Ktl-icon-tai-lieu

bảng tra cứu linh kiện điện tử công suất

Được đăng lên bởi tien571415
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bé m«n Tù ®éng ho¸ XÝ nghiÖp

Ph¹m Quèc H¶i

B¶ng tra cøu c¸c phÇn tö b¸n dÉn vµ linh kiÖn ®iÖn.
1. §i«t lùc.
I.

®i«t lùc do Nga chÕ t¹o.

C¸c tham sè cña ®i«t cña Nga
Itb – gi¸ trÞ trung b×nh cña dßng ®iÖn cho phÐp ch¶y qua ®ièt trong ®iÒu kiÖn chuÈn.
Ihd – gi¸ trÞ hiÖu dông cña dßng ®iÖn cho phÐp ch¶y qua ®ièt trong ®iÒu kiÖn chuÈn.
I®m – dßng ®Þnh møc lµm viÖc cña ®i«t.
U®m – gi¸ trÞ cùc ®¹i cña ®iÖn ¸p cho phÐp ®Æt lªn ®ièt .
Uv – gi¸ trÞ trung b×nh sôt ¸p trªn ®ièt khi dÉn dßng ®iÖn.
Uo – ®iÖn ¸p ng−ìng trong ®Æc tÝnh VA cña ®ièt.
R® - ®iÖn trë ®éng trong ®Æc tÝnh VA cña ®ièt.
Irß – dßng ®iÖn dß ch¶y qua ®ièt khi chÞu ®iÖn ¸p ng−îc.
RT – nhiÖt trë x¸c lËp cña ®ièt
1.§i«t tÇn sè thÊp ( lµm viÖc víi tÇn sè l−íi ®iÖn 50-60Hz)
ký hiÖu

Itb
(A)

Ihd
(A)

U®m
(V)

Uv
(V)

Uo
(V)

R®
(10-5«m)

Irß
(mA)

1

2

3

4

5

6

7

8

(oC/W)
9

B10; BЛ10

10

16

100-1200

0,6

1,0

1000

-

6,7

B25; BЛ 25

25

39

100-1200

0,6

1,0

400

-

2,2

B50; BЛ50

50

78

100-1200

0,6

1,0

200

-

1,0

ΠBKЛ –50

50

-

400-1000

0,6

-

-

-

-

ΠBKЛ –100

100

-

400-1000

0,6

-

-

-

-

ΠBKЛ -200

200

-

400-1000

0,6

-

-

-

-

B200; B/\-200

200

320

100-1200

0,7

1,12

70

-

0,43

B3-200

200

320

600-3600

0,8

1,1

110

10

0,12

B8-200

200

400

100-4200

0,78

1,076

121

40

0,3

B3-250

250

390

600-3600

0,8

1,16

68

10

0,09

B8-250

250

400

100-4200

1,1

100

40

0,23

B3-320

320

500

150-3800

0,8

1,1

78

20

0,18

B320; BЛ-320

320

500

100-1200

0,7

1,09

42,6

-

0,22

B500; BЛB-500

500

785

100-1200

0,8

1,23

35

-

0,09

B3-500

500

785

150-3800

0,9

1,22

58

30

0,1

B3-800

800

1255

150-2400

0,75

1,04

28,7

20

0,09

BB-1000

1000

1570

150-2400

0,85

1,16

27

20

0,077

BB-1250

1250

1960

150-1400

0,9

1,22

23,2

30

0,054

0,8

§¹i häc b¸ch khoa Hµ néi

RT

1

Bé m«n Tù ®éng ho¸ XÝ nghiÖp

Ph¹m Quèc H¶i
2.§i«t tÇn sè cao.
I®m
(A)

U®m
(V)

Uv
(V)

Idß
(mA)

RT
o
( C/W)

