Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án môn đồ họa ứng dụng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2610 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO ĐỒ ÁN
MÔN ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG

Đề tài
THIẾT KẾ NHÂN VẬT
HOẠT HÌNH





Modeling
Amination
Rendering

Modeling


Tạo cơ thể

- tạo hình lập phương :
create /polygon Primitives /cube
- Dùng công cụ đẩy :
Edit Polygons / Extrude face
Theo hướng bàn chân

Tiếp tục đẩy lên và sử dụng kèm các
công cụ phụ trợ theo nguyên tắc trên
để tạo thành cơ thể

Đây là mô
hình sau
khi đẩy lên

Tạo gương mặt bằng công cụ điêu khắc
mô hình NURBS
 Tạo hình cầu create NURBS primitives
/sphere với số đường khoảng 25
đường
 sửa lại thành hình ellipse theo dạng
khuôn mặt bằng các công cụ



Dùng công cụ Edit
NURBS /sculpt face
tool với các tùy
chọn pull (kéo ),
push(đẩy ) erase
(xóa) để đẻo gương
mặt theo ý muốn

Tăng số lượng isoparametric để tạo
nên độ sắc trên khuôn mặt :
Edit NURBS /insert isoparms ,nhập vào
số lượng isoparms muốn chèn vô giữa
rồi tiếp tục vẻ miệng






Đây là gương mặt
cơ bản ban sơ
Sau đó tiếp tục nối
các bộ phận lại để
tạo thành cơ thể

Animation





Skeleton và kỹ thuật IK
Smooth skinning
Clip
Cloth

Skeleton và kỹ thuật IK



Tạo và biên tập khung xương.
Cách sử dụng kỹ thuật IK để tạo tư thế cho
khung xương.

Skeleton_Tạo khung xương





Mở mô hình .mb.
Chọn
Window > Settings/Preferences > Preferences
Click Kinematics Category. Điền Join
size = 0.4
Joint size chỉ định kích thước lớn nhỏ
của khung xương khi tạo

Skeleton_Tạo khung xương
Chân phải:
 Chọn
Skeleton > Joint Tool
.
 Trong side view, lần
lượt click chọn điểm
hip(háng), ankle(đầu
gối), ball of foot(mắt
cá chân) và toe(đầu
ngón chân) > enter.

Skeleton_Tạo khung xương
Mirror???
Chân trái:
 Chọn right_hip
 Skeleton > Mirror
Joint > .
 Trong cửa sổ tùy
chọn, bật hộp kiểm
YZ for Mirror Across
 Click nút Mirror.

Skeleton_Tạo khung xương
Tạo xương phần thân trên:
 Sử dụng công cụ Joint Tool
như phần tạo xương chân,
tạo lần lượt các điểm:
back_root, pelvis,
lower_back, mid_back,
upper_back, lower_neck,
upper_neck, crown
 Đối với xương hàm (jaw),
dùng Joint Tool, nối lần lượt
điểm upper_neck => jaw

Skeleton_Tạo khung xương
Tạo xương cánh tay:
 Dùng Joint tool, tạo hàng loạt các điểm theo
thứ tự và đặt tên: right_arm_root,
right_shoulder, right_elbow, and right_wrist
 Dùng Mirror tạo cánh tay trái

Skeleton_Tạo khung xương
Thêm xương sườn:
 Trong Hypergraph, chọn
mid_back joint
 Chọn
Skeleton > Joint Tool
 Ở front view, click chọn
lại mid_back joint. Click
điểm mới bên cạnh để tạo
xương sườn. Nhấn Enter.

Skeleton_Tạo khung xương


Tạo các mẩu x...
BÁO CÁO ĐỒ ÁN
BÁO CÁO ĐỒ ÁN
N ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG
N ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG
Đề tài
Đề tài
THIẾT KẾ NHÂN VẬT
THIẾT KẾ NHÂN VẬT
HOẠT HÌNH
HOẠT HÌNH
Báo cáo đồ án môn đồ họa ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án môn đồ họa ứng dụng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Báo cáo đồ án môn đồ họa ứng dụng 9 10 337