Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy bia Bạch Đằng Q.Tân Phú

Được đăng lên bởi Quách Tỉnh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baûn Ñaêng kyù Ñaït Tieâu chuaån Moâi tröôøng

Thaùng 3. 2005

MÔÛ ÑAÀU
Coâng ty TNHH CNTP Baïch Ñaèng laø moät doang nghieäp hoaït ñoäng trong
lónh vöïc saûn xuaát vaø kinh doanh thöùc uoáng ñaõ ñöôïc caáp pheùp hoaït ñoäng saûn xuaát
bia hôi, bia chai coâng suaát 1000 lít/ngaøy theo giaáy pheùp kinh doanh soá
41020002192 do Sôû KH&ÑT caáp thaùng 9/2000. Xöôûng saûn xuaát cuûa coâng ty ñöôïc
ñaët taïi ñòa chæ 175/558 Lyù Thöôøng Kieät, phöôøng 9, Quaän Taân Bình, hoaït ñoäng
saûn xuaát vaø kinh doanh cuûa coâng ty ñaõ phaàn naøo ñaït ñöôïc hieäu quaû veà kinh teá.
Trong nhöõng naêm gaàn ñaây chuû tröông chung cuûa thaønh phoá laø phaûi di dôøi
caùc cô sôû saûn xuaát ra khoûi khu vöïc noäi thaønh. Chaáp haønh nghieâm tuùc chuû tröông
naøy Coâng ty ñaõ laøm thuû tuïc xin di dôøi xöôûng saûn xuaát bia hôi, bia chai cuûa coâng
ty ra khu vöïc ngoaïi thaønh, khu ñaát döï kieán xaây döïng xöôûng saûn xuaát cuûa coâng ty
naèm taïi aáp Ñình, xaõ Taân Phuù Trung, huyeän Cuû Chi. Khu ñaát ñaõ ñöôïc UBND
huyeän Cuû Chi caáp quyeàn söû duïng ñaát theo giaáy chöùng nhaän soá: H00085/12.
Chaáp haønh nghieâm tuùc ñieàu 18 cuûa Luaät Moâi tröôøng Vieät Nam vaø caùc vaên
baûn qui ñònh döôùi luaät cuûa Chính phuû, Coâng ty TNHH CNTP Baïch Ñaèng ñaõ phoái
hôïp vôùi caùc tö vaán moâi tröôøng thöïc hieän caùc thuû tuïc veà moâi tröôøng cho xöôûng saûn
xuaát môùi cuûa coâng ty. Caên cöù phaùp lyù cho vieäc thöïc hieän Baûn Ñaêng kyù Ñaït tieâu
chuaån Moâi tröôøng laø:
- Theo thoâng tö soá 490/1998/TT-BKHCNMT ngaøy 29 thaùng 4 naêm 1998
cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng veà vieäc höôùng daãn laäp vaø thaåm ñònh
Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö.
- Caùc döï aùn khoâng thuoäc danh muïc ôû phuï luïc I (khoâng coù tieàm naêng gaây oâ
nhieãm moâi tröôøng treân dieän roäng, khoâng deã gaây ra söï coá moâi tröôøng, khoù khoáng
cheá vaø khoù xaùc ñònh caùc chæ tieâu oâ nhieãm) seõ ñöôïc ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi
tröôøng.
- Theo noäi dung ôû phuï luïc III, baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng naøy
coù noäi dung nhö sau:
 Moâ taû ñòa ñieåm trieån khai döï aùn.
 Toùm taét quy moâ coâng trình (toång voán ñaàu tö, nguyeân nhieân lieäu, coâng suaát,
daây chuyeàn saûn xuaát kinh doanh …).
 Caùc nguoàn thaûi gaây oâ nhieãm ñeán moâi tröôøng
 Caùc bieän phaùp haïn cheá tieâu cöïc cuûa döï aùn (khí, nöôùc, chaát thaûi raén, vaø
phöông aùn phoøng choáng öùng cöùu...).
 Chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng.
 Cam keát ñaûm...
Baûn Ñaêng kyù Ñaït Tieâu chuaån Moâi tröôøng Thaùng 3. 2005
MÔÛ ÑAÀU
Coâng ty TNHH CNTP Baïch Ñaèng laø moät doang nghieäp hoaït ñoäng trong