BБ -100

100

50 - 1000

1,2

20

0,65

BБ -160

160

50 - 1000

0,85

20

0,65

BБ -200

200

50 - 1000

0,7

20

0,65

Ký hiÖu

II. ®i«t lùc T©y ¢u chÕ t¹o ( theo EUPEC )
C¸c tham sè cña ®i«t cña T©y ¢u
Itb – gi¸ trÞ trung b×nh cña dßng ®iÖn cho phÐp ch¶y qua ®ièt trong ®iÒu kiÖn chuÈn t−¬ng
øng víi nhiÖt ®é cña vá van Tc.
I®m – dßng ®iÖn ®Þnh møc tèi ®a cho phÐp.
Ung max – gi¸ trÞ cùc ®¹i cña ®iÖn ¸p ng−îc cho phÐp ®Æt lªn ®ièt .
Uo – ®iÖn ¸p ng−ìng trong ®Æc tÝnh VA cña ®ièt.
R® - ®iÖn trë ®éng trong ®Æc tÝnh VA cña ®ièt.
RT – nhiÖt...
Ph¹m Quèc H¶i Bé m«n Tù ®éng ho¸ XÝ nghiÖp
B¶ng tra cøu c¸c phÇn tö b¸n dÉn vµ linh kiÖn ®iÖn.
1. §i«t lùc.
I. ®i«t lùc do Nga chÕ t¹o.
C¸c tham sè cña ®i«t cña Nga
I
tb
– gi¸ trÞ trung b×nh cña dßng ®iÖn cho phÐp ch¶y qua ®ièt trong ®iÒu kiÖn chuÈn.
I
hd
– gi¸ trÞ hiÖu dông cña dßng ®iÖn cho phÐp ch¶y qua ®ièt trong ®iÒu kiÖn chuÈn.
I
®m
– dßng ®Þnh møc lµm viÖc cña ®i«t.
U
®m
– gi¸ trÞ cùc ®¹i cña ®iÖn ¸p cho phÐp ®Æt lªn ®ièt .
U
v
– gi¸ trÞ trung b×nh sôt ¸p trªn ®ièt khi dÉn dßng ®iÖn.
U
o
– ®iÖn ¸p ngìng trong ®Æc tÝnh VA cña ®ièt.
R
®
- ®iÖn trë ®éng trong ®Æc tÝnh VA cña ®ièt.
I
– dßng ®iÖn dß ch¶y qua ®ièt khi chÞu ®iÖn ¸p ngîc.
R
T
– nhiÖt trë x¸c lËp cña ®ièt
1.§i«t tÇn sè thÊp ( lµm viÖc víi tÇn sè líi ®iÖn 50-60Hz)
ký hiÖu I
tb
(A)
I
hd
(A)
U
®m
(V)
U
v
(V)
U
o
(V)
R
®
(10
-5
«m)
Irß
(mA)
R
T
(
o
C/W)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
B10; BЛ10 10 16 100-1200 0,6 1,0 1000 - 6,7
B25; BЛ 25 25 39 100-1200 0,6 1,0 400 - 2,2
B50; BЛ50 50 78 100-1200 0,6 1,0 200 - 1,0
ΠBKЛ –50
50 - 400-1000 0,6 - - - -
ΠBKЛ –100
100 - 400-1000 0,6 - - - -
ΠBKЛ -200
200 - 400-1000 0,6 - - - -
B200; B/\-200
200 320 100-1200 0,7 1,12 70 - 0,43
B3-200 200 320 600-3600 0,8 1,1 110 10 0,12
B8-200 200 400 100-4200 0,78 1,076 121 40 0,3
B3-250 250 390 600-3600 0,8 1,16 68 10 0,09
B8-250 250 400 100-4200 0,8 1,1 100 40 0,23
B3-320 320 500 150-3800 0,8 1,1 78 20 0,18
B320; BЛ-320
320 500 100-1200 0,7 1,09 42,6 - 0,22
B500; BЛB-500 500 785 100-1200 0,8 1,23 35 - 0,09
B3-500 500 785 150-3800 0,9 1,22 58 30 0,1
B3-800 800 1255 150-2400 0,75 1,04 28,7 20 0,09
BB-1000 1000 1570 150-2400 0,85 1,16 27 20 0,077
BB-1250 1250 1960 150-1400 0,9 1,22 23,2 30 0,054
§¹i häc b¸ch khoa Hµ néi
1
bảng tra cứu linh kiện điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảng tra cứu linh kiện điện tử công suất - Người đăng: tien571415
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
bảng tra cứu linh kiện điện tử công suất 9 10 583