Ktl-icon-tai-lieu

bảng tra cứu định mức 1776

Được đăng lên bởi vanhungdp007
Số trang: 1068 trang   |   Lượt xem: 8504 lần   |   Lượt tải: 3 lần
®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x
(BAN HÀNH THEO CV 1776/BXD-VP NGÀY 16-08-2007 CỦA BỘ
M· hiÖu
b
u
i
q
u
a
n
g
m
i
n
h
( Alt + ¬ )
DESIGN : NGUYEÃN VAÊN NGOÏC

AA.11100
AA.11200
AA.12000
AA.20000
AA.21000
AA.22000
AA.23000
AA.30000
AA.31000
AA.32000

AB.10000
AB.11000
AB.12000
AB.13000

TEL : 0977.388.502

EMAIL : vanngoc_2105@yahoo.com

AB.20000
AB.21000
AB.22000
AB.23000
AB.24000
AB.25000
AB.26100
AB.27000
AB.28100
AB.28200
AB.30000
AB.31000
AB.32000
AB.33000
AB.34000
AB.35000
AB.36000
AB.41000
AB.42000
AB.50000
AB.51100
AB.51200
AB.51300
AB.51410
AB.51510
AB.51610
AB.52100
AB.53000
AB.54000
AB.55000
AB.55300
AB.56000
AB.57000
AB.58000
AB.59000
AB.60000

AB.61000
AB.62000
AB.63000
AB.64000
AB.65100
AB.66000
AB.67000
AB.68100
AB.68200
AB.68300
AB.68400
AB.70000
AB.71000
AB.72000
AB.73000
AB.74100
AB.75100
AB.81100
AB.81200
AB.81300
AB.82000
AB.90000
AB.91000
AB.92000

AC.10000
AC.11000
AC.12000
AC.13000
AC.21000
AC.22000
AC.23100
AC.24000
AC.25000
AC.29000

AC.30000

AD.11000
AD.20000
AD.30000
AD.40000
AD.50000
AD.60000
AD.70000
AD.80000

AE.10000
AE.20000
AE.30000
AE.40000
AE.50000
AE.60000
AE.70000
AE.81000
AE.82000
AE.83000
AE.90000

AF.10000
AF.20000
AF.30000
AF.40000
AF.51100
AF.52000
AF.60000

AF.70000
AF.80000

AG.10000
AG.20000
AG.30000
AG.40000
AG.50000

AH.10000
AH.20000
AH.30000

AI.10000
AI.20000
AI.31000
AI.32000
AI.51000
AI.52000
AI.53000
AI.60000

AK.10000
AK.20000
AK.30000
AK.40000
AK.50000
AK.60000
AK.70000
AK.80000

AL.11000
AL.12000
AL.13000
AL.14000
AL.15100
AL.15200
AL.15300
AL.16100
AL.17000
AL.18100
AL.21100
AL.22100
AL.23100
AL.24100
AL.25100
AL.31000
AL.40000
AL.51100
AL.51200
AL.51300
AL.51400
AL.52100
AL.52200
AL.52300
AL.52400
AL.52500
AL.52600
AL.52700
AL.52800
AL.53100
AL.53200
AL.53300
AL.53400
AL.54000
AL.55000

AL.56000
AL.60000
AL.70000

®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng
BAN HÀNH THEO CV 1776/BXD-VP NGÀY 16-08-2007 CỦA BỘ XÂY DỰNG
Néi dung
ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông
B¶ng ph©n lo¹i
Ch¬ng I
: C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng
Ch¬ng II
: C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t
Ch¬ng III

: C«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi

Ch¬ng IV

: C«ng t¸c lµm ®êng

Ch¬ng V
Ch¬ng VI
Ch¬ng VII
Ch¬ng VIII
Ch¬ng IX
Ch¬ng X
Ch¬ng XI

: C«ng t¸c x©y g¹ch ®¸
: C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç
: C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
: S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç
: S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp
: C«ng t¸c lµm m¸i, lµm trÇn vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c
: C¸c ...
M· hiÖu
b
u
i
q
u
a
n
g
m
i
n
h
®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng
(BAN H NH THEO CV 1776/BXD-VP NG Y 16-08-2007 C A B X Y D NG)À À Â
( Alt + ¬ )
DESIGN : NGUYEÃN VAÊN NGOÏC
TEL : 0977.388.502
EMAIL : vanngoc_2105@yahoo.com
AA.11100
AA.11200
AA.12000
AA.20000
AA.21000
AA.22000
AA.23000
AA.30000
AA.31000
AA.32000
AB.10000
AB.11000
AB.12000
AB.13000
bảng tra cứu định mức 1776 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảng tra cứu định mức 1776 - Người đăng: vanhungdp007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1068 Vietnamese
bảng tra cứu định mức 1776 9 10 55