Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra lực xiết bulông

Được đăng lên bởi congalucky
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 24707 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Bảng tra lực xiết bulông
Đặc tính

6.9

8.8

10.9

12.9

Loại ren
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80
M90
M100

Nm
21
42
73
116
178
245
384
470
598
887
1206
1628
2099
2716
3364
4207
5080
6541
8149
10101
12160
14863
17787
21071
24733
35880
49950

Nm
25
50
87
138
210
289
411
559
711
1049
1422
1932
2481
3226
3991
4992
6021
7747
9650
11964
14416
17615
21081
24973
29314
42525
59200

Nm
35
70
122
194
29
411
578
784
1000
1481
2010
2716
3491
4531
5609
7012
8473
10885
13582
16867
20300
24771
29645
35118
41222
59801
83250

Nm
42
85
147
235
357
490
696
941
1196
1775
2403
3266
4197
5443
6727
8414
10150
13092
16279
20202
24320
29725
35575
42141
49467
71761
99900

1Nm = 0,738ft-lb = 0,102kg-m ; 1ft-lb = 1,356Nm = 0,138kg-m.
Lưu ý: Lực siết này chỉ áp dụng đối với bu lông mới. Không áp dụng đối với bu lông đã
sử dụng nhiều lần, bu lông đã qua xử lý nhiệt luyện. Hệ số ma sát khi không có dầu hoặc
mỡ µ = 0,14. Dùng trong hệ thống bôi trơn với MoS2 (bu lông mạ kẽm) thì lực siết bu
lông phải được giảm xuống 20%.
Đây là thông số do nhà chế tạo FAM của nước Đức cung cấp, nếu có gì sai sót mong các
BẠN điều chỉnh lại giúp.
trung pham
trunglun.nl@gmail.com chia sẻ
Vinamain.com

...
Bảng tra lực xiết bulông
trung pham
trunglun.nl@gmail.com chia s
Vinamain.com
Đặc tính 6.9 8.8 10.9 12.9
Loại ren Nm Nm Nm Nm
M8 21 25 35 42
M10 42 50 70 85
M12 73 87 122 147
M14 116 138 194 235
M16 178 210 29 357
M18 245 289 411 490
M20 384 411 578 696
M22 470 559 784 941
M24 598 711 1000 1196
M27 887 1049 1481 1775
M30 1206 1422 2010 2403
M33 1628 1932 2716 3266
M36 2099 2481 3491 4197
M39 2716 3226 4531 5443
M42 3364 3991 5609 6727
M45 4207 4992 7012 8414
M48 5080 6021 8473 10150
M52 6541 7747 10885 13092
M56 8149 9650 13582 16279
M60 10101 11964 16867 20202
M64 12160 14416 20300 24320
M68 14863 17615 24771 29725
M72 17787 21081 29645 35575
M76 21071 24973 35118 42141
M80 24733 29314 41222 49467
M90 35880 42525 59801 71761
M100 49950 59200 83250 99900
1Nm = 0,738ft-lb = 0,102kg-m ; 1ft-lb = 1,356Nm = 0,138kg-m.
Lưu ý: Lực siết này chỉ áp dụng đối với bu lông mới. Không áp dụng đối với bu lông đã
sử dụng nhiều lần, bu lông đã qua xử lý nhiệt luyện. Hệ số ma sát khi không có dầu hoặc
mỡ µ = 0,14. Dùng trong hệ thống bôi trơn với MoS2 (bu lông mạ kẽm) thì lực siết bu
lông phải được giảm xuống 20%.
Đây là thông số do nhà chế tạo FAM của nước Đức cung cấp, nếu có gì sai sót mong các
BẠN điều chỉnh lại giúp.
Bảng tra lực xiết bulông - Người đăng: congalucky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng tra lực xiết bulông 9 10 784