Ktl-icon-tai-lieu

Bao bì thông minh

Được đăng lên bởi Nguyễn Thảo Linh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 1 lần
9
Chöông 1
GIÔÙI THIEÄU VEÀ BAO BÌ THÖÏC PHAÅM
1.1 MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA BAO BÌ VAØ CHAÁT LÖÔÏNG THÖÏC PHAÅM
Thöïc phaåm (TP) ñöôïc ñöa vaøo cô theå ngöôøi qua con ñöôøng tieâu hoùa nhaèm
muïc ñích giuùp cho cô theå phaùt trieån vaø taïo naêng löôïng cho caùc hoaït ñoäng. Ñoâi
khi cuõng coù nhöõng loaïi TP chæ nhaèm ñaùp öùng sôû thích aên uoáng cuûa moät soá ngöôøi
maø khoâng coù taùc duïng boå döôõng. Thöïc phaåm raát phong phuù, ña daïng veà nguoàn
nguyeân lieäu, phöông phaùp xöû lyù cheá bieán, vaø maãu maõ. Do ñoù, moãi loaïi thöïc
phaåm coù moät ñaëc tính rieâng vaø luoân luoân ñöôïc theå hieän bôûi caùc maët sau ñaây:
Dinh döôõng
Bao goàm caùc thaønh phaàn: nöôùc, protein, axit amin, tinh boät ñöôøng khöû,
lipit, vitamin, khoaùng, cellulose, polysaccharit,...
Tuøy theo nguoàn nguyeân lieäu, phöông phaùp cheá bieán maø thöïc phaåm
chöùa nhöõng thaønh phaàn dinh döôõng chuû yeáu khaùc nhau. Ví duï: thöïc phaåm
töø rau quaû seõ coù thaønh phaàn gluxit nhö tinh boät ñöôøng khöû, khoaùng,
cellulose vaø vitamin cao hôn; thöïc phaåm töø nguoàn ñoäng vaät coù haøm löôïng
protein vaø axit amin cao, vaø coù theå haøm löôïng lipit cuõng raát cao, cung caáp
nhöõng axit beùo cao khoâng no raát caàn thieát cho nhöõng hoaït ñoäng cuûa cô theå
ngöôøi.
Caùc thaønh phaàn khoaùng trong thöïc phaåm nhö Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu,
Zn, Se... raát caàn thieát ñoái vôùi cô theå.
Thöïc phaåm dinh döôõng laø thöïc phaåm coù chöùa phaàn lôùn caùc thaønh phaàn
mang tính dinh döôõng töø nguoàn nguyeân lieäu, vaø caùc thaønh phaàn naøy khoâng bò
bieán ñoåi ñaëc tính hoaëc chæ bieán ñoåi moät phaàn.
An toaøn veä sinh
nh an ton veä sinh ca thöïc phm bao haøm yù nghóa: thöïc phaåm khoâng
Bao bì thông minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bao bì thông minh - Người đăng: Nguyễn Thảo Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bao bì thông minh 9 10 207