Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra bạc đạn

Được đăng lên bởi chausocna91
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CATALOG 2009
TENGEN BEARING COMPANY

GENERAL CATALOG
ROLLING BEARINGS ▪ BEARING UNITS
Catalog No. GE1200

 

 

INTRO VIDEO

Please click above to play…
(video length 33 seconds)

2 

 

 

 

Table of Contents
 
FOREWORD ......................................................................................................................................................... 4
ABOUT THE COMPANY ...................................................................................................................................... 5
BEARINGS TOLERANCES CLASSES .................................................................................................................... 8
BEARING TOLERANCES ...................................................................................................................................... 9
Symbols of Boundary Dimension and Running Accuracy....................................................................... 9
Tolerance Tables (Part 1) ............................................................................................................................ 10
Tolerance Tables (Part 2) ............................................................................................................................ 11
Tolerance Tables (Part 3) ............................................................................................................................ 12
BEARINGS SERIES SYMBOLS ............................................................................................................................. 13
BEARINGS SUPPLEMENTARY DESIGNATIONS ................................................................................................. 14
Frequently Used Suffixes of Bearing Numbers ......................................................................................... 14
COMPETITIVE PRODUCTS LIST.......................................................................................................................... 16
PRODUCTS GALLERY ........................................................................................................................................ 17
BEARING TABLES
DEEP GROOVE BALL BEARINGS ................................................................................................................. 20
ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS ....................................................................................................... 40
SELF-ALIGNING BALL BEARINGS .....................
CATALOG 2009
TENGEN BEARING COMPANY
GENERAL CATALOG
ROLLING BEARINGS BEARING UNITS
Catalog No. GE1200
Bảng tra bạc đạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tra bạc đạn - Người đăng: chausocna91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
Bảng tra bạc đạn 9 10 132