Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra đặc trưng hình học thép TCVN 7571

Được đăng lên bởi levantai1101
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3135 lần   |   Lượt tải: 14 lần
KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT
CỦA THÉP GÓC ĐỀU CẠNH CÁN NÓNG
Theo TCVN 7571-1: 2006

Kí hiệu

Diện
Khối
tích mặt
lượng
cắt

(1)
20x20x3
25x25x3
25x25x4
30x30x3
30x30x4
35x35x4
35x35x5
40x40x3
40x40x4
40x40x5
45x45x4
45x45x5
50x50x4
50x50x5
50x50x6
60x60x5
60x60x6

kg/m
(2)
0.88
1.12
1.45
1.36
1.78
2.09
2.57
1,84
2,42
2,97
2,74
2,38
3,06
3,77
4,47
4,57
5,42

cm²
(3)
1.12
1.42
1.95
1.74
2.27
2.67
3.28
2,35
3,08
3,79
3,49
4,30
3,89
4,80
5,69
5,82
6,91

Kích thước

Khoảng cách từ trọng tâm

A

t

R

Z x = Zy

Cu

Cv

Ix = Iy

mm
(4)
20
25
25
30
30
35
35
40
40
40
45
45
50
50
50
60
60

mm
(5)
3
3
4
3
4
4
5
3
4
5
4
5
4
5
6
5
6

mm
(6)
3.5
3.5
3.5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8

cm
(7)
0.60
0.72
0.76
0.84
0.88
1.00
1.04
1,07
1,12
1,16
1,23
1,28
1,36
1,40
1,45
1,64
1,69

cm
(8)
1.41
1.77
1.77
2.12
2.12
2.47
2.47
2,83
2,83
2,83
3,18
3,18
3,54
3,54
3,54
4,24
4,24

cm
(9)
0.85
1.02
1.08
1.18
1.24
1.42
1.48
1,52
1,58
1.64
1,75
1,81
1,92
1,99
2,04
2,32
2,39

cm4
(10)
0.39
0.80
1.02
1.40
1.80
2.95
3.56
3,45
4,47
5,43
6,43
7,48
8,97
11,0
12,8
19,4
22,8

Đặc tính mặt cắt đối với các trục
X.X = Y.Y
U.U
rx = ry
Z x = Zy
Iu
ru
Iv
cm
(11)
0.59
0.75
0.74
0.90
0.99
1.05
1.04
1,21
1,21
1,20
1,36
1,35
1,52
1,51
1,50
1,82
1,82

cm3
(12)
0.28
0.45
0.59
0.65
0.85
1.18
1.45
1,18
1,56
1,91
1,97
2,43
2,46
3,05
3,61
4,45
5,29

cm4
(13)
0.62
1.27
1.61
2.22
2.85
4.68
5.64
5,45
7,09
8,60
10,2
12,4
14,2
17,4
20,3
30,7
36,1

cm
(14)
0.74
0.95
0.93
1.13
1.12
1.32
1.31
1,52
1,52
1,51
1,71
1,70
1,91
1,90
1,89
2,30
2,29

cm4
(15)
0.17
0.33
0.43
0.59
0.75
1.23
1.49
1,44
1,86
2,26
2,68
3,26
3,73
4,55
5,34
8,03
9,44

V.V
rv

Zv

cm
(16)
0.38
0.48
0.48
0.58
0.58
0.68
0.68
0,783
0,777
0,773
0,876
0,871
0,979
0,973
0,968
1,17
1,17

cm3
(17)
0.20
0.33
0.40
0.50
0.61
0.87
1.01
0,949
1,17
1,38
1,53
1,80
1,94
2,29
2,61
3,46
3.96

KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT
CỦA THÉP GÓC ĐỀU CẠNH CÁN NÓNG
Theo TCVN 7571-1: 2006

Kí hiệu

Diện
Khối
tích mặt
lượng
cắt

kg/m
(1)
(2)
60x60x8
7,09
65x65x6
5,91
65x65x8
7,73
70x70x6
6,38
70x70x7
7,38
75x75x6
6,85
75x75x8
8,99
80x80x6
7,34
80x80x8
9,63
80x80x10
11,9
90x90x7
9,61
90x90x8
10,9
90x90x9
12,2
90x90x10
15,0
100x100x8 12,2
100x100x10 15,0
100x100x12 17,8

cm²
(3)
9,03
7,53
9,85
8,13
9,40
8,73
11,4
9,35
12,3
15,1
12,2
13,9
15,5
17,1
15,5
19,2
22,7

