Ktl-icon-tai-lieu

Bao bì thực phẩm

Được đăng lên bởi Lê Hoàn
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 2958 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Bao b× thùc phÈm
b×
Ng­êi so¹n : PGS.TS NguyÔn Duy ThÞnh

Môc ®Ých cña m«n häc : Nh»m cung cÊp cho
sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bao b×
nh÷
b×
dïng trong ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm.
Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc nµy sinh viªn cã
nh÷
thÓ vËn dung vµo thùc tÕ ®Ó :
1- Chän lùa ®óng chñng lo¹i bao b× cho
b×
c¸c s¶n phÈm cña m×nh phï hîp víi t×nh
m×
t×
h×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ trong n­íc còng nh­
xuÊt khÈu.

Môc ®Ých cña m«n häc
2 - TiÕt kiÖm ®­îc vËt liÖu lµm bao b× vµ
b×
gi¶m bít gi¸ thµnh cña bao b× trong s¶n
b×
phÈm tiªu dïng.
3 - C¶i tiÕn hoÆc cã ph­¬ng h­íng c¶i
tiÕn c¸c lo¹i bao b× hiÖn t¹i cña xÝ nghiÖp
b×
phï hîp víi c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i.
4 - §¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm
vµ m«i tr­êng sèng.

Ch­¬ng 1
Sö dông bao b× thùc phÈm - LÞch sö vµ luËt ph¸p
b×
1.1 - LÞch sö:
- §· tõ l©u con ng­êi ®· biÕt tËn dông vËt liÖu cã s½n
trong tù nhiªn nh­ tre, gç, l¸ c©y ®Ó lµm bao b× thùc
b×
phÈm.
- Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c
nh­ :
*C«ng nghiÖp gèm sø, thuû tinh
*C«ng nghiÖp luyÖn kim vµ c¸n kim lo¹i
*C«ng nghiÖp giÊy vµ xenlul«,
§Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp tæng hîp vµ gia c«ng chÊt dÎo
Ngµnh c«ng nghiÖp bao b× thùc phÈm cã nh÷ng b­íc
b×
nh÷
tiÕn v­ît bËc vµ ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó, ®¸p
øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ®êi sèng con ng­êi.

1.2.1 - §Þnh nghÜa vÒ BBTP:
BBTP lµ líp vËt liÖu không ăn được bao ngoµi thùc phÈm
không được

1.2.2 -C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña Nhµ n­íc
v¨
ViÖt nam vµ Quèc tÕ vÒ sö dông BBTP
C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt bao gåm c¸c quy ®inh vÒ:
v¨
- VËt liÖu lµm BB
- KÝch th­íc chuÈn
- C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu vËt lý vµ ho¸
häc cña bao b×
b×
- C¸c ký hiÖu trªn bao b×, c¸ch ghi nh·n hµng trªn bao
b×
b× .v.v.
Nhµ n­íc ViÖt nam : Danh môc c¸c tiªu chuÈn vÒ bao b×
b×
cña ViÖt nam – TCVN,
Quèc tÕ : Danh môc c¸c tiªu chuÈn vÒ bao b× cña ISO,
b×
cña EU vµ mét sè tiªu chuÈn quèc gia

Ch­¬ng 2
Thùc phÈm - Nh÷ng tÝnh chÊt c¬ b¶n
Nh÷
2.1 - Giíi thiÖu c¸c lo¹i thùc phÈm
2.1.1 -Thùc phÈm t­¬i sèng : rau t­¬i, hoa qu¶, thÞt gia sóc gia
cÇm, thuû s¶n .v.v.
2.1.2 -Thùc phÈm ®· chÕ biÕn : chÌ kh«, cµ phª rang xay, b¸nh
kÑo, ®­êng .v.v.
2.1.3 -Thùc phÈm ¨n liÒn : m× ¨n liÒn, s÷a chua, khoai t©y r¸n
m×
s÷
.v.v.
2.1.4 - Ph©n lo¹i thùc phÈm theo tr¹ng th¸i :
- Thùc phÈm ë tr¹ng th¸i r¾n : ®­êng, b¸nh m× .v.v.
m×
- Thùc phÈm ë tr¹ng th¸i láng : r­îu, bia, n­íc ngät, n­íc hoa
qu¶, dÇu ¨n .v.v..
- Thùc phÈm ë tr¹ng th¸i b¸n láng : møt nghiÒn, confitur, kem,
n­íc qu¶ c« ®Æc, .v.v.

2.2 - Gi¸ trÞ dinh d­ìng cña thùc phÈm

Thùc ...
Bao bBao × thùc phÈmthùc phÈm
Ngêi so¹n :Ngêi so¹n : PGS.TS PGS.TS NguyÔn Duy ThÞnhNguyÔn Duy ThÞnh
Môc ®Ých cña m«n häcMôc ®Ých cña m«n häc : Nh»m cung cÊp cho : Nh»m cung cÊp cho
sinh viªn nhsinh viªn nh÷÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bao bng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bao×
dïng trong ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm. dïng trong ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm.
Trªn c¬ së nhTrªn c¬ së nh÷÷ng kiÕn thøc nµy sinh viªn cã ng kiÕn thøc nµy sinh viªn cã
thÓ vËn dung vµo thùc tÕ ®Ó :thÓ vËn dung vµo thùc tÕ ®Ó :
11-- Chän lùa ®óng chñng lo¹i bao bChän lùa ®óng chñng lo¹i bao b×× cho cho
c¸c s¶n phÈm cña mc¸c s¶n phÈm cña m××nh phï hîp víi tnh phï hîp víi t××nh nh
h×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ trong níc còng nh nh s¶n xuÊt hµng ho¸ trong níc còng nh
xuÊt khÈu.xuÊt khÈu.
Bao bì thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bao bì thực phẩm - Người đăng: Lê Hoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Bao bì thực phẩm 9 10 842