Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công ty phân đạm NPK

Được đăng lên bởi phonglantim180293-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1545 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta là một nước công nông nghiệp đang phát triển, có 60% dân số
tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp. Là một nước có ngành nông nghiệp đang
trên đà phát triển mạnh mẽ nên vấn đề đầu vào cho ngành nông nghiệp như phân
bón hóa học, thuốc trừ sâu...là một mối quan tâm hàng đầu được đặt ra. Do nhu
cầu sử dụng dụng ngày càng cao của ngành nông nghiệp. Ngày 8/6/1959 nhà
máy Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao được chính phủ nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa khởi công xây dựng tại huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ. Sau 3
năm thi công lắp đặt, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các chuyên gia Liên Xô
cùng với công sức của hơn 2000 cán bộ và công nhân Việt Nam suốt 1000 ngày
đêm lao động không ngừng, nhà máy đã được đưa vào vận hành và sản xuất.
Ngày 24/6/1962 cùng với sự phát triển của đất nước và ngành công nghiệp hóa
chất, sự ra đời của Supe phốt phát Lâm Thao được coi là sự kiện đáng ghi nhớ
trong lịch sử phát triển của ngành công nghiệp non trẻ nước ta vào thời điểm
miền Bắc vừa được giải phóng. Với công trình này, vào đầu những năm 60 của
thế ký XX chúng ta đã có 1 nhà máy sản xuất phân bón lớn vào bậc nhất khu
vực Đông Nam Á, được coi là “đứa con đầu lòng” của ngành công nghiệp phân
bón, là “ Bông hoa hữu nghị Việt Xô” biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa quốc tế
vô sản trong sáng của 15 nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa. Vào nửa cuối
thế kỷ XX.
Nhìn lại hơn 45 năm phát triển của nhà má trong những giai đoạn mà cách
mạng nước ta và thế giới đầy biến động, khó khăn, chúng ta thấy thuận lợi tuy
nhiên những khó khăn cũng không ít, và dù ở hoàn cảnh nào nhà máy vẫn luôn
đứng vững và phát triển qua 4 đợt cải tạo và mở rộng sản xuất đã tăng gấp 14,5
lần so với thiết kế ban đầu.
Nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao đã trở thành ngọn cờ đầu của các
doanh nghiệp sản xuất phân bón ở nước ta. Nhà máy trở thành biểu tượng cao
đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trong 3 giai đoạn phát triển
của nước nhà thực tế đã chứng minh điều đó, trong thời gian qua, phân bón Supe
Lâm Thao đã góp phần tăng năng suất cây trồng mà chủ yếu là lương thực ( lúa,
ngô, khoai, sắn, lạc, vừng, đỗ )
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Trần Xuân Thành

1

PHẦN I : QUY TRÌNH SẢN XUẤT SUPE ĐƠN
I. Nguyên lý của quá trình sản xuất suppe
Nguyên lý cơ bản của quá trình sản xuất Supe là biến P 2O5 trong Apatit ở
dạng không tiêu thành P2O5 hữu hiệu ở dạng dễ tan trong Supe lân mà cây trồng
có thể hấp thụ trực tiếp được.
Từ nguyên lý trên kỹ thuật sản xuất Supe đơn gòm 2 giai đoạn sau...
LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta một nước công nông nghiệp đang phát triển, 60% dân s
tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp. Là một nước ngành nông nghiệp đang
trên đà phát triển mạnh mẽ nên vấn đề đầu vào cho ngành nông nghiệp như phân
bón hóa học, thuốc trừ u...là một mối quan tâm hàng đầu được đặt ra. Do nhu
cầu s dụng dụng ngày càng cao của ngành nông nghiệp. Ngày 8/6/1959 n
máy Supe phốt phát hóa chất Lâm Thao được chính phủ nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa khởi công xây dựng tại huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ. Sau 3
năm thi công lắp đặt, được sự giúp đ nhiệt tình của các chuyên gia Liên
cùng với công sức của hơn 2000 cán bộ công nhân Việt Nam suốt 1000 ngày
đêm lao động không ngừng, nhà máy đã được đưa vào vận hành và sản xuất.
Ngày 24/6/1962 cùng với sự phát triển của đất nước và ngành công nghiệp hóa
chất, sự ra đời của Supe phốt phát Lâm Thao được coi sự kiện đáng ghi nhớ
trong lịch sử phát triển của ngành công nghiệp non trẻ nước ta vào thời điểm
miền Bắc vừa được giải phóng. Với công tnh này, vào đầu những năm 60 của
thế XX chúng ta đã 1 nhà máy sản xuất phân bón lớn vào bậc nhất khu
vực Đông Nam Á, được coiđứa con đầu lòng” của ngành công nghiệp phân
bón, là “ Bông hoa hữu nghị Việt Xô” biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa quốc tế
vô sản trong sáng của 15 nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa. Vào nửa cuối
thế kỷ XX.
Nhìn lại hơn 45 năm phát triển của nhà trong những giai đoạn cách
mạng nước ta và thế giới đầy biến động, kkhăn, chúng ta thấy thuận lợi tuy
nhiên những khó khăn ng không ít, và hoàn cảnh nào nhà máy vẫn luôn
đứng vững phát triển qua 4 đợt cải tạo m rộng sản xuất đã tăng gấp 14,5
lần so với thiết kế ban đầu.
Nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao đã trở thành ngọn cờ đầu của c
doanh nghiệp sản xuất phân bón nước ta. Nhà máy trở thành biểu tượng cao
đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trong 3 giai đoạn phát triển
của nước nhà thực tế đã chứng minh điều đó, trong thời gian qua, phân bón Supe
Lâm Thao đã góp phần tăng năng suất cây trồng mà chủ yếu là lương thực ( lúa,
ngô, khoai, sắn, lạc, vừng, đỗ )
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Trần Xuân Thành
1
Báo cáo công ty phân đạm NPK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo công ty phân đạm NPK - Người đăng: phonglantim180293-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Báo cáo công ty phân đạm NPK 9 10 834