Kích thước

Khoảng cách từ trọng tâm

A

t

R

Z x = Zy

Cu

Cv

Ix = Iy

mm
(4)
60
65
65
70
70
75
75
80
80
80
90
90
90
90
100
100
100

mm
(5)
8
6
8
6
7
6
8
6
8
10
7
8
9
10
8
10
12

mm
(6)
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12...
Theo TCVN 7571-1: 2006
Kí hiệu
Kích thước
Khoảng cách từ trọng tâm
Đặc tính mặt cắt đối với các trục
X.X = Y.Y U.U V.V
A t R
kg/m cm² mm mm mm cm cm cm cm cm cm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
20x20x3 0.88 1.12 20 3 3.5 0.60 1.41 0.85 0.39 0.59 0.28 0.62 0.74 0.17 0.38 0.20
25x25x3 1.12 1.42 25 3 3.5 0.72 1.77 1.02 0.80 0.75 0.45 1.27 0.95 0.33 0.48 0.33
25x25x4 1.45 1.95 25 4 3.5 0.76 1.77 1.08 1.02 0.74 0.59 1.61 0.93 0.43 0.48 0.40
30x30x3 1.36 1.74 30 3 5 0.84 2.12 1.18 1.40 0.90 0.65 2.22 1.13 0.59 0.58 0.50
30x30x4 1.78 2.27 30 4 5 0.88 2.12 1.24 1.80 0.99 0.85 2.85 1.12 0.75 0.58 0.61
35x35x4 2.09 2.67 35 4 5 1.00 2.47 1.42 2.95 1.05 1.18 4.68 1.32 1.23 0.68 0.87
35x35x5 2.57 3.28 35 5 5 1.04 2.47 1.48 3.56 1.04 1.45 5.64 1.31 1.49 0.68 1.01
40x40x3 1,84 2,35 40 3 6 1,07 2,83 1,52 3,45 1,21 1,18 5,45 1,52 1,44 0,783 0,949
40x40x4 2,42 3,08 40 4 6 1,12 2,83 1,58 4,47 1,21 1,56 7,09 1,52 1,86 0,777 1,17
40x40x5 2,97 3,79 40 5 6 1,16 2,83 1.64 5,43 1,20 1,91 8,60 1,51 2,26 0,773 1,38
45x45x4 2,74 3,49 45 4 7 1,23 3,18 1,75 6,43 1,36 1,97 10,2 1,71 2,68 0,876 1,53
45x45x5 2,38 4,30 45 5 7 1,28 3,18 1,81 7,48 1,35 2,43 12,4 1,70 3,26 0,871 1,80
50x50x4 3,06 3,89 50 4 7 1,36 3,54 1,92 8,97 1,52 2,46 14,2 1,91 3,73 0,979 1,94
50x50x5 3,77 4,80 50 5 7 1,40 3,54 1,99 11,0 1,51 3,05 17,4 1,90 4,55 0,973 2,29
50x50x6 4,47 5,69 50 6 7 1,45 3,54 2,04 12,8 1,50 3,61 20,3 1,89 5,34 0,968 2,61
60x60x5 4,57 5,82 60 5 8 1,64 4,24 2,32 19,4 1,82 4,45 30,7 2,30 8,03 1,17 3,46
60x60x6 5,42 6,91 60 6 8 1,69 4,24 2,39 22,8 1,82 5,29 36,1 2,29 9,44 1,17 3.96
KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT
CỦA THÉP GÓC ĐỀU CẠNH CÁN NÓNG
Khối
lượng
Diện
tích mặt
cắt
Z
x
= Z
y
C
u
C
v
I
x
= I
y
r
x
= r
y
Z
x
= Z
y
I
u
r
u
I
v
r
v
Z
v
cm
4
cm
3
cm
4
cm
4
cm
3
Bảng tra đặc trưng hình học thép TCVN 7571 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tra đặc trưng hình học thép TCVN 7571 - Người đăng: levantai1101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bảng tra đặc trưng hình học thép TCVN 7571 9 10 735