traéng kg Err:504 1,610 2,500
19
M2 Err:504 105,800 300,000
20
+ Giaùo theùp kg Err:504 10,000 20,000
21
+ Xi maêng PC40 kg Err:504 802 1,450
22
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 Err:504 105,000 220,000
23
+ Flinkote kg Err:504 10,475 10,475
24
+ Ñaù granít töï nhieân M2 Err:504 280,000 450,000
25
M2 Err:504 144,200 250,000
26
M2 Err:504 67,300 250,000
27
M2 Err:504 52,182 300,000
28
+ Vaùch taém ñöùng WC boä Err:504 2,000,000
29
+ Vaät tö ñieän nöôùc m2 Err:504 120,000
30
boä Err:504 15,000,000
+ Khung xöông
(nhoâm)
+ Goã vaùn caàu coâng
taùc
+ Caùt mòn, ML = 1,5-
2
+ Gaïch laùt
250x250mm
+ Gaïch laùt
800x800mm
+ Gaïch laùt
400x400mm
+ Gaïch oáp chaân
töôøng 250x400mm
+ Heä thoáng nöôùc
noùng naêng löôïng maët trôøi
Bảng tổng hợp dự toán nhà cấp 3 - Trang 2
Bảng tổng hợp dự toán nhà cấp 3 - Người đăng: nhattin1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng tổng hợp dự toán nhà cấp 3 9 10 687