Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra thủy văn công trình

Được đăng lên bởi xuanvidhtl
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2227 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BẢNG TRA THỦY VĂN CÔNG TRÌNH (ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI) 2011- 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG TRÌNH
BỘ MÔN THỦY LỰC THỦY VĂN

MỘT SỐ BẢNG TRA THỦY VĂN CÔNG TRÌNH

Ghi chú:
Tài liệu được sử dụng trong phòng thi

BẢNG TRA THỦY VĂN CÔNG TRÌNH (ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI) 2011- 2012

Bảng 2-1: Bảng tra trị số Φ theo đường Pearson III (PIII), CV = 1; XP = (Φ
ΦCV + 1) X
Tần suất P%
Φ
CS 0.01 0.1 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 90 95 97 99 99.9
0.00

3.72

3.09

2.33

1.88

1.64

1.28

0.67

0.00 -0.67 -1.28 -1.64 -1.88 -2.33 -3.09

0.05

3.83

3.16

2.36

1.90

1.65

1.28

0.66 -0.01 -0.68 -1.28 -1.62 -1.86 -2.29 -3.02

0.10

3.94

3.23

2.40

1.92

1.67

1.29

0.66 -0.02 -0.68 -1.27 -1.61 -1.82 -2.25 -2.95

0.15

4.05

3.31

2.44

1.94

1.68

1.30

0.66 -0.02 -0.68 -1.26 -1.60 -1.81 -2.22 -2.88

0.20

4.16

3.38

2.47

1.96

1.70

1.30

0.65 -0.03 -0.69 -1.26 -1.58 -1.79 -2.18 -2.81

0.25

4.27

3.45

2.50

1.98

1.71

1.30

0.64 -0.04 -0.70 -1.25 -1.56 -1.77 -2.14 -2.74

0.30

4.38

3.52

2.54

2.00

1.72

1.31

0.64 -0.05 -0.70 -1.24 -1.55 -1.75 -2.10 -2.67

0.35

4.50

3.59

2.58

2.02

1.73

1.32

0.64 -0.06 -0.70 -1.24 -1.53 -1.72 -2.06 -2.60

0.40

4.61

3.66

2.61

2.04

1.75

1.32

0.63 -0.07 -0.71 -1.23 -1.52 -1.70 -2.03 -2.54

0.45

4.72

3.74

2.64

2.06

1.76

1.32

0.62 -0.08 -0.71 -1.22 -1.51 -1.68 -2.00 -2.47

0.50

4.83

3.81

2.68

2.08

1.77

1.32

0.62 -0.08 -0.71 -1.22 -1.49 -1.66 -1.96 -2.40

0.55

4.94

3.88

2.72

2.10

1.78

1.32

0.62 -0.09 -0.72 -1.21 -1.47 -1.64 -1.92 -2.32

0.60

5.05

3.96

2.75

2.12

1.80

1.33

0.61 -0.10 -0.72 -1.20 -1.45 -1.61 -1.88 -2.27

0.65

5.16

4.03

2.78

2.14

1.81

1.33

0.60 -0.11 -0.72 -1.19 -1.44 -1.59 -1.84 -2.20

0.70

5.28

4.10

2.82

2.15

1.82

1.33

0.59 -0.12 -0.72 -1.18 -1.42 -1.57 -1.81 -2.14

0.75

5.39

4.17

2.86

2.16

1.83

1.34

0.58 -0.12 -0.72 -1.18 -1.40 -1.54 -1.78 -2.08

0.80

5.56

4.24

2.89

2.18

1.84

1.34

0.58 -0.13 -0.73 -1.17 -1.38 -1.52 -1.74 -2.02

0.85

5.62

4.31

2.92

2.20

1.85

1.34

0.58 -0.14 -0.73 -1.16 -1.35 -1.49 -1.70 -1.96

0.90

5.73

4.38

2.96

2.22

1.86

1.34

0.57 -0.15 -0.73 -1.15 -1.35 -1.47 -1.66 -1.90

0.95

5.84

4.46

2.99

2.24

1.87

1.34

0.56 -0.16 -0.73 -1.14 -1.34 -1.44 -1.62 -1.84

1.00

5.96

4.53

3.02

2.25

1.88

1.34

0.55 -0.16 -0.73 -1.13 -1.32 -1.42 -1.59 -1.79

1.05

6.07

4.60

3.06

2.26

1.88

1.34

0.54 -0.17 -0.74 -1.12 -1.30 -1.40 -1.56 -1.74

1.10

6.18

4.67

3.09

2.28

1.89

1.34

0.54 -0.18 -0.74 -1.10 -1.28 ...
BNG TRA THY VĂN CÔNG TRÌNH (ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI) 2011- 2012
TRƯỜNG ĐẠI HC GIAO THÔNG VN TI
KHOA CÔNG TRÌNH
B MÔN THY LC THY VĂN
MT S BNG TRA THY VĂN CÔNG TRÌNH
Ghi chú:
Tài liu được s dng trong phòng thi
Bảng tra thủy văn công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tra thủy văn công trình - Người đăng: xuanvidhtl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bảng tra thủy văn công trình 9 10 380