Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo điều khiển số

Được đăng lên bởi yound6
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đức Quân
Mssv: 20111990

Lớp : ĐK&TĐH 2 - k56

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Môn: Thiết kế hệ thống số

Bài 1: Tìm mô hình gián đoạn của ĐCMC

Sơ đồ cấu trúc của ĐCMC kích từ độc lập
Các tham số của động cơ:
- Điện trở phần ứng: =250mΩ.
- Điện cảm phần ứng: =4mH.
- Từ thông danh định: =0,04Vs.
- Mômen quán tính: J=0,012kgm2.
- Hằng số động cơ: ke=236,8, km=38,2.
1. Xác định hàm truyền đạt trên miền ảnh z thích hợp để thiết kế vòng trong cùng
ĐK dòng phần ứng
Hàm truyền của đối tượng :
Hàm truyền trên miền Z:

Trong đó:

Do :

Trong đó:

Giz = (1-)( + - )
Thay số vào ta được:
Với Ttm1=0.1ms

Với Ttm2=0.01ms

2. Sử dụng lệnh c2d của MATLAB để tìm hàm truyền đạt trên miền ảnh Z theo các
phương pháp ZOH, FOH và Tustin
Thực hiện trên matlab :
>> Ra=250e-3;La=4e-3;Ta=La/Ra;Tt=100e-6;Ttm1=0.1e-3;Ttm2=0.01e-3;
>> Gi=tf([1],[Tt 1])*(1/Ra)*tf([1],[Ta 1])
Transfer function:
4
--------------------------------1.6e-006 s^2 + 0.0161 s + 1

>> step(Gi)

>> Giz3=c2d(Gi,Ttm1,'zoh')
Transfer function:
0.009176 z + 0.006577
---------------------z^2 - 1.362 z + 0.3656
Sampling time: 0.0001
>> Giz4=c2d(Gi,Ttm1,'foh')
Transfer function:
0.003298 z^2 + 0.01046 z + 0.001998
----------------------------------z^2 - 1.362 z + 0.3656
Sampling time: 0.0001
>> Giz5=c2d(Gi,Ttm1,'tustin')
Transfer function:
0.004154 z^2 + 0.008307 z + 0.004154
------------------------------------

z^2 - 1.327 z + 0.3313
Sampling time: 0.0001
>> Giz6=c2d(Gi,Ttm2,'zoh')
Transfer function:
0.0001209 z + 0.0001169
----------------------z^2 - 1.904 z + 0.9043
Sampling time: 1e-005
>> Giz7=c2d(Gi,Ttm2,'foh')
Transfer function:
4.064e-005 z^2 + 0.0001585 z + 3.865e-005
----------------------------------------z^2 - 1.904 z + 0.9043
Sampling time: 1e-005
>> Giz8=c2d(Gi,Ttm2,'tustin')
Transfer function:
5.951e-005 z^2 + 0.000119 z + 5.951e-005
---------------------------------------z^2 - 1.904 z + 0.9042
Sampling time: 1e-005

3. Mô phỏng và khảo sát
Thực hiện trên matlab :
>> Giz1=tf([0.009274 0.006479],[1 -1.361649 0.365587],Ttm1)
Transfer function:
0.009274 z + 0.006479
---------------------z^2 - 1.362 z + 0.3656
Sampling time: 0.0001
>> Giz2=tf([0.0001358 0.0001022],[1 -1.9042126 0.9042721],Ttm2)
Transfer function:
0.0001358 z + 0.0001022
-----------------------

z^2 - 1.904 z + 0.9043
Sampling time: 1e-005
>> hold on;
>> step(Giz1)
>> step(Giz2)
>> step(Giz3)
>> step(Giz4)
>> step(Giz5)
>> step(Giz6)
>> step(Giz7)
>> step(Giz8)

Nhận xét:
- Khi T
=0.1ms kết quả mô phỏng cả 3 phương pháp ZO...
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đức Quân
Mssv: 20111990 Lớp : ĐK&TĐH 2 - k56
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Môn: Thiết kế hệ thống số
Bài 1: Tìm mô hình gián đoạn của ĐCMC
Sơ đồ cấu trúc của ĐCMC kích từ độc lập
Các tham số của động cơ:
- Điện trở phần ứng: =250mΩ.
- Điện cảm phần ứng: =4mH.
- Từ thông danh định: =0,04Vs.
- Mômen quán tính: J=0,012kgm2.
- Hằng số động cơ: ke=236,8, km=38,2.
1. Xác định hàm truyền đạt trên miền ảnh z thích hợp để thiết kế vòng trong cùng
ĐK dòng phần ứng
Hàm truyền của đối tượng :
Hàm truyền trên miền Z:
Trong đó:
Báo cáo điều khiển số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo điều khiển số - Người đăng: yound6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Báo cáo điều khiển số 9 10 542