Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 1150 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây

MỤC LỤC
MỤC LỤC .................................................................................................................. I
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................... V
MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1
1.

Xuất xứ của dự án: .......................................................................................... 1

2.

Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM: ................................. 2

3.

Tổ chức thực hiện ĐTM:................................................................................. 3

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN ............................................................. 4
1.1

TÊN DỰ ÁN ................................................................................................... 4

1.2

CHỦ DỰ ÁN .................................................................................................. 4

1.3

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN ....................................................................... 4

1.4

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN ........................................................... 5

1.4.1 Tổng quan ............................................................................................................. 5
1.4.2 Tuyến đường dây theo phương án chọn ............................................................... 6

1.5

THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT ...................................................... 16

1.5.1 Dây dẫn điện ....................................................................................................... 16
1.5.2 Dây chống sét ..................................................................................................... 17
1.5.3 Dây nối đất ......................................................................................................... 18
1.5.4 Cách điện và phụ kiện ........................................................................................ 19
1.5.5 Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị .......................................................................... 21
1.5.6 Xe máy, thiết bị thi công .................................................................................... 22

1.6

CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH...................................................... 23

1.6.1 Các giải pháp cho kết cấu cột ........................
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
D án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
i
Tp đoàn Đin lc Vit Nam – EVN
BQLDA các công trình Đin min Nam - AMN
MC LC
MC LC .................................................................................................................. I
DANH MC CÁC CH VIT TT .................................................................... V
M ĐẦU ................................................................................................................... 1
1. Xut x ca d án: .......................................................................................... 1
2. Căn c pháp lut và k thut ca vic thc hin ĐTM: ................................. 2
3. T chc thc hin ĐTM: ................................................................................. 3
CHƯƠNG 1: MÔ T TÓM TT D ÁN ............................................................. 4
1.1 TÊN D ÁN ................................................................................................... 4
1.2 CH D ÁN .................................................................................................. 4
1.3 V TRÍ ĐỊA LÝ CA D ÁN ....................................................................... 4
1.4 NI DUNG CH YU CA D ÁN ........................................................... 5
1.4.1 Tng quan ............................................................................................................. 5
1.4.2 Tuyến đường dây theo phương án chn ............................................................... 6
1.5 THIT B, CÔNG NGH, K THUT ...................................................... 16
1.5.1 Dây dn đin ....................................................................................................... 16
1.5.2 Dây chng sét ..................................................................................................... 17
1.5.3 Dây ni đất ......................................................................................................... 18
1.5.4 Cách đin và ph kin ........................................................................................ 19
1.5.5 Ngun cung cp vt tư, thiết b .......................................................................... 21
1.5.6 Xe máy, thiết b thi công .................................................................................... 22
1.6 CÁC GII PHÁP XÂY DNG CHÍNH ...................................................... 23
1.6.1 Các gii pháp cho kết cu ct ............................................................................. 23
1.6.2 Các gii pháp cho kết cu móng ......................................................................... 26
1.6.3 Công tác lp dng ct ......................................................................................... 26
1.7 BI THƯỜNG - GII PHÓNG MT BNG ............................................. 27
1.8 T CHC THI CÔNG ................................................................................. 27
1.8.1 Kho bãi – lán tri tm ......................................................................................... 27
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây.pdf 9 10 115