Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra chế độ cắt

Được đăng lên bởi Found Angel
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2352 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NHÓM 7 (chiều thứ 5)

GVHD: NGUYỄN HOÀI NAM

PHẦN I: TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ CẮT KHI DOA
I.

CHIỀU SÂU CẮT, t(mm)
Sổ tay công nghệ chế tạo
máy 2
t=

D−d
2

, mm

D,d – đường kính lỗ sau
và gia công

II.

Sổ tay gia công cơ
t=

D−d
2

, mm

D,d – đường kính lỗ
trước và sau gia công.

Chế độ cắt gia công cơ
khí
t=

D−d
2

, mm

D,d – đường kính lỗ sau
và trước gia công

LƯỢNG CHẠY DAO, S(mm/vòng) ( anh khánh )
Sổ tay công nghệ chế tạo Sổ tay gia công cơ Chế độ cắt gia công
máy 2
cơ khí
- Khi bào thô lượng chạy Anh không có
Anh không có cuốn
dao S được chọn và lấy
cuốn này, em có
này, em có tra giúp
giá trị lớn nhất trong
tra giúp anh với
anh với
bảng 5.11; 5.12 và 5.13
theo chiều sâu cắt , theo
tiết diện thân dao và độ
bền của mảnh hợp kim;
khi bào tinh thì lấy theo
bảng 5.14; khi bào rãnh
và cắt đứt theo bảng 5.15
+ Gia công trên máy bào
giường tra theo bảng
5.76.
+Gia công trên máy bào
ngang tra theo bảng 5.80
+ Gia công trên máy xọc
tra theo bảng 5.83

III.

TỐC ĐỘ CẮT, V(vòng phút) ( liêm + quý )
Sổ tay công nghệ chế tạo
máy 2

Sổ tay gia công cơ

Chế độ cắt gia công cơ
khí

NHÓM 7 (chiều thứ 5)

Cv . Dq
V= m x y
T .t .S

GVHD: NGUYỄN HOÀI NAM

. kv(m/ph)

Hệ số Cv và các mũ số
dùng cho doa ở bảng 529, chu kỳ bền T ở bảng
5-30

C V . DQV
V = m xv yv
T .t . S

. Kv

(m/ph)
Các hệ số và số mũ tra
theo bảng 2.34

k v = k MV k uv k lv
k MV – hệ số phụ thuộc

vật liệu gia công
(5-1), (5-2), (5-3),
(5-4)
k uv - hệ số phụ thuộc
vật liệu dụng cụ cắt(530)
k lv –hệ số phụ thuộc
vào chiều sâu khoan(531)

IV.

V=

CV . D
xV .

zv

Tm.t S

yV

KV

(m/phút)
Hệ số Cv và số mũ
x V , y V ,m tra bảng (3-3)
T: bảng (4-3)
k MV : (5-3)
k uv : (8-1)
k lv : (6-3)

TUỔI BỀN, T(phút) ( anh kiên )
Sổ tay công nghệ chế tạo
Sổ tay gia công cơ
máy 2
Tuổi bền dụng cụ tra
Tuổi bền dụng cụ tra
theo bảng 5-30
theo bảng 2.35

V.

công thức:

Chế độ cắt gia công cơ
khí
Tuổi bền dao doa tra
bảng 52-5

MÔ MEN XOẮN Mx ( dũng + phương + tuấn )
Sổ tay công nghệ
chế tạo máy 2

Sổ tay gia công cơ

Chế độ cắt gia công
cơ khí

NHÓM 7 (chiều thứ 5)

GVHD: NGUYỄN HOÀI NAM

Mômen xoắn khi
doa được tính theo
công thức:

Momen xoắn khi doa
được tính theo công
thức sau :

C p . t x . S zy . D . z
M=
2.100

C p . t xp . S zyp . K p . D . z
M=
2.1000

(N/m)

(kG.m)
Trong đó Sz –bước tiến
Sz - lượng chạy dao dao răng (mm.r).
răng (mm/r). Sz=
Sz= S/Z
S/Z
S- mm/vg
Z – là số răng doa
Z - số răng dụng cụ .
Các hệ số và mũ
Hệ số và số mũ trong
xem bảng 5-23 như
công thức được lấy như
đối với phương pháp cho lực Pz(b...
NHÓM 7 (chiều thứ 5) GVHD: NGUYỄN HOÀI NAM
PHẦN I: TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ CẮT KHI DOA
I. CHIỀU SÂU CẮT, t(mm)
Sổ tay công nghệ chế tạo
máy 2
Sổ tay gia công cơ Chế độ cắt gia công cơ
khí
t =
Dd
2
, mm
D,d – đường kính lỗ sau
và gia công
t =
Dd
2
, mm
D,d – đường kính lỗ
trước và sau gia công.
t =
Dd
2
, mm
D,d – đường kính lỗ sau
và trước gia công
II. LƯỢNG CHẠY DAO, S(mm/vòng) ( anh khánh )
Sổ tay công nghệ chế tạo
máy 2
Sổ tay gia công cơ Chế độ cắt gia công
cơ khí
- Khi bào thô lượng chạy
dao S được chọn và lấy
giá trị lớn nhất trong
bảng 5.11; 5.12 và 5.13
theo chiều sâu cắt , theo
tiết diện thân dao và độ
bền của mảnh hợp kim;
khi bào tinh thì lấy theo
bảng 5.14; khi bào rãnh
và cắt đứt theo bảng 5.15
+ Gia công trên máy bào
giường tra theo bảng
5.76.
+Gia công trên máy bào
ngang tra theo bảng 5.80
+ Gia công trên máy xọc
tra theo bảng 5.83
Anh không có
cuốn này, em có
tra giúp anh với
Anh không có cuốn
này, em có tra giúp
anh với
III. TỐC ĐỘ CẮT, V(vòng phút) ( liêm + quý )
Sổ tay công nghệ chế tạo
máy 2
Sổ tay gia công cơ Chế độ cắt gia công cơ
khí
Bảng tra chế độ cắt - Trang 2
Bảng tra chế độ cắt - Người đăng: Found Angel
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng tra chế độ cắt 9 10 457