Ktl-icon-tai-lieu

Bánh răng

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3789 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Chương 3:
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
3.1. Khái niệm chung

3.1.2. Phân loại truyền động bánh răng
- Theo hình dáng bánh răng:

3.1.1. Khái niệm
Thực hiện việc truyền hoặc biến đổi chuyển động nhờ sự ăn khớp của
các răng trên bánh răng hoặc trên thanh răng.

Bánh răng trụ

Bánh răng nón (côn)

- Theo tương quan giữa các trục:

- Theo tương quan đường răng với đường sinh:

+ Răng thẳng
Các trục song song

+ Răng nghiêng

Các trục cắt nhau

Các trục chéo nhau

- Theo tính chất di động của tâm các bánh răng

+ Răng chữ V

+ Răng cong (xoắn)

- Theo vị trí phân bố răng
+ Bánh răng ăn khớp ngoài
+ Bánh răng ăn khớp trong

- Theo biên dạng (Profile)
răng
+ Răng thân khai
+ Răng Nô-vi-cốp, Xi-cờ-lô-it
Bánh răng cố định
(Hệ truyền động thường)

Bánh răng vi sai
(Hệ truyền động hành tinh)

- Theo điều kiện làm việc của bộ truyền
+ Bộ truyền kín
+ Bộ truyền hở

1

3.1.3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
3.2. Đặc điểm ăn khớp của bộ truyền bánh răng
và kết cấu bánh răng

Cắt răng bằng dao
thanh răng

Cắt răng bằng dao
phay lăn

3.2.1. Các thông số cơ bản
a. Modun (m) và số răng (Z)

m=

p

π

;

d1 = mZ1 ; d 2 = mZ 2 ;

) Modun của bánh răng được cắt ra chính là modun của dao.
) Để hạn chế số lượng dao, Modun được TIÊU CHUẨN
HÓA. Ví dụ: 1; 1,25; (1,375); 1,5; (1,75); 2; (2,25); 2,5; 3;
(3,5); 4; (4,5); 5…
) Hai bánh răng chỉ có thể ăn khớp nếu có CÙNG MODUN
và cùng GÓC ĂN KHỚP

c. Dịch chỉnh
Với một bánh răng:
-Dao lùi xa tâm phôi: Dịch chỉnh dương.
- Dao vào gần tâm phôi: Dịch chỉnh âm

b. Góc ăn khớp
- Góc áp lực trên dao thanh răng, α.
Thường là 20 độ.
- Góc ăn khớp trên bánh răng αw, là góc
giữa đường ăn khớp (tiếp tuyến chung
của 2 vòng tròn lăn) và phương vận tốc
vòng.
-Với cặp bánh răng không dịch chỉnh,
vòng tròn lăn trùng với vòng tròn chia:
αw = α

Với cặp bánh răng:
- Cặp bánh răng không dịch chỉnh
- Cặp bánh răng dịch chỉnh đều: x1 = - x2.
Thường lấy x1 > 0.
-Cặp bánh răng dịch chỉnh góc: x1 > 0; x2 > 0:
aw > a; αw > α

2

- Với bánh răng nghiêng, hệ số trùng khớp dọc quan trọng hơn:

3.2.2. Hệ số trùng khớp
- Hệ số trùng khớp ngang (εα): Khả năng (xác
suất) nhiều nhất/ ít nhất mấy đôi răng cùng ăn
khớp.
- Hệ số trùng khớp ngang

εα tính bằng tỷ số giữa
chiều dài đoạn ăn khớp
thực với bước răng trên

vòng cơ sở: εα= gα / pb
- Hệ số trùng khớp ngang

- Nếu εβ > 1, bộ truyền luôn có 2 đôi răng ăn
khớp, mặc dù εα nhỏ hơn 1!

εα của bánh răng thẳng
cần lớn hơn 1.

a1. Lực tác dụng trong bộ truyền BR trụ, răng thẳng
3.3. Cơ sở tính toán thiết kế

- Trên mỗi bánh c...
1
Chương 3:
TRUYN ĐỘNG BÁNH RĂNG
3.1. Khái nim chung
3.1.1. Khái nim
Thchinvictruynhocbiến đổichuyn động nh sựănkhpca
các răng trên bánh răng hoc trên thanh răng.
3.1.2. Phân loitruyn động bánh răng
- Theo hình dáng bánh răng:
Bánh răng tr
Bánh răng nón (côn)
- Theo tương quan giacáctrc:
Các trc song song
Các trcct nhau
Các trc chéo nhau
- Theo tương quan đường răng vi đường sinh:
+ Răng thng + Răng nghiêng
+ Răng ch V+ Răng cong (xon)
- Theo tính chtdiđộng ca tâm các bánh răng
Bánh răng cốđnh
(H truyn động thường)
Bánh răng vi sai
(H truyn động hành tinh)
- Theo v trí phân b răng
+ Bánh răng ănkhp ngoài
+ Bánh răng ănkhptrong
- Theo biên dng (Profile)
răng
+ Răng thân khai
+ Răng Nô-vi-cp, Xi-c-lô-it
- Theo điukinlàmviccab truyn
+ B truynkín
+ B truynh
Bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bánh răng - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bánh răng 9 10 318