Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Trạm trộn bê tông nhựa nóng QL6

Được đăng lên bởi tatbach1011
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 3698 lần   |   Lượt tải: 23 lần
ĐTM dự án “Trạm trộn bê tông nhựa nóng và bãi chứa vật liệu”, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...........................................................................................3
DANH MỤC BẢNG.........................................................................................................4
TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG................................6
MỞ ĐẦU.........................................................................................................................19
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN.......................................................................................19
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.....................................................................................20
3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG ĐTM........................................................22
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM..............................................................................22
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN...........................................................................................24
1.1. TÊN DỰ ÁN........................................................................................................24
1.2. CHỦ DỰ ÁN.......................................................................................................24
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN............................................................................24
1.4. Nội dung chủ yếu của dự án................................................................................24
1.4.1. Mô tả mục tiêu của dự án..........................................................................24
1.4.4. Danh mục máy móc, trang thiết bị phục vụ dự án.....................................26
1.4.5. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu sử dụng....................................................27
CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU
VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN...........................................................................................30
2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên............................................................................30
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất......................................................................30
2.1.2. Điều kiện khí tượng...................................................................................31
2.1.3. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường tự nhiên......................3...
ĐTM dự án “Trạm trộn bê tông nhựa nóng và bãi chứa vật liệu”, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...........................................................................................3
DANH MỤC BẢNG.........................................................................................................4
TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG................................6
MỞ ĐẦU.........................................................................................................................19
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN.......................................................................................19
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.....................................................................................20
3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG ĐTM........................................................22
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM..............................................................................22
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN...........................................................................................24
1.1. TÊN DỰ ÁN........................................................................................................24
1.2. CHỦ DỰ ÁN.......................................................................................................24
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN............................................................................24
1.4. Nội dung chủ yếu của dự án................................................................................24
1.4.1. Mô tả mục tiêu của dự án..........................................................................24
1.4.4. Danh mục máy móc, trang thiết bị phục vụ dự án.....................................26
1.4.5. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu sử dụng....................................................27
CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU
VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN...........................................................................................30
2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên............................................................................30
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất......................................................................30
2.1.2. Điều kiện khí tượng...................................................................................31
2.1.3. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường tự nhiên......................31
2.1.4. Tài nguyên sinh vật....................................................................................34
2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực triển khai dự án.....................................34
2.2.1. Điều kiện kinh tế của xã Chiềng Châu.......................................................34
2.2.2. Điều kiện xã hội.........................................................................................35
2.3. Nhận xét điều kiện cơ sở hạ tầng của khu vực triển khai dự án.............................36
CHƯƠNG 3....................................................................................................................38
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG....................................................................38
3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG....................................................................................38
3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng cơ bản.............39
3.1.2. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án........44
3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá...................................61
CHƯƠNG 4....................................................................................................................63
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU VÀ.......................63
PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG..................................................63
4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU DO DỰ
ÁN GÂY RA...............................................................................................................63
Công ty Xây dựng Việt Đức (TNHH) 1
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Trạm trộn bê tông nhựa nóng QL6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Trạm trộn bê tông nhựa nóng QL6 - Người đăng: tatbach1011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Trạm trộn bê tông nhựa nóng QL6 9 10 94