Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi Duy Lee
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Đề tài:
Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT
– 8253/8254 (Programmable Interval Timer)

Nhóm 11

 Người thực hiện:

Lê Duy Thanh

 Lớp:

KTPM-CLC-K7

 Giáo viên hướng dẫn:

Vương Quốc Dũng

19

 Nhóm thực hiện:

Mục lục
Mở đầu..............................................................................................................3
Phần 1. Tổng quan, khái niệm, đặc điểm và chức năng của vi mạch định
thời PIT 8253/ 8254...........................................................................................4
1.1. Tổng quan................................................................................................4
1.2. Khái niệm.................................................................................................4
1.3. Đặc điểm..................................................................................................5
1.4. Chức năng...............................................................................................5
Phần 2. Sơ đồ chân và chức năng của các chân tín hiệu............................6
2.1. Sơ đồ chân..............................................................................................6
2.2. Chức năng của các chân.........................................................................6
Phần 3. Sơ đồ khối và chức năng của sơ đồ khối........................................7
3.1. Sơ đồ khối................................................................................................7
3.2. Chức năng các khối.................................................................................7
3.3. Thanh ghi.................................................................................................8
3.4. Các chế độ làm việc của 8254.................................................................9
3.5. Ứng dụng thực tế...................................................................................17
Phần 4. Kết luận.............................................................................................18
Tài liệu tham khảo..........................................................................................19

19

Mở đầu
Bài tập lớn này là bài nghiên cứu tổng quan về nguyên lý làm việc của vi
mạch định thời PIT 8253/ 8254.
Cụ thể, bài này sẽ chỉ ra các đặc điểm, chức năng của vi mạch và của các chân
tín hiệu, sơ đồ khối, chức năng các khối.
Theo đó, bài nghi...
19


BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

 !"#$!%%#&'()
*+,-./+,-012324##456772%46#728
9#:;9#<<
=):;>?!@4
>ABCD>DE
F3%=AGHI=JK!L?M
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - Người đăng: Duy Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC KIẾN TRÚC MÁY TÍNH 9 10 106