Ktl-icon-tai-lieu

Bảng vẽ dự án đầu tư xây dựng cơ sở thu mua chế biến lương thục thực phẩm

Được đăng lên bởi dat-le-quang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M

40
M

C

2

ào

M

1
17
M

10

5

10
M

3

.4

M

7

10

M

6

4
0.7

55.
8M

10

6M

20
M
1.2 2.7

10

M
50

8
ổn
gv

2.1

33.
9

M
10

M

UBND huyện Hưng Hà

28
.6

Ghi chú:

5

4

3

2

1

Khu vệ sinh, điện nước

Xưởng chế biến lương thực

Nhà lán xe

Nhà ăn ca công nhân

Nhà kho chứa lương thực

Nhà văn phòng

100

100

300

300

200

2000

120

Diện tích
( m2 )

6

Nhà lạnh chứa nông sản, hàng hóa

STT

7

4
4.

NGUYỄN HỮU DŨNG

Chủ dự án hộ gia đình

5000

20

UBND xã Đông Đô

Tổng diện tích

Nhà bảo vệ

9

8

Tên hạng mục

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ THU MUA CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

36
.0

đi Q
uỳ
nh
C

ôi

3.8

15.
8

30
M
23

7M
M
50

Đư
ờn
g2
16
M
.6
85

3.7

...
Đ
ư
n
g
2
16
đ
i
Q
u
n
h
C
ô
i
1
3
6
7
4
2
5
8
8
5
.
6
M
5
5
.
8
M
3
6
.
0
M
3
.7
4
.
4
3
.
8
2
.
1
1
5
.
8
2
3
.
4
1
.
2
2
.
7
3
3
.
9
0
.
7
2
8
.
6
7
M
1
7
M
4
0
M
5
0
M
1
0
M
20
M
1
0
M
1
0
M
1
0
M
1
0
M
5
0
M
6
M
1
0
M
3
0
M
C
n
g
v
à
o
UBND huyện Hưng Hà UBND xã Đông Đô
Chủ dự án hộ gia đình
Ghi chú:
STT
Tên hạng mục
Diện tích
( m2 )
1
Nhà văn phòng
120
2
Nhà kho chứa lương thực
2000
3
Nhà ăn ca công nhân
200
4 Nhà lán xe 300
5
Xưởng chế biến lương thực
300
6
Khu vệ sinh, điện nước
100
7
Nhà lạnh chứa nông sản, hàng hóa
100
8
Nhà bảo vệ
20
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ THU MUA CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
NGUYỄN HỮU DŨNG
9
Tổng diện tích
5000
Bảng vẽ dự án đầu tư xây dựng cơ sở thu mua chế biến lương thục thực phẩm - Người đăng: dat-le-quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng vẽ dự án đầu tư xây dựng cơ sở thu mua chế biến lương thục thực phẩm 9 10 829