Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐIỆN: TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN MẠNG PHÂN PHỐI 22 KV

Được đăng lên bởi huungan09
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 5254 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÁO CÁO
ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐIỆN

TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN TIẾT
DIỆN DÂY DẪN MẠNG PHÂN
PHỐI 22 KV
CBGD

Sinh viện thực hiện

Nguyễn Đăng Khoa

Lý Hải Đăng
MSSV: 1064057

Chương I
SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT
Thiết kế hệ thống điện là quá trình xem
xét hệ thống như một tổng thể và lựa chọn
các phần tử của hệ thống sao cho các phần tử
này đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vận hành an
toàn và kinh tế.

Chương I
SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT
Thiết kế, tính toán lựa chọn tiết diện dây
dẫn là một phần nhỏ trong thiết kế hệ thống
điện, khi thiết kế, tính toán ta cần chọn cấp
điện áp, tiết diện dây dẫn một cách phù hợp
để truyền công suất cần thiết qua khoảng
cách cho trước thỏa mãn điều kiện kỹ thuật
và các đặc tính điện yêu cầu, duy trì độ sụt áp
và tổn hao trong giới hạn cho phép.

Chương I
SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT
Lựa chọn cỡ dây, cách bố trí, khoảng
cách giữa các dây pha, loại sứ, phối hợp cách
điện…phải được xét trước. Đặc biệt các đặc
tính trên cần được xem xét, chú trọng trong
việc thiết kế đường dây truyền tải EHV và
UHV khi truyền tải công suất lớn. Cỡ dây và
cột lớn hơn, yêu cầu về thẩm mỹ, chi phí, độ
bền cơ học, độ ồn âm thanh, radio và hành
lang an toàn..

1. Chọn cấp điện áp
Các cấp điện áp phân phối trung thế tiêu
chuẩn ở Việt Nam là 10, 15, 22, 35 và 66 kV
(tương lai sẽ thống nhất còn một cấp duy
nhất là 22 kV, đây cũng là cấp được thiết kế
nếu xây dựng mới đường dây phân phối
trung áp).
Chọn cấp điện áp cho mạng phân phối
phụ thuộc vào các yếu tố sau:

1. Chọn cấp điện áp

2. Chọn dây dẫn
• Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn
tuyến dây trung thế được tổng quát bằng các
sơ đồ sau:

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn số
tuyến dây trung thế

Các yếu ảnh hưởng đến việc lựa chọn số
lượng tuyến dây trung thế

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cỡ
dây dẫn

Các loại phụ tải trong mạng phân phối
•
•
•
•

Phân bố tập trung
Hình tia phân bố đều
Phát tuyến có phụ tải tăng dần
Phân bố tập trung lẫn phân bố đều.

Lựa chọn dây dẫn
• Khi lựa chọn dây dẫn cho đường dây phân phối thì:
- U ≤ 35 kV chọn dây nhôm ( tối thiểu A – 25)
Al = 31,5 mm2/km (điện trở suất)
Al = 31,7.10-3 km/mm2 ( = 1/ : điện dẫn suất
- U > 35 kV chọn dây nhôm lõi thép ( tối thiểu AC-16)
• Chọn cảm kháng sơ bộ x0:
10,11 kV chọn x0 = 0,33 /km
22 kV chọn x0 = 0,35 /km
35 kV chọn x0 = 0,4 /km

Các phương pháp tính toán, lựa chọn
tiết diện dây dẫn
- Lựa chọn tiết diện dây theo điều kiện mật độ
dòng kinh tế (biết Tmax).
- Chọn dây dẫn theo điều kiện sụt áp cho phép
và toàn mạng điện có cùng một tiết diện.
- Xác đ...
BÁO CÁO
ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐIỆN
CBGD
Nguyễn Đăng Khoa
TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN TIẾT
DIỆN DÂY DẪN MẠNG PHÂN
PHỐI 22 KV
Sinh viện thực hiện
Lý Hải Đăng
MSSV: 1064057
BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐIỆN: TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN MẠNG PHÂN PHỐI 22 KV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐIỆN: TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN MẠNG PHÂN PHỐI 22 KV - Người đăng: huungan09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐIỆN: TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN MẠNG PHÂN PHỐI 22 KV 9 10 159