lónh vöïc saûn xuaát vaø kinh doanh thöùc uoáng ñaõ ñöôïc caáp pheùp hoaït ñoäng saûn xuaát
bia hôi, bia chai coâng suaát 1000 lít/ngaøy theo giaáy pheùp kinh doanh soá
41020002192 do Sôû KH&ÑT caáp thaùng 9/2000. Xöôûng saûn xuaát cuûa coâng ty ñöôïc
ñaët taïi ñòa chæ 175/558 Lyù Thöôøng Kieät, phöôøng 9, Quaän Taân Bình, hoaït ñoäng
saûn xuaát vaø kinh doanh cuûa coâng ty ñaõ phaàn naøo ñaït ñöôïc hieäu quaû veà kinh teá.
Trong nhöõng naêm gaàn ñaây chuû tröông chung cuûa thaønh phoá laø phaûi di dôøi
caùc sôû saûn xuaát ra khoûi khu vöïc noäi thaønh. Chaáp haønh nghieâm tuùc chuû tröông
naøy Coâng ty ñaõ laøm thuû tuïc xin di øi xöôûng saûn xuaát bia hôi, bia chai cuûa coâng
ty ra khu vöïc ngoaïi thaønh, khu ñaát döï kieán xaây döïng xöôûng saûn xuaát cuûa coâng ty
naèm taïi aáp Ñình, xaõ Taân Phuù Trung, huyeän Cuû Chi. Khu ñaát ñaõ ñöôïc UBND
huyeän Cuû Chi caáp quyeàn söû duïng ñaát theo giaáy chöùng nhaän soá: H00085/12.
Chaáp haønh nghieâm tuùc ñieàu 18 cuûa Luaät Moâi tröôøng Vieät Nam vaø caùc vaên
baûn qui ñònh döôùi luaät cuûa Chính phuû, Coâng ty TNHH CNTP Baïch Ñaèng ñaõ phoái
hôïp vôùi caùc tö vaán moâi tröôøng thöïc hieän caùc thuû tuïc veà moâi tröôøng cho xöôûng saûn
xuaát ùi cuûa coâng ty. Caên cöù phaùp lyù cho vieäc thöïc hieän Baûn Ñaêng kyù Ñaït tieâu
chuaån Moâi tröôøng laø:
- Theo thoâng soá 490/1998/TT-BKHCNMT ngaøy 29 thaùng 4 naêm 1998
cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng veà vieäc höôùng daãn laäp vaø thaåm ñònh
Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö.
- Caùc döï aùn khoâng thuoäc danh muïc ôû phuï luïc I (khoâng coù tieàm naêng gaây
nhieãm moâi tröôøng treân dieän roäng, khoâng deã gaây ra söï coá moâi tröôøng, khoù khoáng
cheá vaø khoù xaùc ñònh caùc chæ tieâu nhieãm) seõ ñöôïc ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi
tröôøng.
- Theo noäi dung ôû phuï luïc III, baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng naøy
coù noäi dung nhö sau:
Moâ taû ñòa ñieåm trieån khai döï aùn.
Toùm taét quy moâ coâng trình (toång voán ñaàu tö, nguyeân nhieân lieäu, coâng suaát,
daây chuyeàn saûn xuaát kinh doanh …).
Caùc nguoàn thaûi gaây oâ nhieãm ñeán moâi tröôøng
Caùc bieän phaùp haïn cheá tieâu cöïc cuûa döï aùn (khí, nöôùc, chaát thaûi raén, vaø
phöông aùn phoøng choáng öùng cöùu...).
Chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng.
Cam keát ñaûm baûo ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng.
_________________________________________________________________
Cty. TNHH CNTP Baïch Baèng, quaän Taân Bình, TP. Hoà Chí Minh
1
Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy bia Bạch Đằng Q.Tân Phú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy bia Bạch Đằng Q.Tân Phú - Người đăng: Quách Tỉnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy bia Bạch Đằng Q.Tân Phú 9 10 409